Meniges mening

LANDSTILLITVALGT: Mikael B. Leonhardsen er tillitsvalgt i Vernepliktsrådet i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO).

«Skal jeg velge folkehøgskole eller førstegangstjeneste?»

Forsvarets samfunnsoppdrag er forsvare landet. I ytterste konsekvens kan soldater bli nødt til å ta liv eller miste sitt eget. Oppdraget krever bevisste refleksjoner rundt hvordan samfunnet ser på soldatene og hvordan soldatene ser på seg selv. 

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Militær profesjon, kultur og holdninger er allerede på dagsordenen i Forsvaret. Tematikken og arbeidet er tydelig nok for ansatte og ledere lengst bak frontlinja. 

Vernepliktsrådet er samtidig av den oppfatning at dette ikke er kommunisert godt nok til dem som er i førstegangstjenesten og deres lagførere. 

Profesjoner er bestemte yrker som anvender sin ekspertise til å utføre samfunnsnyttige tjenester. Å forsvare landet er et viktig samfunnsoppdrag og soldater i førstegangstjenesten er derfor å anse som profesjonsutøvere. Det samme gjelder ansatte. 

Det er ikke urimelig å hevde at samfunnet har høye forventninger til de profesjonelle, både til hvordan de behandler hverandre og til hvor godt de løser oppdraget som er gitt. 

Mange er bevisst sin rolle som profesjonsutøver, men det er nok mange som ikke reflekterer over dette. Kanskje spesielt blant soldatene som er inne til førstegangstjeneste og deres lagførerne. 

Folkehøgskole og førstegangstjeneste er det samme, eller?

Mange soldater forteller at de var i tvil om de ville ta et år på folkehøgskole eller gå inn i førstegangstjenesten. Folkehøgskole tilbyr elevene et godt skolemiljø, kunnskap, venner fra hele landet, utfordringer og selvrealisering. 

Mange utenfor Forsvaret tenker at forrige setning også er førstegangstjenesten oppsummert. TV-serier med sitater om å «bli den beste versjonen av seg selv» underbygger oppfatningen av Forsvaret som en plattform for selvrealisering. 

Forsvaret tilbyr mye av dette, men i tillegg kommer ansvaret og realiteten bak hvorfor Norge trenger soldatene. I ytterste konsekvens kan soldatene bli nødt til å ta liv eller miste sitt eget, og det lærer man ikke på folkehøgskolen. 

Hver enkelt soldat må ta dette innover seg. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) mener det er for dårlig kommunisert til soldatene som er inne til tjeneste, og ikke minst til ungdommene utenfor organisasjonen. 

Verneplikt som pensum i skolen

Det er for lite informasjon om verneplikten i skolen. Grunnloven slår fast at statens borgere har en alminnelig plikt til å verne om landet sitt. Forsvarsloven definerer en verneplikt på inntil 19 måneder. 

Verneplikten gjelder samtlige norske borgere, men til tross for dette er det ikke alle som kjenner til den. Derfor bør verneplikten bli en del av pensum i skolen. 

Å tilegne seg kunnskap rundt dette er i dag opp til hver enkelt. Vi mener norske ungdommer bør få informasjonen de trenger om den straffesanksjonerte plikttjenesten. Informasjonen bør komme allerede før Forsvaret sender ut egenerklæringsskjema. 

Vi tror at det å bygge eierskap til den militære profesjonen har en indre og en ytre konsekvens.

Den indre er at det profesjonelle miljøet og yrkesstoltheten internt trolig vil øke, noe som kan bidra til økt tillit, økt forsvarsvilje og bedre operativ evne. 

Den ytre er at det trolig kan bidra til at Forsvarets omdømme skifter fra en organisasjon som sammenlignes med en folkehøgskole, til et forsvar som i større grad rekrutterer unge voksne som ønsker å innfri samfunnets forventninger til en soldat. 

Soldataksjonen 2024

Temaet for soldataksjonen 2024 er «beredskap» ned følgende mål for aksjonen: 

Alle skal vite sin rolle i krise og krig. Alle skal kontinuerlig være mentalt klare til strid. Soldataksjonen skal også øke forståelsen og bevisstheten rundt soldatprofesjonen og Forsvarets samfunnsoppdrag. 

Aksjonen er helårlig og starter 1. januar 2024.  TVO forventer at alle soldater inne til førstegangstjeneste får god forståelse om sin militære funksjon i tråd med krigens folkerett, mer mental trening og større eierskap til rollen som profesjonsutøver. 

Verken myndigheten eller ansvaret som følger med førstegangstjenesten er det samme som det unge mennesker blir møtt med på folkehøgskolen. 

Forsvaret er Norges ytterste maktmiddel. Det bør være helt klart for alle, både dem som er i og utenfor Forsvaret. TVO håper sjefer på alle nivåer bidrar til å bygge et bevisst forhold til militær profesjonsutøvelse. Det bør være et kontinuerlig tema gjennom hele tjenesteløpet. 

TVO har tro på at vi klarer å styrke den militære profesjonen. Vernepliktsprogrammet for 2023 til 2025 er «en styrket verneplikt er et styrket forsvar». Tilsvarende er kanskje en styrket profesjon og kultur et styrket forsvar? 

Powered by Labrador CMS