Nyheter:

Flere soldater er misfornøyd med at det blir utbetalt feriepenger for tre år, og ikke flere. Her ser vi soldater fra HVs innsatsstyrke Heron under en øvelse.

Forbereder søksmål mot Forsvarsdepartementet

Tidligere sto Forsvarsdepartementet overfor krav om feriepenger fra én HV-soldat. Nå kan de bli saksøkt av alle i innsatsstyrkene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det forteller hovedtillitsvalgt i innsatsstyrkene, Aleksander Gudmundseth, til Forsvarets forum. Han sier at det er stor misnøye med at Forsvarsdepartementet bare betaler ut feriepenger for tre år.

– Forsvarsdepartementet (FD) må rydde opp fordi de har gjort feil. Å si unnskyld koster ingenting, men man må følge opp dette ved å betale det soldatene har krav på av feriepenger.

– FD må ta den kostnaden det medfører, sier Gudmundseth.

Han tilføyer at det vil koste å utbetale det han mener soldater i HVs innsatsstyrker har krav på av feriepenger som følge av at Lars Bugge Aarset fikk innfridd feriepengekravet.

Overfor Fædrelandsvennen fortalte Gumundseth i november 2019 at beløpet Forsvaret kan stå overfor i feriepenger beløper seg til et sted mellom 300-400 millioner kroner.

Overfor Forsvarets forum bekrefter han at beløpet er i den størrelsesorden.

Aleksander Gudmundseth er hovedtillitsvalgt for Heimevernets innsatsstyrker. Han er også soldat i innsatsstyrke Derby i HV-02.

Ifølge Forsvarets egne beregninger var kostnaden ved at dommen i lagmannsretten er rettskraftig nær 17 millioner kroner. Det kom blant annet som resultat at de bare regnet utbetalinger av feriepenger for tre år

– At Forsvarsdepartementet har falt på konklusjonen at de skylder feriepenger for kun tre år, er deres egen tolkning som vi ikke kan se er begrunnet eller forstå hvordan de har kommet frem til, sier Gudmundseth.

Han mener FD må stille seg spørsmålet om det er verdt å gå videre med denne saken.

Rettsprosessen Aarset har gått gjennom, er håndtert på en arrogant og provoserende måte av FD, mener Gudmundseth.

Innsatsstyrkene i Heimevernet

– Heimevernet har 12 innsatsstyrker med rundt 3000 personer til sammen.

– Alle i innsatsstyrkene er selektert personell som utgjør «spydspissen av kampkraft i Heimevernet», ifølge Forsvaret.

– Tjeneste i innsatsstyrkene er frivillig og alle har undertegnet en kontrakt.

Kilder: Heimevernet og Forsvaret.no

– Det er ingen skam i å snu, sier han.

Feriepenger for flere år

Gudmundseth mener at soldater tilhørende HVs innsatsstyrker bør ha krav på feriepenger fra året styrkene ble opprettet – det vil si fra 2005 – og på grunnlag av hvor lenge de var i styrkene. I motsetning til vanlig tjeneste i HV, har soldatene innsatsstyrkene tegnet en kontrakt der de får utbetalt lønn som de skatter av – og de tjenestegjør frivillig (ikke som en del av verneplikten, journ. anm). I tillegg til soldater i innsatsstyrkene forteller Gudmundseth at det er aktuelt å inkludere tidligere soldater innsatsstyrkene og områdesjefer i gruppesøksmålet mot FD.

Gudmundseth sier at engasjementet har vært stort etter at Aarset vant gjennom samtlige rettsinstanser med sitt krav.

– Det er viktig å anerkjenne det Lars Bugge Aarset har gjort i denne forbindelse. Han sto alene mot Forsvarsdepartementet og betalte ut av egen lomme før FD ble dømt til å betale saksomkostningene, sier Gudmundseth og fortsetter:

– I denne runden står avdelingen samlet og kostnadene i forbindelse med et gruppesøksmål blir fordelt på hver enkelt gruppemedlem, sier han og viser til at det da ikke blir en like stor økonomisk byrde som Aarset sto overfor.

Da Forsvarsdepartementet anket dommen fra lagmannsretten, ble det argumentert for at hvis dommen ble stående, kunne det få store ringvirkninger:

«Lagmannsrettens dom innebærer at innsatsstyrken enten ikke kan opprettholdes i sin nåværende form, eller at det må gjennomføres lovendringer», het det i anken.

Hvis dere vinner fram med kravet, kan resultatet være at FD ikke ser seg råd til å ha innsatsstyrker i HV. Har det vært verdt det da?

– Det er ikke opp til oss å bestemme ei heller mene noe om. Hvis det er et utfall, er jeg sikker på at det baseres på en militærfaglig beslutning som ikke bare kan regnes hjem i kroner og øre. Vi vil nå be domstolen avklare et uavklart rettslig spørsmål.

– Konsekvensene av beslutningen får stå for FDs regning, sier Gudmundseth.

