Nyheter:

Øverst fra venstre: Inge Kampenes, Ingrid Margrethe Gjerde, Kjell Inge Bjerga, Kate Hansen Bundt, Ketil Olsen, Anniken Huitfeldt, Liv Signe Navarsete, Hårek Elvenes, Trine Skei Grande og Christian Tybring Gjedde.
Øverst fra venstre: Inge Kampenes, Ingrid Margrethe Gjerde, Kjell Inge Bjerga, Kate Hansen Bundt, Ketil Olsen, Anniken Huitfeldt, Liv Signe Navarsete, Hårek Elvenes, Trine Skei Grande og Christian Tybring Gjedde.

Dette forventer de av den nye forsvarssjefen

Og dette mener de om den avtroppendes prestasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag var første dag som ny sjef for Forsvaret, for Eirik Kristoffersen. Admiral Haakon Bruun-Hanssen har trådt av etter syv år ved roret. I den anledningen har Forsvarets forum spurt forskere, forsvarsfolk, samfunnsdebattanter og politikere om deres minner og ikke minst deres forventninger til årene som kommer.

Generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde - sjef for Planavdelingen i Forsvarsstaben

Ingrid Gjerde
Ingrid Gjerde

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

– Haakon Bruun-Hanssen vil jeg først og fremst huske for hvordan han ved å fokusere på Forsvarets kjernevirksomhet, har klart å skape en sterkere operativ mentalitet i hele organisasjonen. For eksempel ved revitalisering av planverk og etablering av styrkesjefer.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersens i forsvarssjef-stillingen?

– Eirik Kristoffersen fremstår som visjonær og nytenkende - og han er en dyktig kommunikator. Jeg er sikker på at han vil inspirere oss til å finne nye løsninger. Jeg ser frem til å bidra i spennende arbeid med videreutviklingen av Forsvaret.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Forsvaret må lykkes i å finne smarte måter på å frigjøre ressurser til styrking av operativ evne. Vi må sikre god gjennomføring av planlagte anskaffelser, samtidig som vi skal sørge for at de styrkene vi har virker best mulig.

Generalmajor Inge Kampenes, sjef for Cyberforsvaret

Inge Kampenes
Inge Kampenes

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

– For meg var Bruun-Hanssen forsvarssjefen som klarte å snu nedbyggingen av Forsvaret, og som startet utviklingen av et moderne totalforsvar som kreves i et nytt sikkerhetspolitisk trusselbilde. Det har vært et utfordrende arbeid, noe Bruun-Hanssen har gjenomført med godt lederskap, stor integritet og kredibilitet.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersens i forsvarssjef-stillingen?

– General Kristoffersen tar over som forsvarssjef i en tid hvor vi må utvikle effektiv forvarsevne i to nye operasjonsdomener, nemlig cyber og space. Det vil kreve klokskap og fellesoperasjonstenkning å utvikle en god balanse mellom tradisjonelle kapasiteter i de etablerte operasjonsdomenene; land, sjø og luft, og kapasiteter i de nye domenene. Slik jeg kjenner den nye forsvarssjefen har han det rette fokuset, og jeg tror han vil prioritere og legge til rette for en slik utvikling.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Forsvaret har ikke lykkes helt med å ta inn over oss konsekvensene av den voldsomme teknologiske utviklingen, den digitale trusselen og de to nye operasjonsdomenene cyber og space. Arbeidet dette innebærer, med alt fra ledelse og kompetanseutvikling til den operative utførelsen, vil være en betydelig utfordring for general Kristoffersen i tiden som kommer.

Ketil Olsen - tidligere sjef for Militærmisjonen i Brussel

Ketil Olsen
Ketil Olsen

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

– Haakon Bruun-Hanssen hadde tidlig bestemt seg for å få frem at det på hans vakt skulle etableres et realistisk bilde av status i Forsvaret sett med operative øyne. Han brukte tid på å fortelle dette til befolkningen som han var satt til å beskytte og ikke minst den politiske siden som sitter med nøkkelen og ansvaret for hvordan Forsvaret skal se ut, og som skal avstemme ambisjonsnivået. Oppfølgingen av dette er å fortsette fokuset på operativ evne som sier noe om hvordan Norge best skal forsvares.

