Nyheter

REPRESENTERER STATEN: Regjeringsadvokat Siri K. Kristiansen (t.v.) sammen med Forsvarsstabens Nina Lynmo nærmest kamera.

Regjeringsadvokaten: 
– Militært ansatte må finne seg i mye

De endringene som følger av konvertering fra offiserskorpset til spesialistkorpset er relativt små og derfor noe Forsvaret kan tvinge gjennom, sier regjeringsadvokaten. 

Publisert

Tre tidligere offiserer har saksøkt staten etter at de ble overført til spesialistkorpset i forbindelse med innføringen av ny ordning for militært tilsatte (OMT). De tre var tidligere tilsatt som offiserer i Hæren og Luftforsvaret. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Torsdag ble rettssaken avsluttet i Oslo tingrett. Dommen er ventet å komme i løpet av januar neste år. 

Saken dreier seg om hvorvidt Forsvaret hadde rettslig grunnlag da de konverterte 86 offiserer til spesialister, mot offiserenes vilje. De tre tidligere offiserene har forklart konverteringen oppleves som en degradering og at de er blitt fratatt myndighet og karrieremuligheter.

–  Forsvaret sier at de overføres til tilsvarende grader. Saksøkerne bestrider dette. En befalsgrad har aldri tilsvart en offisersgrad i Norge, sa advokat Tor Gresseth på rettssakens første dag. 

5314 har konvertert frivillig

Regjeringsadvokat Siri K. Kristiansen spurte avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet Stefan Johannessen om konvertering var en degradering, var han tydelig: 

– Det er jeg sterkt uenig i, sa Johannessen og understrekte at OMT ble enstemmig vedtatt i Stortinget. 

– Det hadde de neppe gjort hvis det innebærer at flere tusen ansatte skulle degraderes. Det hører også med til historien at mange har konvertert frivillig. 

Ifølge regjeringsadvokaten har 5314 personer konvertert frivillig.

Degradering var også et tema da Forsvarsstabens Nina Lynmo forklarte seg. Hun har tidligere fått forsvarsmedaljen med laurbærgren for sitt arbeid med innføringen av OMT. 

– Jeg anser det som utfordrende hvis spesialistkorpset og en konvertering dit blir ansett som en degradering, sa hun torsdag. 

Forsvaret har under innføringen av OMT lagt vekt på at de to søylene – offiserer og spesialister – er likeverdige og likestilte, men med ulikt ansvarsområde. Det har de også anført i retten, og regjeringsadvokaten viste blant annet til at regjeringens lovforslag til Stortinget (Prop. 111 LS 2014-2015) omtaler ordningen som «komplementære karrieresystemer». 

– I tillegg viser jeg til lønnssystemet, som med all tydelighet underbygger at det er snakk om likestilte kategorier. Det kan nesten ikke sies tydeligere, de har samme verdi. 

Ansatte må «finne seg i mye»

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen besluttet å iverksette såkalt arbeidsgiverinitiert konvertering, eller tvangskonvertering, sommeren 2021. 

Den gangen forklarte han at han benyttet seg av arbeidsgivers styringsrett fordi antallet var «svært lite» og fordi det var på tide å ferdigstille innføringen av OMT. Arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgiver, altså Forsvaret, rett til å ansette, til å si opp arbeidstakere, samt til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. 

Ifølge regjeringsadvokaten gjør denne styringsretten, i tillegg til Forsvarsloven, Forsvaret mulighet til tvangskonvertering. I Forsvarsloven heter det nemlig at: 

– Militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte. 

 Dermed er det ingen tvil om at militært ansatte «må finne seg i mye», sa Kristiansen. 

– Dette er personell som er tilsatt på vilkår som gjør at de er mindre forutberegnelighet enn andre tilsatte i norsk næringsliv. 

– Helt essensielt 

Kristiansen forklarte også at det er nødvendig at styringsretten gjør det mulig for Forsvaret å gjøre endringer. Dette fordi Forsvaret er statens ytterste maktmiddel, med monopol på dødelig makt på vegne av regjeringen. 

– Det er derfor helt essensielt at regjeringen har vid mulighet til å disponere Forsvaret på den måten de finner det nødvendig, for å sikre operativ evne på best mulig måte. 

Ifølge Kristiansen må ansatte i Forsvaret være forberedt på ganske store endringer, noe som blant annet fremgår av disponeringssystemet. Konvertering til en grad med et annet navn er en relativt liten endring, prosederte hun. 

– Disse endringene er av så liten betydning at de objektivt sett ligger klart innenfor styringsretten. Og når jeg sier objektivt sett, mener jeg at vi har forståelse for at det ikke nødvendigvis føles sånn for den enkelte.

Dette er ny ordning for militært tilsatte (OMT)

  • OMT ble vedtatt i Stortinget i 2015 og innføringen av den gjorde at militært tilsatte ble delt inn i to søyler: Offiserer (OF) og spesialister (OR).
  • I den gamle enhetsbefalsordningen var militært personell hovedsaklig ansatt som yrkesbefal (til pensjonsalder 60 år), avdelingsbefal (til 35 år) eller som kontraktsbefal på kortere kontrakter. Ved normalopprykk etter sersjant/kvartermester ble man offiser med grad fenrik, løytnant (kapteinløytnant i Sjøforsvaret), major (orlogskaptein i Sjøforsvaret), og så videre. Det fantes ingen «sersjantgrader» over graden sersjant, slik som det gjør i dag. Uavhengig av disse gradene, var det likevel et skille mellom dem som var utdannet offiser ved krigsskolene, og dem som hadde befalsskole eller fagskole i bunn. Sistnevnte fikk normalt ikke stillinger på høyere nivå enn kaptein eller major. 
  • Med OMT ble militært ansatte fordelt i to søyler og sersjantene kan nå ha en karriere som spesialister (OR) uten å gå krigsskole. Spesialister og offiserer skal ifølge Forsvaret være likeverdige og komplementære. De representerer henholdsvis dybde- og breddekompetanse, utfører ulikt arbeid og har ulikt ansvar, men alle fra og med OF-1 (fenrik) og OR-5 (sersjant/kvartermester) er militære ledere. 
  • I forbindelse med innføringen ble offiserer uten krigsskoleutdanning vurdert på et sett kriterier som skulle avgjøre om de kvalifiserte til å være offiserer eller spesialister. De som ifølge Forsvaret ikke gjorde dette, skulle konverteres til spesialistkorpset. Mer enn 5000 ansatte som tidligere hadde offisersgrad har konvertert frivillig, mens 86 personer har blitt konvertert mot sin vilje. Powered by Labrador CMS