Nyheter:

STØRST: Utbyggingen av Evenes flystasjon var Forsvarsbyggs største prosjekt i 2020.

Rapport om Forsvarets bygg: Store deler trenger oppgradering

Gjennomsnittsalderen på eiendom, bygg og anlegg øker. Det er et stort behov for fornyelse, ifølge Forsvarsbyggs årsrapport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Til tross for store EBA-investeringer (eiendom, bygg og anlegg) har tilstandsgraden på porteføljenivå hatt en negativ utvikling.»

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det kan vi lese i Forsvarsbyggs årsrapport for 2020. Ifølge den trenger store deler av infrastrukturen i forsvarssektorens eiendomsportefølje en oppgradering.

Rapporten peker på at gjennomsnittsalderen på bygningsmassene øker, noe som igjen fører til et «betydelig behov for fornyelse».

Utfordringene viser seg særlig når Forsvarsbygg skal legge til rette for plasser eller camper og infrastruktur for alliert mottak, skrives det videre.

– Porteføljen vi forvalter er omfattende og kompleks. Geografisk spredning i hele landet og varierende klima bidrar til å øke kompleksiteten. Selv om det har vært en formidabel vekst på investeringssiden innen EBA, så har sektoren fortsatt en aldrende portefølje å ta vare på, sier direktøren for Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Ingen forbedring i 2021

Bygningsmassens tilstandsgrad har hatt en negativ utvikling de senere årene, og Forsvarsbygg forventer ingen forbedring av tilstanden i 2021, står det videre i rapporten.

«Alderen på dagens eiendom, bygg og anlegg gjør at vi de neste ti årene står foran et betydelig behov for fornyelse. Oppdukkende vedlikehold har vært økende, for å unngå svikt, driftsavbrudd eller andre uønskede konsekvenser.» står det i årsrapporten.

– Det er en klar sammenheng mellom alder på byggene, registrert tilstandsgrad, oppgraderingsbehov og vedlikeholdsetterslep. Det gir utfordringer på vedlikeholdssiden ved at det blir en økende grad av oppdukkende og ikke-planlagte tiltak for å opprettholde drift, sier Thoresen.

I løpet av året som var, ble det registrert skader for 23 millioner kroner på eiendom, bygg og anlegg. Rapporten viser at tallene er stabile, og at naturskader fortsatt er den største årsaken.

I tillegg hadde Forsvarsbygg som mål å sikre at minimum 73 prosent av de totale husleieinntektene skulle gå til verdibevaring av porteføljen, som ble et mål for første gang i 2019. Her var årsresultatet 70,2 prosent.

Akseptabel

Rapporten tar for seg Forsvarsbyggs ulike mål. Disse blir vurdert etter god, akseptabel, ikke akseptabel og sikkerhetsgradert.

Målet om god forvaltning av forsvarssektorens EBA har fått vurderingen «akseptabel» etter rapportens vurdering.

Målet handler om å opprettholde bruksverdi, økonomisk verdi og verneverdi med prioritet på bruksverdi for Forsvaret.

I rapporten står det at eiendomsforvaltningens hovedmål er at all ressursbruk skal resultere i funksjonell EBA som tilfredsstiller brukernes behov innenfor best mulig totaløkonomi i forsvarssektoren.

Rapporten forklarer at Forsvarsbygg i løpet av 2020 har gjennomført vedlikehold for 554 millioner kroner inkludert forvaltningskostnader. 78,3 prosent av midlene har gått til planlagte vedlikeholdstiltak, og er nært målkravet på 80 prosent.

Videreutvikling

Et annet mål handler om langsiktig videreutvikling av eiendomsporteføljen.

Sistnevnte handler om å utarbeide gode planer, gjennomføre kostnadseffektive investeringer, samt avhende utrangert EBA, inkludert riving og miljøopprydding.

Forsvarsbygg skriver at de i all hovedsak har levert på investeringene i tråd med langtidsplanen for Forsvaret 2017–2020. En årsak til dette er fjorårets økning i grunnbemanning og innleie av ressurser, står det i rapporten.

Ambisjonen for 2020 var at 90 prosent av ferdigstilte prosjekter skulle være overlevert til brukeren på tidspunkt for avtalt overlevering i gjennomføringsoppdraget.

I følge rapporten er måloppnåelsen akseptabel, med 87 prosent ferdigstilte prosjekter.

I løpet av 2020 ble det overlevert 84 byggeprosjekter, hvorav 73 ble overlevert til rett tid, og elleve ble overlevert med forsinkelse. De elleve prosjektene var i gjennomsnitt forsinket med ti måneder, hvor årsakene var behovsavklaring, interne prosesser i Forsvarsbygg og omfangsendring, ifølge Forsvarsbygg.

– Forsvarsbygg har tett dialog med Forsvaret om utfordringer på alle våre eiendommer, bygg og anlegg. Det er dessverre ikke økonomi til å løse alle problemer på en gang. EBA som er kritisk for Forsvarets operative evne har høyst prioritet. Derfor er det viktig for oss å spisse innsatsen på vedlikehold på en måte som gir oss mest mulig effekt for hver krone, sier Thoresen.

Når ikke ambisjon

Under målet som handler om «målrettet og effektiv anvendelse av midler», er det et delmål om investeringskostnad per kvadratmeter. Det handler om at Forsvarsbygg skal planlegge og tilfredsstille bygg med nøktern standard og tilfredsstillende kvalitet til riktig kostnad.

Ambisjonen for 2020 var å redusere kostnadene med fem prosent sammenlignet med prisnivå 1. juli 2016, altså 6 prosent innen 2021. Resultatet for måloppnåelsen er ikke akseptabel, viser rapporten. I 2020 klarte Forsvarsbygg å redusere med fire prosent, altså syv prosent.

– For å skape en bærekraftig EBA-portefølje er det viktig med balanse mellom behov og økonomi i et langsiktig perspektiv, sier Thoresen.

– Forsvarsbygg jobber aktivt med effektivisering av prosesser, som blant annet omfatter digitalisering. Vi har fokus på avhending av EBA som ikke lenger har en operativ verdi for sektoren og slik frigjøre midler som kan tilbakeføres til sektoren. Sektorens satsning på kategoristyring innenfor anskaffelsesområdet vil også gi mer konkurransebetingelser og leveransekraft, fortsetter direktøren.

I rapporten trekker Forsvarsbygg frem at digital kartlegging av infrastruktur, bruk av droneteknologi til inspeksjon, og digitale løsninger for byggautomatisering, er viktige bidrag for å effektivisere forvaltningen av eiendomsporteføljen.

Powered by Labrador CMS