Nyheter:

MOST: Forsvarssjefen ønsket TVO sine anbefalinger til tiltak i forebyggende arbeid av MOST.
MOST: Forsvarssjefen ønsket TVO sine anbefalinger til tiltak i forebyggende arbeid av MOST.

Vil forlenge prosjektstilling, ha særlig fokus på lagsnivå og mer tilstedeværelse i sosiale medier

Slik mener TVO at forsvarssjefen skal få bukt med mobbing og seksuell trakassering.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter resultatene fra undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST) ønsket Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) sine anbefalinger til tiltak i forebyggende arbeid av MOST.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Anbefalende tiltak fra TVO er delt opp i fem punkter: Forsvarets syn på MOST, varslingskanalenes legitimitet, jevnlig fokus, informasjon om MOST og andre betraktninger.

Forsvarets syn på MOST

I anbefalingen kommer det frem at TVO har et inntrykk av at Forsvaret sentralt har et stort fokus på MOST, og at øverste ledelse på alle avdelinger tar problematikken på alvor. TVO skriver at tillitsvalgte gir tilbakemelding om at det yngste befalet i noen tilfeller ikke tar problematikken alvorlig, eller ikke virker oppriktige i fremstillingen av temaet.

TVO mener at et særlig fokus på lederansvar på lags- og troppsnivå vil være det beste tiltaket. Ordningen krever at det fokuseres på at ansvaret befalet har for å sette en standard, og at lokale offiserer følger opp.

I forslaget skriver TVO også at befal skal involveres mer i diskusjon, og at resultatet fra MOST-undersøkelsen bør deles opp i større grad. I resultatene er det nå bare mulig å se tallene fra de fire største driftsenhetene. TVO mener at dette er for fjernt og det gjør at for få blir stilt til ansvar.

Varslingskanalene legitimitet

TVO anbefaler at alle ledere lokalt skal pålegges å kommunisere tydelig hvilke hendelser som skal varsles om, hvor de skal varsles og hvordan varslet blir håndtert.

TVO anbefaler også å innføre et system for ansvarssikring av varsler, der de som mottar varslet må være flinke på hvordan slikt skal håndteres, og den som varsler må få beskjed når varselet er mottatt, registrert og hva som skjer videre. TVO mener dette vil heve terskelen for å eventuelt la være å håndtere saken.

I anbefalingen skriver TVO at Forsvaret sentralt må få en realistisk tilnærming til nulltoleransen for mobbing og seksuell trakassering. De vil at det må sees på eksempler der trakassering bare har ført til muntlig tilbakemelding flere ganger, og hvilke signaler dette sender til soldatene.

Jevnlig fokus

TVO sier at det meldes at MOST som tema bare tas opp én eller to ganger, ofte i forbindelse med rekruttperioden. Dette fremstår derimot som en formalitet , og soldatene glemmer fort det som har blitt sagt i følge TVO.

Tiltakene som anbefales å løse problemet er å spre leksjoner utover hele tjenesten og ha et innhold som treffer soldatene. De ønsker mer realistisk casetrening der de blir nødt til å være mer delaktig og tvinges til å reflektere over problemstillinger som kan oppstå.

Informasjon om MOST

Et av tiltakene som ble iverksatt etter første MOST-undersøkelse var en holdningsskapende kampanje hvor det blant annet ble hengt opp flere plakater ute på leirene. Tilbakemeldingene TVO har fått fra de vernepliktige er at disse ikke utgjør noen spesiell effekt og at de blir oversett i mengden av alle andre plakater og informasjon som henges opp. TVO mener det er viktig å kommunisere informasjonen ut til soldatene, men de må møte dem der de er, for eksempel på sosiale medieplattformer som Instagram, Snapchat, Facebook og Tiktok.

TVO anbefaler mer bruk av sosiale medier. Dagens soldater er svært aktive på sosiale medier og få med seg mye av det som legges ut på nett. Informasjon som deles gjennom bilder, video og tekst på de største kanalene vil gi større effekt enn plakater som fort blir i ett med veggen eller drukner blant resten av opphengt informasjon, mener TVO

TVO har fått flere andre betraktninger som er verdt å nevne:

Enighet fungerer

Noen steder har det nærmeste befalet et veldig stort fokus på MOST; og poengterer tidlig at slikt ikke vil bli tolerert. Denne holdningen sprer seg meget fort, og gir inntrykk på og tydelig signal til soldatene.

Korona har vært en faktor

Noen steder har kohortpolitikken gjort det særlig vanskelig å melde i fra om MOST, da det er liten mulighet for å bytte kohort.

Sende tidlige signaler

Det foreslås at Forsvaret har en preventiv tilnærming til MOST, og starter fokuset allerede før soldatene melder til tjeneste. Det kunne for eksempel vært fordelaktig at FPVS tar stilling til temaet ute på utdanningsmesser, sesjon og på skolebesøk. Ungdommene kunne deretter fått en SMS av Forsvaret noen dager før de møter til tjeneste med en påminnelse om hvilke forventinger som stilles til den enkelte når det kommer til dette temaet.

Videreføre prosjektoffiser-stillingen

Ett av de ni tiltakene fra forrige runde var å opprette en prosjektoffiser-stilling som skulle jobbe med MOST. Den skal nå legges ned og ansvaret skal flyttes over til FPVS. FPVS er underbemannet og har sprengt kapasitet fra før, og TVO er bekymret for at dette vil gå utover fokuset på MOST. Vi ser det fordelaktig å videreføre prosjektstillingen.

Skal følge opp på alle nivåer

Forsvarsstaben skriver til Soldatnytt at de vil følge opp mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret med disse konkrete tiltakene:

  • DIF-ene skal følge opp temaet mobbing og seksuell trakassering på alle nivåer. Det skal spesielt fokuseres på ulike former for mobbing og seksuell trakassering.
  • Det skal legges til rette for å diskutere tematikken, der det vil rettes et særskilt fokus på språk og omgangsform. Dette vil ikke bare skje som del av den formelle opplæringen, men også som en integrert del av tjenesten generelt.
  • Tematikken skal diskuteres i forbindelse med oppstarts-, midtveis- og sluttsamtaler for soldater.
  • Videre skal det rettes fokus mot varsling, og da spesielt hvordan senke terskelen for å si ifra, samt hva skjer når man har sagt ifra.
  • Nødvendig lederforankring skal ivaretas gjennom hele organisasjonen.
  • Informasjon til vernepliktige som kalles inn til sesjon skal gjennomgås og oppdateres. Her skal det også sies noe om mobbing og seksuell trakassering, og hva vi tenker om det i Forsvaret.
Powered by Labrador CMS