Nyheter

FLYSTASJON: Evenes har blitt hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly P-8 Poseidon.

Kampen om forsvarskommunene: Dette vil partiene i Evenes

Boligbygging, brannsikkerhet og «bli-kjent-treff» – dette vil partiene som stiller til valg i Evenes gjøre med Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarets forum har spurt samtlige partier i landets forsvarskommuner om deres viktigste saker, utfordringer og hvorfor forsvarsfolk skal stemme på dem.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Nordlandskommunen Evenes er hovedbasen for Forsvarets nye maritime patruljefly P-8A Poseidon, som tok over for P-3 Orion-flyene og DA-20 Jet Falcon. De første P-8-flyene landet på Evenes vinteren i fjor, og innen 2025 vil flystasjonen bestå av 500 ansatte og 300 soldater i førstegangstjeneste. Evenes er også fremskutt base for F-35.

Forsvarets forum har tidligere skrevet om at overgangen ikke har gått helt smertefritt.

Dette er lokalpolitikernes plan for Forsvaret og kommunen framover.

Følgende tre spørsmål har gått ut til partiene:

  • Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?
  • Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?
  • Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

Arbeiderpartiet

Terje Bartholsen har vært ordfører i Evenes kommune siden 2019, og frir til velgerne med boligbygging og trafikksikkerhet.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– De nærmeste årene vil være preget av fortsatt oppbygging av Evenes flystasjon som Luftforsvarets hovedbase i nord. Det er mye som skal på plass. Men med godt samarbeid og felles innsats løser vi dette sammen. Evenes arbeiderparti er sterkt opptatt av en tett og god dialog med alle på stasjonen. Vi ser at mange som tjenestegjør på Evenes også melder flytting hit, det er flott og viktig. Hvis Arbeiderpartiet fortsatt får styre Evenes skal vi fortsatt satse alt vi kan på boligbygging for både gamle og nye Evenes-væringer. Der er fortsatt mye ugjort.

TOMMEL OPP: En blid Arbeiderparti-ordfører foran rådhuset i Evenes kommune.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– I Evenes jobber kommunen intensivt med å utvikle gode boliger og bomiljøer, vi har bygd en splitter ny skole på Liland med basseng og flerbrukshall for å ta imot nye innbyggere, den har kapasitet til minst hundre elever mer enn i dag. Vi har gode barnehager og vi jobber hele tiden med å legge til rette for gode lokalsamfunn og mange flere arbeidsplasser på utsiden av gjerdet for partnere.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Arbeiderpartiet er et parti for et sterkt forsvar, for Nato og for å styrke den livsviktige alliansen vår. Lokalt satser vi sterkt for å støtte Forsvarets etablering. Vi er opptatt av et nært samspill med Luftvingen og Forsvarsbygg slik at Forsvarets ansatte finner seg godt til rette i lokalsamfunnet og oppdager at Evenes er et ypperlig sted å bo. Og så må vi løse trafikksikkerheten i Flyplasskrysset. Evenes Arbeiderparti er en sikkerhet for at alt dette arbeidet fortsetter med stor styrke.

Senterpartiet

Skjalg Hamnes i Evenes Senterparti er militær flylege ved 133LV og Flymedisinsk institutt, og er partiets ordførerkandidat under årets valg.

NETTVERK: Skjalg Hamnes (Sp) vil få på plass en nytilsattdag inspirert av Ørland.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret om vi i Evenes Senterparti får flertall, er at vi kommer til å sørge for et tett samarbeid mellom Forsvaret og kommunen. Vi vil sørge for at kommunen legger mest mulig til rette for oppbyggingen av flystasjonen med alt som hører med og samtidig sørge for at dette løses på best mulig vis for både kommune og Forsvar. Sammen sørger vi for best mulig forsvarsevne.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Evenes flystasjon er nylig blitt gjenopprettet og er i en stadig oppbyggingsfase med de utfordringer og muligheter det gir, både innenfor og utenfor gjerdet. Vi som vertskommune har en viktig rolle som tilrettelegger og samarbeidspartner. Den største utfordringen er å sørge for nok boliger til de ansatte på flystasjonen. Like viktig er utfordringen med det trafikkfarlige flyplasskrysset.

