Nyheter:

Det er flertall for en egen helikopterskvadron på Bardufoss.

Disse 24 vedtakene er det flertall for

Langtidsplanen skal opp i Stortinget torsdag. Se hva de ulike partiene ligger an til å stemme.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev Forsvarets forum at vedtakene skulle stemmes over torsdag 26. november. Selve stemmingen er flyttet til tirsdag 1. desember, men behandlingen starter 26. november. Rettet 27.11.2020 kl. 08.36.

– En svak plan blir litt sterkere, sa Arbeiderpartiet.

Høyre derimot kalte det en gledens dag, da Utenriks- og forsvarskomiteen forrige fredag – etter fire uker med forhandlinger – la frem sin innstilling til ny langtidsplan.

Forhandlingene gikk ikke uten dramatikk. De var flere dager på overtid, og på tampen trakk Senterpartiet seg – fordi de mente at de andre partiene ikke var villige til å komme dem i møte.

Det reagerte blant annet Arbeiderpartiet kraftig på: – Jeg kan ikke huske at et større opposisjonsparti har trukket seg fra slike forhandlinger.

Da var den første langtidsplanen allerede kastet og sendt tilbake.

I den nye innstillingen ligger det 24 vedtak, som de ulike partiene er enige om og har flertall for.

I innstillingen er det også lagt inn 37 forslag – som partiene ikke har fått flertall for.

De største opposisjonspartiene hadde flere krav da de gikk inn i forhandlingene. Arbeiderpartiet hadde elleve. Senterpartiet viste fram syv. Mens Fremskrittspartiet ville ha milliardsatsing på bemanning. Noen av dem har de fått gjennomslag for – som flere ansatte til Forsvaret og helikopterstøtte til Hæren i nord – men på langt nær alle.

Torsdag 26. november skal innstillingen debatteres i Stortinget. Etter det Forsvarets forum erfarer, vil partiene legge frem sine primærstandpunkter. Så vil de sekundært stemme på det de er blitt enige om.

I utgangspunktet skulle de 24 vedtakene stemmes over torsdag, men fordi behandlingen starter så sent på dagen er selve stemmingen flyttet til tirsdag 1. desember.

Dette er de 24 vedtakene det skal være enighet om:

1: Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.
Støttet av: Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

2: Det etableres en fjerde mekanisert manøverbataljon i Brigade Nord.
Støttet av: En samlet komité.

3: Utdanningsvirksomhet knyttet til baseforsvar i Luftforsvaret videreutvikles i Trøndelag, tilpasset Forsvarets organisasjon og struktur.
Støttet av: En samlet komité.

4: Det etableres en ny bataljon for styrket evne til alliert understøttelse basert på en kjerne av fast ansatt personell (kadrebasert).
Støttet av: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

5: Det etableres en ny tung ingeniørbataljon basert på en kjerne av fast ansatt personell (kadrebasert).
Støttet av: En samlet komité.

6: Det etableres en ny militærpolitibataljon basert på en kjerne av fast ansatt personell (kadrebasert).
Støttet av: En samlet komité.

7: Det etableres et nytt kompani basert på en kjerne av fast ansatt personell (kadrebasert) for håndtering av kjemiske stoffer, biologisk agens, radioaktive stoffer og nukleært materiale (CBRN-kompani).
Støttet av: En samlet komité.

8: Det etableres en ny felles rekruttskole for Forsvaret på Terningmoen.
Støttet av: En samlet komité.

9: Det opprettes en ny maritim innsatsskvadron i Marinejegerkommandoen, med utgangspunkt i Ramsund orlogsstasjon.
Støttet av: En samlet komité.

10: Stortinget ber regjeringen se på muligheten for å utnytte eksisterende EBA og etter behov opprette midlertidig rekruttutdanning for å utdanne nok personell til HV etter modell fra Finnmark, innenfor budsjettrammen.
Støttet av: En samlet komité.

