Nyheter

PENDLERE: Målselvpolitikere trekker fram pendlere som ikke bosetter seg i kommunen som en utfordring. Flyet på bildet er på vei fra Bardufoss til Oslo.

Kampen om forsvars­kommunene: Dette kjemper partiene i Målselv om

Satsing på Hæren, personell, pendlere, kompetanseflukt og forsvarsindustri – dette er de viktigste sakene for lokalpolitikerne i Målselv.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarets forum har spurt samtlige partier i landets forsvarskommuner om deres viktigste saker, utfordringer og hvorfor forsvarsfolk skal stemme på dem. Bardufoss garnison er den største militærleiren i Nord-Norge med Bardufoss flystasjon og leirene Heggelia og Rusta.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hærstaben, Sambandsbataljonen, Stridstrenbataljonen, Militærpolitikompaniet, Trenregimentet og Brigadestaben holder til på Bardufoss. Luftforsvarets maritime helikopterving, 337 skvadron og Luftforsvarets flyveskole opererer på flystasjonen. 2. bataljon og Ingeniørbataljonen holder til på Skjold i Øverbygd i kommunen, rundt fire mil fra Bardufoss.

Følgende tre spørsmål har gått ut til partiene:

  • Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?
  • Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?
  • Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

Arbeiderpartiet

Ragnhild Furebotten er Målselv Arbeiderpartis ordførerkandidat, og ønsker seg norsk forsvarsindustri til kommunen.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Dersom jeg blir ordfører i Målselv vil jeg legge til rette for å være en god vertskommune for Forsvaret. Sammen med Luftforsvaret, Hæren, Heimevernet, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg og Cyberforsvaret som er i kommunen, vil jeg jobbe for å legge til rette for ny militær etablering, øvelser, øvingsfelt, alliert trening og totalforsvaret.

ENGASJEMENT: Ragnhild Furebotten er musiker og ordførerkandidat.

– Legge til rette for at Forsvaret skal gjennomgå og følge opp anbefalingene fra forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen, og gjennomføre den nødvendige styrkingen i Målselv kommune.

– Legge til rette for at norsk forsvarsindustri skal kunne etablere seg i Målselv kommune. Det er av stor betydning for vår nasjonale forsvarsevne og våre allierte nærmeste samarbeidspartnere.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Hovedutfordringen er å skaffe personell med riktig kompetanse. Legge til rette for at personell skal etablere seg i kommunen og kunne ha en livslang karriere. Målselv skal være en attraktiv kommune å bosette seg i.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Arbeiderpartiet har startet arbeidet med å styrke Norges forsvarsevne og samfunnets motstandskraft. Arbeiderpartiet har gjennom historien vært opptatt av å modernisere og fornye det norske Forsvaret. For oss er det viktig å ha et sterkt forsvar, som er til stede i hele landet, som kan håndheve norsk suverenitet, ivareta våre allianseforpliktelser og bidra til stabilitet i våre nærområder.

– Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde, særlig løftet fram under den rødgrønne regjeringen. Tilstedeværelse med et sterkt forsvar i Indre Troms vil bidra til lavspenning i våre nærområder gjennom norsk tilstedeværelse og ved å opptre tydelig og forutsigbart.

Senterpartiet

Bengt-Magne Luneng i Senterpartiet har vært ordfører i Målselv siden 2019, og var varaordfører mellom 2011 og 2015.

MÅLSELV: Bengt-Magne Luneng under et forsvarspolitisk arrangement i Istindportalen i 2021.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Når det gjelder det kommunen kan bidra med direkte, så vil Målselv Senterparti at kommunen skal ha en rolle i bygging av nye boliger for forsvarsansatte på Skjold og på Bardufoss. I tillegg så skal Gimlehallen (Skjold) utvides og der det skal etableres moderne styrketreningsfasiliteter. Vi vil også jobbe for å få etablert nye kontorfasiliteter på Bardufoss, som kan tilbys til for eksempel Forsvarsbygg eller Forsvarets økonomisenter. Målselv kommune skal prioritere arbeid som er viktig for å understøtte Forsvarets virksomhet, som for eksempel planarbeid og fornyelse av viktig infrastruktur. Her kan nevnes nytt renseanlegg på Skjold.

– Vi vil være proaktiv for å finne løsninger som gjør at Forsvarets aktivitet foregår så sømløst som mulig med sivilsamfunnet. Innbyggerne i Takelvdalen må for eksempel sikres rent vann, slik at dette ikke fortsetter å legge begrensninger på bruk av skytefeltet. Kommunen skal evne å snu seg raskt når Forsvaret har behov for raske svar. Kommunen vil jobbe aktivt for å legge til rette for utdanningstilbud lokalt, både tilbud som retter seg mot spesifikke behov Forsvarets virksomhet har, men også flere tilbud som er viktig for et sivilt yrkesliv.