– En annen utfordring er at man ikke har tilstrekkelig brannberedskap inne på basen og utenfor gjerdet for militær aktivitet som foregår der.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– For det første, for at de da får en ordfører som kjenner luftvingen og Luftforsvaret fra innsiden. Vi vil jobbe for et godt samarbeid mellom kommunen og Forsvaret og som vil jobbe for et tett samarbeid mellom luftvingen og det frivillige livet i kommunen, for å bidra til at Forsvarets ansatte inkluderes i livet i Evenes også utenfor gjerdet. Vi ønsker blant annet å få på plass nytilsattdag som et samarbeid mellom kommunen og luftvingen etter modell fra Ørland. Samt gi støtte til «bli-kjent-treff» for forsvarsansatte og innbyggerne i kommunen.

– Vi vil fortsette å jobbe for få på plass flere boliger av ulike typer og i ulike områder gjennom regulering av flere boligområder, leie-til-eie-ordningen og opprettelsen av Evenesgården. Vi vil sørge for at vi har et godt tjenestetilbud for de ansatte og våre øvrige innbyggere gjennom vår nye gode skole, gode barnehager, ny barnehage i Bogen og gode helsetjenester. Vi skal fortsette med tilretteleggingen for næringsutvikling i kommunen slik at det blir enda flere jobbmuligheter for partner, samboer eller ektefelle som ikke jobber i Forsvaret.

– Vi i Evenes Senterparti skal stå på videre for å sørge for at flyplasskrysset blir finansiert og bygningsarbeidet kommer i gang.

Venstre

Evenes Venstres førstekandidat Dag Gaute Gaasemyr svarer følgende:

BOLIGER: Dag Gaute Gaasemyr trekker fram nok boliger som en utfordring som må løses i kommunen.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Evenes Venstre skal bistå til å være en effektiv, løsningsorientert og ledende støttespiller til Forsvaret gjennom et godt samarbeid med Evenes kommunes administrasjon. Det skal bygges samhandling der det finnes muligheter, hvor ansatte som bosetter seg i kommunen opplever tilrettelegging og integrering gjennom boliger, kultur- og fritidstilbud. Hvor oppvekstvilkår, miljø, helse og beredskap skal forme et trygt sted å bo for både ansatte og deres familier.

– Evenes Venstre vil oppfordre sentralt for at et utvidet og forsvarlig luftvern tilpasset fremtiden, fortløpende kommer på plass.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– For Forsvarets ansatte er en hovedutfordring kommunens evne til å tilby boliger, både hva angår mindre leiligheter og familieboliger. Evenes Venstre vil legge til rette for økt boligbygging i flere kategorier med assistert hjelp innen både finansiering og regulering av nytt areal, som skal øremerkes både ovenfor utbyggere og de private, for økt og effektiv byggeaktivitet. Det skal være selvskrevet å kunne tenke langsiktig som ansatt i Forsvaret når man velger å bo i Evenes. Både som en investering og som roten til langsiktig trivsel som bosatt i kommunen.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Evenes Venstre vil tilrettelegge for at det bygges og utvikles aktivt og langsiktig på toppen av alt som tilhører Forsvarets løpende aktivitet og utvidelser. Evenes Venstre ønsker å bidra til god samhandling, bygge flere fritidstilbud som idrettsanlegg, samt tilrettelegge for flere sivile arbeidsplasser innen for eksempel butikk og mulige restauranttilbud, men samtidig ha et sterkt målrettet fokus på boligutvikling av mindre leiligheter, familieboliger og eldrekollektiv. Forsvaret skal ikke kunne finne bedre langsiktig støtte enn i Evenes Venstre.

Fremskrittspartiet

Børge Bjørsvik er ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i kommunen, og mener det må legges bedre til rette for barnefamilier og boligbygging.