Forsvarsministeren: – Viktig med avklaring

Forsvarets forum har tatt kontakt med FD og etterlyst svar på en rekke spørsmål (se faktaboks under). Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forsvarer beslutningen med å anke dommen fra lagmannsretten til Høyesterett.

Forsvarsminister Bakke-Jensen mener det var viktig å anke feriepengedommen hele veien til Høyesterett. Her hilser han på gardister fra Hans Majestet Kongens Gardes 1. Gardekompani.

– Det har vært viktig for Forsvarsdepartementet å få en rettslig avklaring av spørsmålet om feriepenger. Nå foreligger dommen og Forsvarsdepartementet er opptatt av følge opp denne på en ordentlig måte. Vi vil derfor sørge for at alle soldater i HVs innsatsstyrke får utbetalt feriepenger, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en epost til Forsvarets forum.

Dette spørsmålene vi ønsket svar på:

– Hvordan stiller FD seg til et eventuelt gruppesøksmål fra soldater i HVs innsatsstyrker?

– Hva er begrunnelsen for at FD falt på konklusjonen at det skal bli utbetalt feriepenger for tre år - og ikke flere?

– Hva kan konsekvensene ved at soldater i HVs innsatsstyrker kan få utbetalt et langt større beløp i feriepenger enn Forsvarets beregninger på rundt 17 millioner kroner være?

– Det har blitt antydet konsekvenser for drift og eventuelt opprettholdelse av innsatsstyrkene slik vi har forstått det. Medfører det riktighet?

Han viser til at dommen fra lagmannsretten slår fast at FD skal utbetale feriepenger til Aarset tilsvarende tre år – som er i samsvar med den alminnelige foreldelsesfristen

Han ønsker ikke å svare på om det det kan være aktuelt å betale feriepenger for mer enn tre år.

– Spørsmål om tilbakebetaling for en lengre periode må vi få komme tilbake til over påske, skriver Bakke-Jensen.

Gruppesøksmål for mange

Selv om Gudmunseth og flere andre soldater fra innsatsstyrkene ønsker å gå til gruppesøksmål, må grunnlaget for et gruppesøksmål godkjennes av tingretten. Det forteller advokat Berit Svensli Solseth, som representerte HV-soldat Aarset i lagmannsretten og for Høyesterett.

Hun mener det kan være grunnlag for gruppesøksmål.

– Det er mange som har krav på feriepenger på samme grunnlag som Aarset, men for de fleste er det uaktuelt å fremme et krav på egne vegne på grunn av saksomkostninger og at beløpet man krever er lite.

– Da blir det aktuelt med et gruppesøksmål der én person tar initiativet og ansvaret på vegne av alle som har et krav. Så blir det fremmet et stevning for tingretten, som da må vurdere om det er grunnlag for å godkjenne et gruppesøksmål, forklarer Svensli Solseth.

Hvis gruppesøksmålet blir godkjent, kunngjøres det og alle som mener å ha et krav kan melde seg til registrering i grupperegisteret.

Gråsone-kontrakter i Forsvaret

Ifølge advokaten er det ikke et tak for antall personer i et gruppesøksmål. De som mener seg berettiget et krav melder seg selv som regel inn i gruppen som fremmer et søksmål.

– Hensikten er da at domstolene slipper tusenvis av krav på mindre beløp som det ikke ville være naturlig å forfølge for den enkelte alene, sier Svensli Solseth.

Hun etterlyser nå en gjennomgang fra Forsvarsdepartementet av de arbeidsrettslige aspektene ved alle typer «frivillighetskontrakter».

Svensli Solseth viser til en lovendring som nå er på høring som tar til orde for at frivillige ikke skal anses som arbeidstakere. Hun mener det ikke bygger på en grundig gjennomgang av gjeldende rett og at det heller ikke redegjør ikke for konsekvensene av endringsforslaget.

– Konsekvensen av forslaget er at frivillige som inngår kontrakter under den nye ordningen ikke er arbeidstakere med krav på feriepenger, noe de heller ikke har krav på hos sin hovedarbeidsgiver. Denne gruppen vil da ikke sikres full betalt ferie med mindre de har en raus hovedarbeidsgiver, sier hun.

Kan få flere konsekvenser

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, forteller at de har medlemmer som er en del av innsatsstyrkene i HV. Han sier at de vil vurdere å bistå sine medlemmer i et eventuelt søksmål om feriepenger. Bongo viser også til at dommen fra lagmannsretten der Aarset ble tilkjent feriepenger, kan få flere konsekvenser enn utbetaling av feriepenger – som blant annet i forbindelse med pensjon og sykepenger.

– Vi vil bruke intern juridisk kompetanse (LO) og ha dialog med arbeidsgiver for å kartlegge dette. Dette arbeidet vil starte opp etter påske, skriver Bongo i en epost til Forsvarets forum.

Han viser videre til at NOF stilte som partshjelp til Aarset da Forsvarsdepartementet anket dommen til Høyesterett.

Powered by Labrador CMS