Meninger

FRUSTRERT: «Lojalitetskontrakten» mellom Forsvaret og ansatte er i ferd med å brytes, skriver innleggsforfatter Lars Lægdheim.

Metodisk målbekjempelse av lønn og vilkår

Over tid har lønn og vilkår for offiserer og befal blitt svekket. Sett i sammenheng kan ikke endringene forstås på en annen måte enn at de er gjort for å spare penger på vår bekostning. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Befals- og offisersyrket er noe for seg selv. Vi er underlagt beordringsplikt, vi bytter gjerne stilling hvert andre til fjerde år, vi flytter regelmessig mellom ulike landsdeler, pendling er vanlig og mange har flere titalls årlige fraværsdøgn på oppdrag, øvelser, seiling eller vakt.

Over tid har lønn og vilkår som skal kompensere for denne merbelastningen blitt svekket. Endringene har kommet nå og da, litt her og litt der, men allikevel systematisk og målbevisst.

Enkeltvis kan flere av endringene forsvares og forklares ut fra ønsket om et bedre og smidigere forsvar. Sett i sammenheng kan ikke endringene forstås på en annen måte enn at de er gjort for å spare kostnader. På vår bekostning. 

Offiserer og befal er lojale. Vi streiker ikke, vi klager sjelden og vi oppfyller forventningene Forsvaret har til oss, i en moralsk byttehandel mot at vi blir tatt vare på. 

Når lønn og vilkår svekkes forvitrer lojalitetskontrakten.

For noen år siden innførte man beordringsplikt til operasjoner i utlandet. Plikten gjelder militært tilsatte samt flere kategorier sivile. Mens plikten ble skjerpet ble rettighetene svekket. 

I 2005 ble stillingsvernet fjernet. Militære tilsatt etter dette kunne nå sies opp begrunnet i arbeidsgivers forhold, som for eksempel omstillings- og nedbemanningsprosesser. Man innførte samtidig ny befalsordning med offiserer og befal. 

Mens offiserer gis akademisk bachelor- og masterutdanning tilpasset høgskoleloven, gis befal spesialistrettede kurs og utdanning som i mindre grad er overførbart til det sivile utdanningssystemet. 

Dette vanskeliggjør et karriereskifte uten sivil tilleggsutdanning. I tillegg utvidet man adgangen til midlertidig tilsetting samt tilsetting av befal kun fram til fylte 35 år (T35).

Tips oss!

Har du tips eller forslag til hvordan Forsvarets forum kan dekke tematikken personell, lønn og vilkår? 

Send oss en mail på tips@fofo.no eller send direkte til nyhetsredaktør Andrea Rognstrand på ar@fofo.no

Innskrenkningene søkes kompensert gjennom utdanningsbonus eller pengebonus, men er ikke tilstrekkelig til å omskolere seg etter å ha gitt sine beste år til Forsvaret. 

Lønn under utdanning på krigsskolene er fjernet mens plikttjeneste på utdanning beholdes. Jeg lufter frustrasjonen ved lunsjbordet, men finner meg i det. 

Årlige gratisreiser med fly for ansatte og våre familier ble fjernet med et pennestrøk. Velferdshytter, boliger og kvarter i sentrale strøk er solgt til inntekt for staten. Jeg lufter frustrasjonen ved lunsjbordet, men finner meg i det.

Lønn og tillegg har heller ikke sluppet unna arbeidsgivers metodiske målbekjempelse.

Skoletillegget, som skulle kompensere personell i Forsvaret med undervisningsplikt, ble fjernet av arbeidsgiver i 2017, for så motvillig å bli gjeninnført etter dom i tingretten og behandling i Høyesteretts ankeutvalg. 

Lønn og vilkår for tjenestegjøring i utlandet oppleves redusert. Offiserer på gradsnivå OF5 (oberst/kommandør) og høyere mister aktivitetsbaserte tillegg, men kompenseres flatt med såkalte lederlønnstillegg. 

Opprykk med overgang til fastlønn medfører dermed reell lønnsnedgang for mange. 

I avdelinger hvor både sivile og militære kan tilsettes i likelydende stillinger er det gjerne et betydelig og økende lønnsgap. Flere offiserer bytter derfor uniform med jakke og slips – og belønnes på neste lønnsslipp. 

Ved utlysning av militære stillinger oppgis gjerne et lønnsspenn som stillingen kan avlønnes i. Vi søker og tilsettes så i stilling, lykkelig uvitende om hvilket lønnstrinn lokal arbeidsgiver velger å innplassere oss i. Er vi ikke fornøyde med lønnsinnplasseringen kan vi heller ikke takke høflig nei til stillingen, da disponeringen allerede er gjort. 

Vi lufter frustrasjonen ved lunsjbordet, men finner oss i det. 

Det siste grepet for å kutte personellkostnader er innføringen av ny pensjonsordning. Pensjonsalderen øker og pensjonsinntektene desimeres. Ekstraarbeid etter pensjonsalder straffes med avkortning i pensjonen. 

Etter lagmannsrettens nylige dom om at enkelte variable lønnstillegg skal være pensjonsgivende, vurderer staten igjen å anke. Den gjensidige lojalitetskontrakten er i ferd med å brytes. 

Jeg er frustrert og vet ikke om jeg har råd til å finne meg i det lengre.

Har du tips eller forslag til hvordan Forsvarets forum bør dekke tematikken personell, lønn og vilkår? Send oss en mail på tips@fofo.no eller send direkte til nyhetsredaktør Andrea Rognstrand på ar@fofo.no. 

Powered by Labrador CMS