FRIHET: Børge Bjørsvik er Evenes Fremskrittspartis ordførerkandidat.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Forsvaret og Evenes flystasjon er veldig viktig for både Evenes kommune og (Nord-) Norge, og vi er positive til og glade for å ha Evenes flystasjon i kommunen. I dagens trusselnivå ser man hvor viktig det er å ha base i Evenes og responstid har mye å si. Vi vil legge til rette for utbygging av flystasjonen og vil, så langt det lar seg gjøre, forenkle søknader knyttet til det. Vi vil også være pådriver for å få sikre veier å ferdes på, herunder krysset på E10 mot flystasjonen og flyplassen fordi det er økende trafikk i området.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Evenes FrP har ikke hatt mandat i kommunestyret denne perioden. Per nå er utfordringene å ferdigstille boliger og tomter for ansatte i Forsvaret. Evenes kommune må først og fremst bli en attraktiv kommune å bosette seg i, også for barnefamilier.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Vi bør legge til rette for å ivareta Forsvarets interesser og deres ansatte i Evenes kommune. Det skal være enklere å få godkjent søknader knyttet til boligutbygging. Evenes kommune må være mere på ja-siden for å få flere innbyggere, herunder mener vi at:

  • Påbegynt boligutbygging skal fullføres.
  • Vi må sikre avtaler med Forsvaret for leie av boliger.
  • Tomter må kunne selges for bygging av bolig for de som ønsker å bygge.
  • Vi ser utfordringer med arbeidsplasser for samboer/ektefelle. Det bør være arbeidsplass for ektefelle/samboer i eller i nærhet til kommunen.
  • Vi vil ha fokus på barnehagedekning og kostnader for foreldrene. Det skal ikke spille noen rolle når på året barnet er født, og vi vil ha løpende opptak. Foreldrene skal bestemme selv hvilken barnehage deres håpefulle går i. På sikt vil vi se på kostnader og eventuelt redusere barnehageavgiftene for foreldre. Vi ønsker et bredere tilbud til unge og vil ha en ungdomsklubb hvor de unge kan møtes på fritiden. Vi har også en flunke ny flerbrukshall på Liland. Denne må frigjøres i større grad, uten kostnader, relatert til for eksempel idrett.

Evenes Tverrpolitiske liste (ETL)

Jan Inge Yttervik er ordførerkandidat for ETL, og mener boligbygging er en av de største utfordringene i kommunen etter Forsvarets etablering i kommunen.

ETL: Førstekandidat Jan Inge Yttervik ønsker Forsvarets tilstedeværelse i kommunen.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Evenes skal fortsatt være en god vertskommune for Forsvaret. Vi skal forbli en god tilrettelegger, og vi må så langt vi har mulighet tilpasse våre tjenester til det faktum at vi er vertskommunen for en base av Evenes’ størrelsesorden. Samtidig må vi kunne forvente et tett og nært samarbeid med Forsvaret for å virkelig kunne utnytte hverandre positivt i Evenes og den tilliggende regionen.

– Så klarer vi ikke dette alene. Evenes må både som sivilsamfunn og forvaltning bidra til at vi snakker sammen – over kommunegrenser – over fylkesgrenser og med de aktørene som kan og vil bidra, slik at vi klarer å ivareta rollen som vertskommunen enda bedre.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Konsekvensene av Forsvarets etablering på de kommunale tjenestene har vi ikke oversikt over enda. Dette kan være seg vannforsyning, brannberedskap, eller helsetjenester. Basen på Evenes vil ha innvirkning på omfanget av tjenester vi gir. De økonomiske konsekvensene av dette kan i utgangspunktet ikke dekkes over ordinært kommunalt budsjett – eller av innbyggeren alene der tjenestene er selvfinansierende.

– Tilgangen på boliger er en utfordring, og vil bli dette i større grad om det opprinnelig positive ringvirkningene av base-etableringen «slår inn». Evenes kommune kan ikke påta seg oppgaven med å bli en storstilt utbygger. Hvordan vi løser dette i samarbeid med Forsvaret selv, private utbyggere og synliggjøring av nye intensiver, er kanskje en av de viktigste oppgavene kommunen som sivilsamfunn står ovenfor.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Vi er bevisste på utfordringene. Vi ønsker Forsvarets tilstedeværelse. Vi vil kreve et nært og tett samarbeid – også av oss selv. Vi framsnakker Forsvaret generelt og Forsvarets tilstedeværelse i vår kommune spesielt. Vi er et lokalpolitisk parti, og kontakt med oss er det samme som kontakt med grasrota og lokalsamfunnet i Evenes.

Evenes Høyre og SV har ikke svart på Forsvarets forums henvendelser.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen stod det at Evenes er framskutt base for P-8. Det er ikke riktig. Evenes er framskutt base for F-35. Endringen ble gjort 7. september 2023, klokken 12:47.

Powered by Labrador CMS