Meninger

VETERANER: Ny tiltaksplan rammer inn regjeringens og kommende regjeringers arbeid på veteranfeltet frem til 2028, derfor må vi sikre en inngående offentlig debatt om denne planen nå.

Ny tiltaksplan for veteranene må til Stortinget

Vi ønsker at ny tiltaksplan blir best mulig for den gruppen vi representerer, og at den faktisk får reell effekt for norske veteraner i årene som kommer.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

SIOPS ønsker at Støre-regjeringens nye tiltaksplan for veteranene sikres en bred politisk behandling og forankring blant våre folkevalgte på Stortinget. 

Etter flere år med politisk nedprioritering og sviktende oppmerksomhet fortjener veteranfeltet nå et reelt løft. Vi ønsker ny tiltaksplan velkommen.

Upresise svar og lukket prosess 

Regjeringen har siden høsten 2022 arbeidet med en ny tiltaksplan for landet veteraner fra internasjonale operasjoner.

Arbeidet med dagens plan kom til etter press fra veteranorganisasjonene som SIOPS og NVIO, dette kommer sjeldent frem i offentlige svar fra forsvarsministeren på spørsmål fra Stortinget. 

Tidligere har forsvarsministeren besvart spørsmål om involvering av Stortinget i tiltaksplanarbeidet med at «Stortinget blir orientert på egnet måte». Vi stiller fortsatt spørsmål om hva statsråden konkret mener med egnet måte? Det SIOPS på en annen side har fått bekreftet i klartekst er at planen ikke skal til Stortinget for behandling.

Arbeidet med planen har til nå vært regjeringsinternt, der veteranorganisasjonene har spilt en varierende og til tider uklar rolle, i realiteten vekslet mellom å være høringsinstans, referansegruppe og arbeidsgruppe. Vi har tidligere kritisert graden av lukkethet i dette arbeidet, samt sviktende tverrdepartemental involvering utenfor Forsvarsdepartementet, særlig fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

SIOPS har savnet et helhetlig politisk eierskap fra Støre-regjeringen i dette arbeidet. 

Sikre troverdighet og forankring

SIOPS har i lengre tid tatt til orde for at denne planen må til Stortinget for å sikre nødvendig politisk legitimitet og troverdighet, særlig i en situasjon der dagens regjering sitter i mindretall. I forkant av møte i Veteranforum i august i fjor fremmet SIOPS og 16 andre veteran- og arbeidstakerorganisasjoner en fellesuttalelse der vi understreker at ny veteranplan må sikres forankring på Stortinget. 

SIOPS mener at forankring på ingen måte holder med en orientering fra forsvarsministeren på Løvebakken. 

Ny tiltaksplan rammer inn regjeringens og kommende regjeringers arbeid på veteranfeltet frem til 2028, derfor må vi sikre en inngående offentlig debatt om denne planen nå. 

Vi ønsker at ny tiltaksplan skal forplikte politisk i sterkere grad enn den gjør i dag, særlig fremover i budsjettpolitikken. 

Stortingspolitikerne våre bør selv ha en interesse av å debattere og behandle denne planen. Lignende handlings- og tiltaksplaner innen andre saksområder har blitt sendt til Stortinget tidligere. Hvorfor skal planer på veteranfeltet behandles annerledes?

Den veteranpolitiske situasjonen har endret seg etter sist stortingsmelding om veteranfeltet fra 2020. Dette gjelder både økningen i antallet skadde Afghanistan-veteraner, og endringen i sikkerhetsbegrepet etter Ukraina-krigen med etterfølgende debatter, også på veteranområdet. Derfor kan ikke ny tiltaksplan utelukkende baseres på denne veteranmeldingen.

Nye operasjonskonsepter ute vil føre til endring av veteranivaretakelsen hjemmet. Stortingspolitikerne må få muligheten å debattere den nye situasjonen på veteranfeltet i dag. 

Nytt forslag på Stortinget 

SIOPS er glade for at Rødt har tatt videre vårt forslag om fremme tiltaksplanen på Stortinget gjennom et representantforslag, som nå skal behandles av stortingspolitikerne i februar. Et stort mindretall bestående av Venstre, Rødt, SV og MDG ønsker at planen sendes til folkevalgt behandling. 

Vi minner Arbeiderpartiet i denne sammenhengen på at de selv la frem et forslag med SV i 2020 der de anmodet den daværende Solberg-regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en ny handlingsplan for veteranene, et forslag som kom i anledning behandlingen av veteranmeldingen.

Arbeiderpartiets representanter i 2024 vil nå stemme imot et nærmest identisk forslag. Hvorfor har denne holdningen endret seg?

Vi håper at flere partier støtter dette representantforslaget, og sørger for en politisk behandling av tiltaksplanen i løpet av 2024. SIOPS håper at Frp og Senterpartiet vurderer sin støtte til forslaget, to partier som begge er opptatt av Stortingets involvering i andre saker. 

Vi oppfordrer at Frp snur i denne saken. Partiet har tidligere vært med å sikre brede tverrpolitiske flertall for viktige veteransaker, som i erstatningssakene i 2020.

Om representantforslaget faller, forventer vi at målsetningene i ny tiltaksplan for veteranene følges opp gjennom lov- og budsjettforslag til Stortinget, og gjennom et aktivt og offensivt arbeid i regjeringen. Her må Stortinget aktivt følge opp og etterse om regjeringens veteranarbeid følger de vedtatte målene.

For oss er det viktig å medvirke som en konstruktiv part til en inngående politisk prosess, og til en åpen offentlig debatt om ny tiltaksplan. 

Vi ønsker at ny tiltaksplan blir best mulig for den gruppen vi representerer, og at den faktisk får reell effekt for norske veteraner i årene som kommer. Ny plan må være målbar, realistisk og konkret, og den må følges opp av politikerne våre i ettertid.

Powered by Labrador CMS