Meninger

MÅ HANDLE: TVO forventer at forsvarssjef Eirik Kristoffersen og resten av Forsvarets ledelse tar umiddelbare grep.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret krever umiddelbar endring

Hvor mange «enkelthendelser» og «råtne epler» må til før Forsvarets ledere viser mot og innrømmer at det finnes ukultur i sin egen organisasjon?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) er svært skuffet over det som skjer i Forsvaret. Gjentatte uønskede seksuelle hendelser de siste årene viser et gjentagende problem. Det er totalt uakseptabelt at slike hendelser skjer, uten at Forsvaret tar tilstrekkelige grep.

TVO krever at Forsvaret iverksetter målrettede og merkbare tiltak. Vi vil peke på tre sentrale utfordringer som vi forventer at Forsvarets ledelse tar inn over seg og følger opp umiddelbart.

1. Det skal være trygt å avtjene førstegangstjenesten

Det er svært kritikkverdig at unge mennesker som kalles inn til førstegangstjeneste opplever Forsvaret som et utrygt sted å være. Førstegangstjenesten skal oppleves som trygg og imøtekommende. Når ungdom kalles inn til lovpålagt plikttjeneste, må Forsvaret som et minimum kunne garantere for en god ivaretakelse og en trygg tjeneste for den enkelte. Noe annet er etter TVOs oppfatning uansvarlig og uakseptabelt.

KRITIKK: Henrik Wirak Onsrud er landstillitsvalgt i Forsvaret.

Forsvaret har en uttalt nulltoleranse for alle former mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er på tide at denne nulltoleransen tas på alvor og etterleves. Det er et ansvar Forsvaret bærer overfor hver enkelt soldat og overfor samfunnet. Ingen skal måtte oppleve slike hendelser som Silje og andre soldater har stått fram med.

TVO forventer at forsvarssjefen og resten av Forsvarets ledelse tar umiddelbare grep. Et godt sted å starte vil være å skjerme soldater som er utsatt for uønskede seksuell hendelser fra dem de har rettet varsel imot. Personell som har opplevd uønskede hendelser skal være trygge på at de vil bli tatt på alvor og fulgt opp på en god måte. Viktigst av alt er likevel det forebyggende arbeidet. Mobbing, trakassering og overgrep skal ikke skje. Å ikke lykkes med dette arbeidet er ikke et alternativ.

2. Det finnes ukultur i Forsvaret

Mobbing, trakassering og overgrep kan bli begått av enkeltpersoner. Men når det oppleves så systematisk, av så mange mennesker og over tid, kan det ikke lenger bortforklares som enkelthendelser.

TVO mener at sakene som har kommet frem de siste årene, peker mot at det finnes ukultur i Forsvaret. Denne ukulturen trenger ikke være lik over hele Forsvaret, og den tegner ikke nødvendigvis et representativt bilde av alle som jobber eller tjenestegjør der. Det er likevel en realitet at dårlige holdninger og fiendtlig kvinnesyn, som belyst i NRKs reportasje, får lov til å skje flere steder. Og det skjer igjen.

TVO mener dette avdekker en manglende evne til å slå ned på negative holdninger og uønsket atferd. De tillitsvalgte erfarer at Forsvaret ikke slår godt nok ned på slik ukultur når den oppstår, noe som sender signaler om at disse holdningene er akseptable.

Hvor mange «enkelthendelser» og «råtne epler» må til før Forsvarets ledere viser mot og innrømmer at det finnes ukultur i sin egen organisasjon?

TVO mener at det er naivt å tenke at det ikke finnes ukultur i Forsvaret. Å omtale denne gjentatte uønskede praksisen som enkelthendelser, er også en form for ansvarsfraskrivelse. Å ikke innrømme ukultur bidrar til å undergrave stemmen til de som sier ifra, og er respektløst overfor de som rammes.

3. Det må stilles krav til kompetanse

TVO opplever at flere ledere og ansatte mangler tilstrekkelig kompetanse om Forsvarets rutiner for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold. De tillitsvalgte opplever at mange soldater melder om at de ikke får nok informasjon om hva som er kritikkverdig, hvordan de kan varsle og hva som er status i saker de har varslet om.

TVO mener det er viktig å skille mellom svikt i systemet og dårlig lederskap. Forsvarets ledere har ansvar for kulturbygging og etterlevelsen av Forsvarets nulltoleranse. De aller fleste gjør dette etter beste evne. Men det er ikke nok.

Forsvarssjefen har ansvar for å sikre tilstrekkelig kompetanse blant Forsvarets ansatte, særlig blant lederne og befalet nærmest soldatene. At disse lederne har kompetanse til å ta vare på soldatene, skal være en selvfølge. TVO krever at ansatte som ikke har den riktige kompetansen, heller ikke besitter stillinger der de har ansvar for soldatenes trygghet og ivaretakelse.

Forsvarssjefen har også ansvar for at de ansatte har nødvendige systemer og verktøy for å kunne jobbe forebyggende og håndtere de hendelsene som finner sted. Det skal ikke være noen tvil om hva slags språk og adferd som tolereres. Både ansatte og vernepliktige må vite hva som er greit og ikke. Det skal heller ikke være tvil om hvilke retningslinjer og regelverk som gjelder for håndtering av saker der uakseptabel oppførsel finner sted. De ansvarlige lederne må ha de nødvendige verktøyene tilgjengelig til slå ned på det som ikke er greit.

TVO krever handling og lederskap

TVO mener det er på tide med et tydelig oppgjør fra forsvarsledelsen. Det er våre øverste ledere som har ansvar for at resten av organisasjonen fullt ut forstår og etterlever nulltoleransen og Forsvarets kjerneverdier i praksis. Forsvaret må forbedres, slik at enkeltsoldater slipper å måtte gå til media for at dette skal løses.

Det er trist at denne kampen i dag må frontes av de som selv har opplevd trakassering og overgrep. For dette betaler de en dobbel pris, noe de ikke skulle ha behøvd. TVO vil berømme Silje og alle andre som våger å stå frem med sine historier. De viser mot. De viser åpenhet. Og de påtar seg en byrde og et ansvar på vegne av sine medsoldater. For dette fortjener de vår dypeste respekt og anerkjennelse!

Powered by Labrador CMS