Den operative tanken har gått som en rød tråd gjennom hele hans virkeperiode og de særdeles viktige endringene i operativ evne og kommando og kontroll apparatet er det som står igjen etter han. Han har faktisk for første gang på mange ti-år fått orden på kommando og kontroll i Norge. Nå må dette implementeres. I mine øyne ville han ikke ha lykkes like godt hvis det ikke hadde vært Ine Eriksen Søreide som var forsvarsminister i hans oppstartsperiode. De sammen bestemte seg for å åpne opp og fortelle sannheten og det har vi levd meget godt med etterpå.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersens i forsvarssjef-stillingen?

– Jeg forventer at ballen nå føres videre med et operativt fokus og evne til å løse oppgavene i samspill med politisk side. Hans signal denne uken om sine innledende tanker treffer godt og han bør ha samme mål om åpenhet og evne til å løse oppdrag som Haakon Bruun-Hanssen. Han har fått et godt grunnlag, men det krever kontinuerlig arbeid. Det å tidlig beslutte hva som skal bli ens «legacy» (ettermæle) og så sette hovedinnsatsen inn på noen spesifikke områder har jeg tro på for å kunne lykkes. Et for bredt engasjement legger grunnlag for å mislykkes.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Han må kjenne sin besøkelsestid inn mot politisk ledelse. Han må velge sine slag. Han må plukke de beste rundt seg. Det er kanskje de han er mest uenig med…. Han må stå distansen, han har fått låne forsvarssjef-posisjonen for en god periode fremover, dette er et maraton og ikke en sprint. Han må stole på egen evne, for vi går inn i en meget krevende sikkerhetspolitisk situasjon for vår lille nasjon.

Kjell Inge Bjerga - direktør Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Kjell Inge Bjerga
Kjell Inge Bjerga

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

– For hans periode, 2013-2020, må det være en betydelig forverret sikkerhetspolitisk situasjon internasjonalt. Sett utenfra har Haakon Bruun-Hanssen i det store og hele bidratt godt og konstruktivt til å gjennomføre det politisk besluttede planverket, et planverk som imidlertid – også for perioden 2017-2020 – ble basert på tiden før den forverrede sikkerhetspolitiske situasjon. Gjennom fagmilitært råd 2015 bidro han utvilsomt til at det i langtidsperioden 2017-2020 ble signifikant økte forsvarsbudsjetter også utover de store økningene i bevilgningene til F-35 med våpensystemer og baseløsning som lå i planverket fra 2012. Det er et godt ettermæle for historiens nest lengst sittende forsvarssjef.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersens i forsvarssjef-stillingen?

– At han ved hjelp av sine store strategiske staber i Forsvarsdepartementet tar tidlig initiativ og kraftfullt presser på for å få tilpasset Forsvarets innretning og organisasjon til dagens og de nærmeste års sikkerhetspolitiske og samfunnsøkonomiske rammebetingelser. Det må nødvendigvis bety tidlige og radikale reformgrep.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Hvis han følger opp mitt forrige punkt, vil hans største utfordring være gjennomgående mental, organisasjonskulturell og ledelsesmessig motstand mot reformprogrammet på alle nivåer og i de fleste ledd. Vi vil høyst sannsynlig få se militæreksepsjonalisme i full blomst.

Kate Hansen Bundt - generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité

Kate Hansen Bundt
Kate Hansen Bundt

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

– Under Bruun-Hanssens 7-årige ledelse har forsvarsbudsjettene økt gradvis fra år til år. Han adresserte den spesifikke militære kostnadsveksten og ga gjennom sine to fagmilitære råd (FMR) beskjed om hva et forsvar som både skal evne å bevare stabilitet og forsvar Norge og dertil bidra internasjonalt, reelt sett vil koste. Dette snudde en lang periode med reell nedbygging av forsvaret. Han har også håndtert Russland i kjølvannet av Krim-anneksjonen i 2014 på en balansert måte: opprettholdelsen av dialog tuftet på styrket militær troverdighet og et sterkt Alliansefelleskap.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersens i forsvarssjef-stillingen?

– STORE😊 Og med sin unike operative bakgrunn, sine dokumenterte lederegenskaper og fremtidsrettede optimisme, vil han innfri!

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Kristoffersens største utfordring blir å finne en robust løsning for Landmakten. Hvilke Landmakt skal vi ha for å forsvare Norge, som samtidig gir oss den reaksjonsevnen og fleksibiliteten vi trenger i dagens mangeartede og hurtig skiftende trusselbilde.

