Nyheter:

Tar grep etter nestenulykke: Reduserer aktiviteten

335 skvadron skal ha litt færre oppdrag, bruke mer tid på planlegging av oppdrag og bruke mer flytid til trening og utsjekk.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

11. mars fløy et C130-J transportfly mot fjelløya Mosken, sør i Lofoten. De fløy i lav høyde med nattoptikk. Rådende vær- og lysforhold var så dårlige at det ikke var mulig å oppdage øya på trygg avstand.

Da flyet var 10 sekunder unna, iverksatte besetningen en unnamanøver for å styre unna fjellet. På det nærmeste var det 44 meter fra terrenget.

Har du tips eller innspill i denne saken? Kontakt oss på tips@fofo.no

Sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, kaller hendelsen svært alvorlig. Hun igangsatte en forsvarsintern undersøkelse for å redusere sannsynligheten for at en tilsvarende hendelse skjer igjen.

Undersøkelsesgruppen pekte blant annet på at det ikke var balanse mellom tilgjengelige ressurser i 335 skvadron og de oppdragene de ble forventet å løse.

– Dersom oppdragsporteføljen ikke er overkommelig, må det foretas prioriteringer, står det i den forsvarsinterne rapporten.

Skinnarland støttet opp om dette rådet, og ga sjefen for NAOC (National air operations centre) i oppdrag å konkretisere og avstemme oppdragsporteføljen opp mot eksisterende ressursgrunnlag. Det handler om hva besetningene og flyene skal utføre av oppdrag, balansert opp mot hvor mange årsverk de har og hvor mange fly de har til disposisjon.

Hun satt frist til 1. september for oppdraget.

– På kort sikt har vi gjort nedtrekk i aktivitetsnivået for høsten 2020, slik at skvadronen skal ha tilstrekkelig rom til kvalitetsarbeid og forberedelser til deployering i Mali i 2021, skriver kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland i en e-post til Forsvarets forum.

Hun utdyper at tilpasningene dreier seg om tre hovedtiltak:

  • Noe redusert mengde oppdrag
  • Mer tid til planlegging av oppdrag
  • Større andel av den totale tilgjengelige flytiden går til flyging på trenings- og utsjekksprogram ved 335 skvadron.

– Det pågår fortsatt en dypere analyse og vurdering som skal sikre effektiv og sikker balansering av oppdragsporteføljen mot faktisk ressursgrunnlag på lengre sikt, skriver kommunikasjonssjefen.

Det må avklares mot plan- og beslutningsprosesser for oppdrag og ressurser for de kommende årene.

Fakta: Tilrådinger etter nestenulykken

Formålet med tilrådingene er å redusere sannsynligheten for at en tilsvarende hendelse skjer igjen. De første seks tilrådingene er adressert til Luftforsvaret. Den siste er adressert til Forsvarsmateriell Luftkapasiteter.

  1. Oppdragsportefølje: UG (undersøkelsesgruppen) tilrår at LFL (Luftforsvarets ledelse) foretar en helhetlig evaluering av oppdragsporteføljen til C-130.
  2. Kompetansestyring: UG tilrår at LFL kompetansestyrer nødvendig faglig flyoperativ kompetanse til nivåene over 335-skvadron for å utøve myndighet og ivareta ansvaret for ledelse og supervisjon. Tilsvarende bør samtidig vurderes for øvrige flyoperative skvadroner.
  3. Tilsyn og evaluering: UG tilrår at LFL foretar en vurdering av om eksisterende rutiner for oppfølging og kontroll av 335-skvadron er tilstrekkelige for å opprettholde et forsvarlig nivå innen både fag-, operasjons- og styringsdimensjonen.
  4. Regelverk: UG tilrår at LOI (Luftoperativt inspektorat) gjennomgår og tydeliggjør krav til flyging etter visuelle flygeregler i mørket, med og uten NVG (Night vision goggles/ nattoptikk), i lav høyde.
  5. Presskultur: UG tilrår at 335-skvadron evaluerer og synliggjør i hvilken grad presskulturen påvirker sikkerhetsnivået ved avdelingen, og at det på bakgrunn av evalueringen iverksettes hensiktsmessige tiltak for å ivareta sikkerheten.
  6. Fellesarenaer: UG tilrår at LFL legger til rette for at 335-skvadron gis tilstrekkelige forutsetninger for å fokusere på læring og kontinuerlig forbedring.
  7. Tilråding til Forsvarsmateriell Luftkapasiteter: Endring av prosedyre: UG tilrår at Forsvarsmateriell Luftkapasiteter tar stilling til om frikobling av autothrottle bør adresseres som del av prosedyren i flyets håndbok i GCAS/TAWS PULL UP Alert Recovery.
Powered by Labrador CMS