– Vi ønsker en profesjonsutdanning i nord, blant annet fordi vi har tro på at lokal rekruttering er viktig, for ståtid og beredskapsevne. Senterpartiet sørget for at Målselv kommune har et prøveprosjekt (forsvarskoordinator) med en dedikert person som jobber kun med forsvarsrelaterte saker, fordi vi mener at dette er et viktig fokusområde for kommunen. Senterpartiet vil gjøre dette til en permanent stilling.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Hovedutfordringen for kommunen er å ha nok ressurser til å følge opp den kommende satsingen på Forsvaret, men det skal vi ta tak i.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Målselv Senterparti er bevisst på kommunen som vertskapskommune for Forsvarets virksomhet og vi vil ha en aktiv kommune som bidrar til tilrettelegging for Forsvarets virksomhet og for at forsvarsansatte, samt deres familier skal trives. Målselv Senterparti er opptatt av at kommunen bidrar til at sivilsamfunnet kombinert med Forsvarets virksomhet, fungerer sømløst. Ved å stemme Senterpartiet så får man også en ordfører som har mye kunnskap om Forsvarets virksomhet, som har god kontakt med Forsvaret lokalt og en god dialog med ministeren og hans folk.

Høyre

Martin Nymo er varaordfører og ordførerkandidat for Høyre i kommunen.

HØYRE: Martin Nymo er varaordfører i Målselv, og mener å flytte kompetanse bort fra etablerte forsvarskommuner er uheldig.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Målselv Høyre vil ha fokus på beredskap og totalforsvaret. Tilrettelegge for ansatte og medflyttere. Gode oppvekstsvilkår med god barnehage/skole samt gode kultur og idrettstilbud. Etablere gode samarbeid- og kommunikasjonsrutiner. Være behjelpelig med etableringer av boliger og annen nødvendig infrastruktur.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Utfordring med å skaffe boliger går igjen. Målselv skal være en positiv verts-kommune, og vi håper på et godt sivilt-militært samarbeid. Forutsigbarhet for miljøene er viktigst. Å bygge opp kompetanse og godt miljø for så å flytte det en annen plass er uheldig. Eksempler på det er flytting av Bell og plassering av NH90 på bakken.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Høyre vil sørge for at vi er en god vertskommune for Forsvaret – både Luftforsvaret og Hæren. Samtidig vil vi sørge for at det blir attraktivt å bo i Målselv. Boligbygging, etablering av nye arbeidsplasser og utdanningsmuligheter samt mulighet til urban livsstil vil sørge for det. Høyre er garantisten for utvikling av byen Bardufoss. I tillegg til lave avgifter og lavere skatter.

Venstre

Vebjørn Strand Foshaug er ordførerkandidat i Målselv og 2. kandidat på fylkestingslista.

BEFALSUTDANNING: Vebjørn Strand Foshaug vil jobbe for befalsutdanning i Hærens kjerneområde i Midt-Troms.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– På lik linje med øvrig næringsvirksomhet i kommunen vil Målselv Venstre utvikle et nært og produktivt samarbeid med den lokale militære ledelsen og ansatte i Forsvaret for å dekke de behovene Forsvaret har og vi som vertskommunen har. Regulering av boligområder tilpasset Forsvarets behov og samordning av idrettshaller og kulturtilbud vil bli gitt prioritet. Et samarbeid som må være tillitsbasert og foregå i all offentlighet. Bolyst-prosjektet vil bli introdusert til ansatte i Forsvaret med vekt på rekruttering til bosetting i Målselv kommune.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Økt antall pendlere i Forsvaret og en manglende bostedsregistrering av de som skal registreres som bosatt i kommunen. Lokalt næringsliv taper på grunn av at Forsvaret ved innkjøp bruker store rammeavtaler som går på bekostning av lokalt næringsliv. Forsvaret mangler attraktive boliger og kvarter for sine tilsatte og vernepliktige mannskaper. Videre ser man en betydelig kompetanseflukt både i Hæren, Luftforsvaret og Maritim helikopterving knyttet til mange ukloke sentrale vedtak; et svekket kompetansemiljø som vil ta lang tid å bygge opp igjen.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Venstre er både sentralt og lokalt et parti som arbeider for å styrke Forsvaret. Etter Russlands angrepskrig på Ukraina med brudd på FN-pakten, Folkeretten og menneskerettighetene er Venstre et toneangivende parti for styrking av Forsvaret og for militær og økonomisk støtte til Ukraina. Målselv Venstre vil fortsette å påvirke nasjonal forsvarspolitikk gjennom sin stortingsgruppe.

– Videre vil Venstre jobbe for å etablere befalsutdanning i Hærens kjerneområde i Midt-Troms.

Målselv SV, Rødt og Fremskrittsparti har ikke besvart Forsvarets forums henvendelser.

Powered by Labrador CMS