Anniken Huitfeldt - leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité (Ap)

Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet
Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartiet

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

– Russlands framferd i Ukraina i 2014, forsøket på å endre landegrenser med militærmakt, endret det sikkerhetspolitiske landskapet rundt oss og fikk konsenser for vårt eget forsvar, slik det også kom til uttrykk i Bruun-Hanssens fagmilitære råd høsten 2015.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersens i forsvarssjef-stillingen?

– Rollen som forsvarssjef innebærer en viktig og ikke alltid helt enkel balansegang mellom både å være etatsjef for Forsvaret og samtidig rådgiver for politiske myndigheter. Kristoffersen står overfor en del vanskelige valg om strategisk retning for Forsvaret. Det vil også være viktig for en forsvarssjef å holde kontakt og bygge tillit med det politiske Norge og alle politiske partier – det er jeg trygg på at Kristoffersen vil lykkes med

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Forsvaret trenger flere folk. En betydelig opptrapping av bemanningen i Forsvarets operative avdelinger må starte allerede i 2021.

Trine Skei Grande - medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (V)

Trine Skei Grande, Venstre
Trine Skei Grande, Venstre

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

– Bruun-Hansen har vært forsvarssjef siden 2013. Det er lenge, men mitt største inntrykk av han er måten han har møtt og behandlet soldatene og etterlatte etter soldater som har falt i strid.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersen i forsvarssjef-rollen?

– Jeg er imponert over Kristoffersen og har store forventninger til han som ny forsvarssjef. Vi har alltid vært opptatt av et balansert forsvar, og jeg er sikker på at Kristoffersen vil bidra til det med sin bakgrunn i HV.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– I høst skal vi forhandle ny LTP. Jeg håper vi klarer å gi Forsvaret klare prioriteringer. Kristoffersens største utfordring vil være å forsterke landkomponenten i Forsvaret, uten at det skal gå på bekostning av sjø eller luft.

  • Mener du noe om dette? Delta i debatten ved å sende oss ditt innlegg på debatt@fofo.no.

Audun Lysbakken - medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (SV)

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti
Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

– Bruun-Hanssen har vært en forsvarssjef som har framstått dyktig, kunnskapsrik og grundig i dialog med politikerne. Vi setter også stor pris på at han har vært så tydelig på likestilling i Forsvaret.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersen i forsvarssjef-stillingen?

– Vi er spent på hva Kristoffersen får til og ser fram til å samarbeide med han. Vi mener at det er bra at han har bakgrunn fra landmakten og forstår den godt, siden den har vært nedprioritert. En ting jeg personlig håper, er at han kan være pådriver for å gi et mer detaljert og informativt forsvarsbudsjett. Departementet har nedprioritert det å spesifisere utgifter, og operert med store sekkeposter som gjør det vanskelig å gjøre politiske vurderinger av det som gjøres. Han har også fått Forsvarets likestillingspris, så det lover jo godt for at han kan fortsette arbeidet med likestilling i Forsvaret.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Det blir tøffe prioriteringer som skal gjøres i Forsvaret framover. Handlingsrommet blir mindre og kampen om midlene større. Vi politikere er avhengige av at forsvarssjefen bidrar i den debatten med kunnskap og analyse når vi skal gjøre veldig vanskelige prioriteringer i forsvarspolitikken de kommende årene.

Christian Tybring-Gjedde - medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (Frp)

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet
Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet

– Ærlighet og åpenhet om Forsvarets behov. Han skal også ha skryt for at han etterhvert var modig nok til å indirekte overprøve forsvarsministeren. Ellers kan man jo ikke glemme forliset av fregatten Helge Ingstad.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersens i forsvarssjef-stillingen?

– Jeg forventer at Kristoffersen gjør en grundig analyse av de nye sikkerhetsutfordringer Norge står overfor. Ikke minst gjelder det trusler knyttet til cyber og data teknologi.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Alle nye anskaffelser må være gjennomtenkt mht leverandør. Nasjonal beredskap betyr at våre leverandører bør være fra våre aller nærmeste allierte og med solid deltakelse fra norsk industri. Kristoffersen bør prioritere den transatlantiske aksen. Storbritannia og USA.

