Meninger

KADETT: Selv om vi frivillig har valgt å ta en utdanning for å kunne være offiserer i Forsvaret, minsker ikke sannsynligheten for at vi skal skade oss, skriver Kjartan Love Ree.
KADETT: Selv om vi frivillig har valgt å ta en utdanning for å kunne være offiserer i Forsvaret, minsker ikke sannsynligheten for at vi skal skade oss, skriver Kjartan Love Ree.

Kadetter - mellom barken og veden når det kommer til rettigheter og plikter

Kadetter ved FHS må inkluderes i den nye erstatningsordningen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

18.mars fremmet FD et forslag til en ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste.

«Den foreslåtte bestemmelsen skal gi vernepliktige inne til førstegangstjeneste erstatningsdekning for skader som har oppstått under aktivitet innenfor forlegning, leirområde og tilsvarende, tjenestereiser, reise i forbindelse med velferdspermisjon klasse A, frie permisjonsreiser og innkallings- og dimisjonsreiser og frivillige kurs, opplæring og aktiviteter som arrangeres eller betales av Forsvaret».

«Ikke-ansatt»

Kadetter ved FHS (Forsvarets høgskole) er definert som «ikke-ansatt under utdanning på tilnærmet lik vernepliktige vilkår». Det vil si at vi ikke har en lovpålagt tjeneste, men lever under vernepliktige vilkår under utdanningsperioden. For kadetter som kommer rett fra videregående vil de første 19 månedene betegnes som lovpålagt tjeneste, og vil dermed også bli inkludert i den nye erstatningsordningen. Resterende kadetter (les: flertallet) vil ikke bli inkludert i den nye ordningen. Forsvaret, NOF (Norges offisers- og spesialistforbund), BFO (Befalets Fellesorganisasjon) og TVO (Tillitsvalgtordningen) belyste alle i sine høringsinnspill at kadetter ved FHS burde inkluderes i ordningen.

FD sin begrunnelse er at utdanningen er frivillig og at vi ikke gjennomfører lovpålagt tjeneste.

Kadetter; en udefinert kategori

Med bakgrunn i den nye erstatningsordningen ser jeg som leder i FHS sitt Studentråd behovet for å dele mitt synspunkt i saken. Hensikten med denne kronikken er å belyse kadetters situasjon vedrørende våre rettigheter og plikter. Kronikken er ikke ment som en klagesang fra en kadett. Jeg ønsker likevel å kaste lys over den udefinerte personellkategorien kadetter har, og konsekvensen av det. I dag havner vi mellom barken og veden når det gjelder ivaretagelse av våre rettigheter og plikter.

Proposisjon punkt 3.2.1 sier; «Ettersom forslaget gjelder en gruppe som gjennomfører en lovpålagt tjeneste som ikke kan sammenlignes med noen andre tjenester eller yrker, mener departementet at forslaget ikke har overslagseffekter eller skaper presedensvirkninger til andre grupper i samfunnet».

Det er forståelig at FD velger å skille kadetter og førstegangsgjørende basert på lovpålagt tjeneste, da dette er en tydelig forskjell.

Selv om det ikke er lovpålagt tjeneste, lever vi fortsatt på vernepliktige vilkår og har en tilsvarende tjeneste som førstegangsgjørende.

På den andre siden opplever jeg at FD ikke har forståelse for kadettene sin hverdag. Selv om det ikke er lovpålagt tjeneste, lever vi fortsatt på vernepliktige vilkår og har en tilsvarende tjeneste som førstegangsgjørende.

Øvelse og praksis

Hverdagen ved FHS innebærer ikke bare å sitte på skolebenken. Utdanningen er akademisk, men også en profesjonsdannede utdanning hvor vi har en rekke øvelser og praksisarenaer. Et eksempel er vinterøvelse. Dette medfører også en rekke forventinger fra skolen når det gjelder forberedelser.

Forberedelser som skjer utenom tjenestetid.

Det er derfor rimelig å anta at tjenesten ved FHS er like krevende som ordinær førstegangstjeneste. Dette vil også si at store deler av vår «fritid» brukes på å forberede seg til ulike øvelser og arenaer.

Derfor er også kadetter ved FHS avhengig av trygghet og forutsigbarhet vedrørende forsikringsvilkårene.

Et annet argument for at kadetter ikke skal inkluderes i den nye erstatningsordningen kan være at utdanningen ikke er lovpålagt, og at vi fortsatt er dekket av yrkesskadeforsikringen i tjenestetid.

Men hva er tjenestetid? Dette er et spørsmål Studentrådet har reist flere ganger, uten å få konkrete svar.

Påkjenning for den utsatte

Hvis vi blir anmodet om å følge et spesifikt treningsprogram for å stille forberedt til eksempelvis vinterøvelse, er det å definere som tjenestetid? Om en kadett skulle oppleve å få en alvorlig akutt skade under egentrening til vinterøvelse, som kan være er et reelt scenario, vil jeg se på det som rettferdig at denne kadetten skal ivaretas av yrkesskadeforsikringen. Som vi så i Sandra-saken, skaper definisjonsspørsmålet om hva som er tjenesterelatert eller tjenestetid en stor påkjenning for den utsatte.

Det er også nettopp derfor FD fremmer den nye erstatningsordningen, for å ivareta den enkelte også utenom tjenestetid.

Like vilkår

Til slutt vil jeg trekke frem proposisjonens punkt 3.3.3; «For de førstegangsgjørende er det i enda større grad en forventning at de deltar på aktiviteter på fritiden». Denne påstanden opplever jeg som ukorrekt. Kadetters velferdstilbud styres av de ulike kadettsamfunn som er ved den enkelte skole.

Her vil jeg påstå at det stilles de samme «forventninger» til deltagelse, slik som det er for førstegangsgjørende på velferdsarrangement. Derfor er det også hensiktsmessig at kadetter får like forsikringsvilkår som førstegangsgjørende.

Hvis ønsket til Forsvaret og FD er at kadetter ved FHS skal ha vernepliktige vilkår under utdanning, ser jeg på det som en selvfølge at vi som kadetter skal tilkomme de samme forsikringsvilkår som førstegangsgjørende.

Selv om vi frivillig har valgt å ta en utdanning for å kunne være offiserer i Forsvaret, minsker ikke sannsynligheten for at vi skal skade oss.

Selv om vi frivillig har valgt å ta en utdanning for å kunne være offiserer i Forsvaret, minsker ikke sannsynligheten for at vi skal skade oss. Konsekvensen av å ikke inkludere kadetter i den nye erstatningsordningen kan føre til at Forsvaret på nytt står opp i lignende saker som det Sandra opplevde.

Kadetter i skvis

Forsikringsordningen er bare et eksempel hvor kadetter havner mellom barken og veden. Etter fire år på ny ordning er tiden moden for å ta et skikkelig oppgjør vedrørende kadetters rettigheter og plikter.

For at den nye utdanningsreformen skal være bærekraftig, må det gjøres en tydelig avklaring for hvilken personellkategori vi skal inneha.

Hvis dette er som vernepliktig, bør også kadetter tilkomme samme forsikringsvilkår, permisjonsvilkår og andre rettigheter som førstegangsgjørende innehar. I disse dager skal både vernepliktsforskriften og HR-direktivet revideres, og jeg oppfordrer sterkt FD og FST (Forsvarsstaben) til å inkludere kadettene ved FHS i prosessen.

Powered by Labrador CMS