11: Stortinget ber regjeringen på egnet vis fremme en sak om erstatning av dagens kystvakt- og støttefartøy, herunder en vurdering av en fremtidig standardisert fartøyklasse, og komme tilbake med mulige forseringer i 2021-22.
Støttet av: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

12: Stortinget ber regjeringen i løpet av 2021 sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, med sikte på å skape et bredest mulig grunnlag for videre utvikling i forsvarssektoren.
Støttet av: En samlet komité.

13: Stortinget ber regjeringen styrke Cyberforsvaret med ti nye spesialiststillinger i 2021, ut over den øvrige økningen i antall årsverk.
Støttet av: En samlet komité.

14: Stortinget ber regjeringen sikre den videre moderniseringen av Heimevernet, og at det innfases nytt materiell som kjøretøy og utrustning. Dette bør inkludere investeringer for å styrke kapasiteten til desentralisert lagring. Økt utnyttelse av teknologi for å øke Heimevernets evne til å gjennomføre sikringsoppdrag bør prioriteres. Stortinget ber videre regjeringen sikre at påbegynte tiltak for å gi Heimevernet tilstrekkelig tilgang på personell til områdestrukturen i hele landet utvikles ytterligere. Stortinget understreker at Heimevernet utgjør en betydelig ressurs for ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver, og at dette må følges opp i neste langtidsplanperiode.
Støttet av: En samlet komité.

15: Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den planlagte anskaffelsen av nye helikoptre til spesialstyrkene fra 2024, også anskaffe nye helikoptre til dedikert helikopterstøtte for Hæren. De nye helikoptrene skal organiseres i en skvadron på Rygge, og en skvadron på Bardufoss for å understøtte og samvirke med Hæren. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om anskaffelsen av helikoptrene, herunder antall.
Støttet av: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

16: Stortinget ber regjeringen forsere en økning i antall årsverk i Forsvaret til 300 i 2021, og innrette økningen i tråd med anbefalingene i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR).
Støttet av: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

17: Stortinget ber regjeringen sikre at kvalitetsreformen i Heimevernet fortsetter, med årlig trening for alle HV-distrikter og fortsatt innfasing av nytt materiell, innenfor rammen på 40 000 soldater.
Støttet av: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

18: Stortinget ber regjeringen utrede å benytte Hasle- moen og Drevjamoen som supplement til rekruttskolen som lokaliseres på Terningmoen, og på egnet måte komme tilbake til dette.
Støttet av: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

19: Stortinget ber regjeringen avklare konsekvensene knyttet til økonomi, arbeidsmiljø og beredskap som følge av konkurranseutsettingen av renholdet i Forsvaret.
Støttet av: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

20: Stortinget ber regjeringen innen 2022 legge fram en utredning om bruk av ikke-militært ansatte og forhold knyttet til krigens folkerett og ikke-militært personell som legitime militære mål.
Støttet av: En samlet komité.

21: Stortinget ber regjeringen vurdere måter å redusere forsvarsbudsjettets eksponering mot valutasvingninger på, i forbindelse med anskaffelser av forsvarsmateriell, og komme tilbake til Stortinget med en vurdering i revidert nasjonalbudsjett 2021.
Støttet av: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

22: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte og senest i revidert i nasjonalbudsjett våren 2021 med eventuelle forslag om å flytte ledelseselementer i Forsvaret til Nord-Norge, for eksempel ledelse og stab i Forsvarets spesialstyrker til Reitan/Bodø.
Støttet av: En samlet komité.

23: Stortinget ber regjeringen greie ut utnytting av eksistererende EBA og etter behov opprette rekruttutdanning for å utdanne personell til HV på Drevjamoen etter modell fra Finnmark landforsvar.
Støttet av: En samlet komité.

24: Norge deltar i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) fra oppstarten i 2021.
Støttet av: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Powered by Labrador CMS