Liv Signe Navarsete, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (Sp)

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

Liv Signe Navarsete
Liv Signe Navarsete

– Om eg skal trekke fram eitt bidrag som vil stå att etter Haakon Bruun-Hansen si tid som forsvarssjef er det at han har evna å skifte fokus i ordskiftet om norsk forsvar frå utanlandsoperasjonar til å handle om forsvaret av Noreg, vårt land og våre havområde. Ikkje minst har diskusjonen om nordområda vorte sett på agendaen. Det er viktig både i høve norsk forsvarsevne, men også ut frå stormaktene si aukande interesse for Arktis og med det aukande aktivitet i nærområda.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersen i forsvarssjef-stillingen?

– Eg forventar at Eirik Kristoffersen som forsvarssjef held fram med å vere ein tydeleg og uredd leiar, slik han har vist seg som leiar for ulike deler av landmakta. Med sin bakgrunn håpar eg at han greier å balansere dei ulike forsvarsgreinene betre enn regjeringa har gjort til no, slik at nedprioriteringa av landmakta tek slutt.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Hans største utfordring vert å få gjennomslag i regjeringa, og med det få den naudsynte styrkinga av det norske forsvaret som me treng for å sikre vår forsvarsevne dei komande ti-åra.

Hårek Elvenes - medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (H)

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

Hårek Elvenes, Høyre
Hårek Elvenes, Høyre

– Haakon Bruun-Hanssens ærlighet og åpenhet om tingenes tilstand i Forsvaret. Umiddelbart etter at han tiltrådte som forsvarssjef igangsatte han en «offentlig selvransakelse» av Forsvaret. Konklusjonen var nedslående, og sterkt medvirkende til at bevilgningene til Forsvaret har økt så kraftig under regjeringen Solberg. Han skal ha sin del av æren for at det forsvaret han overlater til sin etterfølger er langt bedre enn det han overtok.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersen i forsvarssjef-stillingen?

– Kristoffersen har allsidig erfaring og satt spor etter seg. Det er skapt høye forventninger til vår nye forsvarssjef. Jeg forventer en forsvarssjef som prioriteter den skarpe enden av Forsvart og ser forsvarsgrenene i sammenheng og tenker fellesoperativt, - det gjelder for så vidt også forsvarsgrensjefene. Det forventes grundige fagmilitære råd basert på høy fagmilitær integritet. Han kan gjerne formidle forsvarsfaglige standpunkter og begrunnelser i samfunnsdebatten, og derigjennom bidra til en mer opplyst forsvarsdebatt. Dessuten bør han følge opp FFIs anbefalinger hvordan det er mulig å få mer forsvar ut av dagens forsvarsbudsjett. Jeg tenker konkret på FFI-rapporten, "Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen".

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Å innrette Forsvaret mot nye og sammensatte trusler. Å foreta investeringer som står seg over tid og bygge et forsvar for morgendagen. Sjøforsvarets nye fartøystruktur blir viktig i så måte. Investeringer må «stå seg over tid», -de skal verken være «eksperimentelle eller antikvariske». Forsvarssjefen har ansvaret for å finne det riktige balansepunktet, slik at feilinvesteringer unngås.

Bjørnar Moxnes - partileder i Rødt

– Hvis du skal trekke fram én ting fra Haakon Bruun-Hanssens tid som forsvarssjef, hva er det?

Bjørnar Moxnes, Rødt
Bjørnar Moxnes, Rødt

– Forsvarssjefen fastslo i sitt fagmilitære råd at deltakelse i militæroperasjoner i utlandet har gått på bekostning av Norges hjemlig beredskap. Det var et viktig varsku om konsekvensene av å delta i USAs kriger i Midtøsten og andre steder.

– Hvilke forventninger har du til Eirik Kristoffersen i forsvarssjef-stillingen?

– Vi håper Kristoffersen vil bidra til å prioritere hjemlig beredskap, styrke Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret, ivareta Forsvarets viktigste ressurs som er de ansatte og tillitsvalgte, og at han står opp for veteranenes rettigheter.

– Hva blir Kristoffersens største utfordringer i tiden som kommer?

– Å styrke Norges selvstendige forsvarsevne. Og å få politikerne til å forstå de negative konsekvensene av å la USA ta over norske forsvarsfunksjoner, undergrave basepolitikkens hovedprinsipper og av å bruke opp norske forsvarsressurser på tvilsomme kriger i utlandet.

Powered by Labrador CMS