Debatt:

Markering av frigjørings- og veterandagen på Akershus festning 8. mai 2019.

- Den nye veteranmeldingen gir grunn til bekymring

Rettighetene til våre skadde veteraner må styrkes – ikke svekkes, mener skribentene fra SIOPS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Soldatyrket er ikke ufarlig, og alle som reiser ut vet at det innebærer en risiko. De som kommer hjem med fysiske eller psykiske skader, eller som utvikler senskader, må kunne være trygge på at deres rettigheter blir ivaretatt. Dagens erstatningsordninger for veteraner som blir psykisk skadet krever endringer - og det haster på flere områder.

Ønsker du å bidra med et innlegg om veteransaker? Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Ny stortingsmelding om veteraner gir ikke nødvendig klarhet

Stortingsmelding 15 (2019-2020) «Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid», ble offentliggjort 15. april. Regjeringen setter økende fokus på veteraner som skal ut i internasjonale operasjoner, deres familier og barn. Det støtter SIOPS.

Regjeringen sier imidlertid lite om de veteraner som allerede er skadet og som sliter i hverdagen. Den sier også lite om hvordan de skal følge opp de viktigste forslagene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som leverte sin rapport i januar, med unntak av tre forslag. Det henvises forøvrig til at Forsvarsdepartementet skal vurdere dette nærmere. Det er en byråkratisk språkform som kan tilsi at lite nytt vil skje, og det bekymrer oss.

Regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe med mange anbefalinger

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe gjennomgikk i 2019 erstatningsordningene for veteraner som blir psykisk skadet som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner. Arbeidsgruppen sa enstemmig at regelverket formelt sett har styrket veteranenes rettigheter. De kom også med mange anbefalinger til endringer.

Veteranforbundet SIOPS mener at ordningene ikke har fungert etter intensjonen siden 2016. Fra det tidspunktet, har mange skadde veteraner og deres advokater rapportert at de opplever bruk av foreldelse og avvisning av spesialisterklæringer. Psykisk skadde veteraner som ikke blir trodd av staten føler skam, nedverdigelse og maktesløshet. Det kan føre til ødelagte liv, både for veteranene og deres pårørende.

Det haster med å få ny klageordning på plass

Det har tidligere ikke vært klageadgang for veteraner som fremmet sin sak om psykisk skade som følge av internasjonale operasjoner etter 2010. Det har representert en klar forskjells-behandling av skadde veteraner, og det har vært dypt urettferdig. Stortinget har derfor pålagt regjeringen å ordne opp i dette. Regjeringen skal nå innføre en felles og permanent klage-ordning for slike saker, uavhengig av når skaden oppstod. Det er viktig for våre veteraner.

Stortingsmeldingen sier imidlertid ikke noe om tidsperspektivet, og det bekymrer oss. Flere psykisk skadde veteraner venter på å fremme sin klagesak for skader oppstått etter 2010, og de opplever en ekstra belastende ventetid. Ny klageordning må snarlig komme på plass, og det krever politisk handlekraft nå.

En skadd veteran skal ikke bli møtt med at kravet er foreldet

Psykiske lidelser er fortsatt et tabubelagt tema i samfunnet. Slike krigsskader utvikles ofte over lang tid, og det er derfor ikke alltid lett å forstå at den internasjonale tjenesten er årsaken til plagene. At veteraner som endelig har kommet til en erkjennelse om at de har en psykisk skade- blir møtt med foreldelse når de søker om erstatning, er derfor uverdig.

Arbeidsgruppen anbefalte her en regel som sier at foreldelsesfristen tidligst skal begynne å løpe fra det er fattet vedtak om uføretrygd - og det er fattet vedtak om godkjent yrkesskade. Det vil være en god regel som i større grad vil medvirke til at skadde veteraner kan søke om erstatning i tide.

Forsvarsdepartementet og flertallet i arbeidsgruppen mener imidlertid at den nye foreldelses-regelen kun skal gjelde for veteraner skadet etter 2010. SIOPS mener dette er urettferdig, og vil medføre en ny og helt unødvendig forskjellsbehandling. Det er ikke rettferdig at veteraner skadd før 2010 skal måtte forholde seg til en mye strengere regel om foreldelse enn veteranene som er skadd etter 2010. Det vil være lite anerkjennende og respektfullt overfor våre skadde veteraner, som har gjorde sin innsats ute for Norge – da det ble krevet.

Tilsidesetting av spesialisterklæringer krever sikringsregel

Noen veteraner blir ikke trodd av staten, selv om det foreligger flere spesialisterklæringer som alle konkluderer med at tjenesten er årsaken til de psykiske plagene. Arbeidsgruppens flertallsforslag er her at spesialisterklæringer som vurderes satt til side, skal sendes tilbake til spesialisten for en tilleggsuttalelse. Dersom saksbehandler fortsatt vil sette erklæringen til side, skal det oppnevnes en ny spesialist.

Betydningen av en slik regel vil være stor, anerkjennende og respektfull for våre skadde veteraner. Overraskende er det derfor at Forsvarsdepartementet igjen ikke støttet forslaget i arbeidsgruppen. Det kreves nå politisk handlekraft for å få denne sikringsregelen på plass.

Erfarne og kompetente advokater er viktig for skadde veteraner

Veteraner som søker erstatning, får dekket rimelige og nødvendige advokatkostnader. Et flertall i arbeidsgruppen foreslår at det kun skal utbetales offentlig salærsats til advokatene, og ikke ordinær timesats som i dag. SIOPS er helt uenig, og mener det vil innebære en klar innstramming av dagens praksis. Veteransakene er komplekse og tidkrevende, og det er et fåtall advokater med erfaring og kompetanse på dette området. SIOPS er derfor bekymret for at disse ikke kan påta seg veteransaker dersom timesatsen senkes til offentlig salærsats, og nær halveres. Taperen kan da bli de skadde veteraner.

Powered by Labrador CMS