Meninger

KOMPETANSE: Om forvaltningskompetansen økes vil varslingssaker kunne håndteres bedre. Avbildet er forsvarssjef Eirik Kristoffersen og MOST-general Elisabeth Michelsen.

Toppledelsen bør ta innover seg at Forsvaret er et forvaltningsorgan

Generelt har militært personell lite erfaring fra, eller lav kunnskap om, offentlig forvaltning. Et hjertesukk fra en tidligere sivil i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Jeg har nettopp sluttet i Forsvaret som sivil jurist og skal begynne i en ny jobb i det sivile liv. For en utenforstående som meg, har Forsvaret vært en spesiell organisasjon å jobbe i, og jeg har gjort meg en del personlige erfaringer. Jeg har møtt mange hyggelige og flinke mennesker, og fått et innblikk i en tidligere ganske så lukket og litt mystisk organisasjon.

I juni 2022 gjennomførte forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Forskerne fant at seks prosent hadde opplevd en eller annen form for mobbing og at ti prosent hadde opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger.

21 prosent av kvinnene meldte om slik trakassering, mot fem prosent av mennene. 30 prosent av kvinner under 40 år meldte om seksuell trakassering.

Så kommer det interessante: De fleste varsler ikke om hendelser de er blitt utsatt for.

De fleste oppgir at de trodde det ikke ville føre fram. Mange var redd for følgene, og for at det ville være for belastende å varsle.

At ansatte i en organisasjon føler mangel på rettssikkerhet, er et sykdomstegn.

Kompetanseheving er svaret

Jeg besvarte en kronikk i Stratagem i august i år hvor jeg argumenterte for verdien av god forvaltning og compliance i Forsvaret. Men hvordan skal Forsvaret få det til?

Jeg tror svaret ligger i kompetanseheving og/eller i bedre utnyttelse av kompetanse.

En kan argumentere for at god forvaltning er viktig for god militær ledelse. Det skaper trygghet, respekt og tillit.

Natalina Heia, jurist

Forsvaret tilbyr offisersutdanning innen militær ledelse. Utdanningens overordnede mål er å gi kadettene de beste forutsetningene for offisersstillinger innen relevant fagområde i Forsvaret, i Norge og internasjonalt. Med denne utdannelsen skal du kunne bekle lederstillinger både militært og sivilt, på både mellomledernivå og på høyere nivå.

Problemet er bare at ingen av disse utdanningene inneholder elementer av juridisk forvaltning, saksbehandling eller arbeidsrett. Viktige elementer i en lederstilling i et forvaltningsorgan. Til sammenligning har sivile lederutdanninger emner som juridisk metode, forvaltningsrett og arbeidsrett.

På OsloMet er et av læringsutbyttene «bred kunnskap om den individuelle arbeidsretten som omfatter regler om ansettelse, diskriminering, styringsrett, medbestemmelse, lønn, arbeidstid, ferie, krav til arbeidsmiljøet, permisjon, oppsigelse, avskjed og virksomhetsoverdragelse».

Andre læringsutbytter er grunnleggende forståelse for juridisk metode, kunnskaper om prinsippene som ligger til grunn for all forvaltning, herunder legalitetsprinsippet, og inngående kunnskaper om saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.

Tre av ti har ikke fått opplæring

I MOST-undersøkelsen for 2022/2023 oppga tre av ti ledere med personalansvar at de ikke har fått opplæring i hvordan de håndterer varslingssaker. Hvilken type opplæring og tiltak varierer ifølge undersøkelsen mye mellom de ulike driftsenhetene.

Vi er alle enige om at Forsvaret er en militær organisasjon med militære plikter, men i bunn er Forsvaret et forvaltningsorgan på lik linje med forvaltningsorganer i det sivile liv. Ja, det er noen unntak, men i fredstid er de i fåtall.

Årsrapporten for Forsvaret for 2022 omtaler ikke Forsvaret som et forvaltningsorgan på denne måten. Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse av 2020 sier at «kjernen i militær ledelse er knyttet til planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Samtidig er Forsvaret en del av statsforvaltningen, bundet av sivile forvaltningsprinsipper og regler for styring av offentlig virksomhet med arbeidsgiveransvar og krav til forsvarlig forvaltning».

Imidlertid fremkommer det ikke hvordan de sivile forvaltningsrettslige prinsippene skal ivaretas på konkrete måter.

God forvaltning skaper trygghet, respekt og tillit

Til tross for at Forsvaret er en militær organisasjon er det nødvendigvis heller ikke slik at det er en motsetning mellom god forvaltningsrettslige ledelse og overholdelse av militære plikter. Den ene utelukker ikke den andre.

En kan argumentere for at god forvaltning er viktig for god militær ledelse. Det skaper trygghet, respekt og tillit. Min erfaring er at militært personell generelt har lav kompetanse på eller erfaring fra offentlig forvaltning, og det er ikke så rart, da deres utdannelse har et helt annet formål.

Så vil mange si at joda, alle som jobber i offentlig forvaltning er ikke utdannet jurister eller utdannet innen statsvitenskap. Og nei, det er helt riktig. Dersom organet har gode rammebetingelser for forvaltning, herunder riktige prioriteringer, rutiner, god praksis og god opplæring, vil man kunne komme langt.

Og som regel når man har lært opp en sivil ansatt vil du kunne regne med at opplæringen gir avkastning over tid.

Fra mitt ståsted i Forsvaret har jeg sett generelt manglende rammebetingelser for god forvaltning. I tillegg har Forsvaret et beordringssystem som gjør at når du endelig har fått lært opp en militær ansatt og hens opplæring begynner å gi avkastning, da blir hen beordret til nytt sted.

Overfladiske og raske løsninger vil ikke hjelpe

PwC har kommet frem til 15 anbefalte tiltak for å motarbeide mobbing og seksuell trakassering, og Forsvaret jobber nå med å implementere og innfase disse tiltakene. Ikke et eneste tiltak tar for seg forsvarlig forvaltning og gode forvaltningsprinsipper.

Som sivil er det vanskelig å få tillit blant militært personell, det er i alle fall min erfaring.

Jeg har over 16 års erfaring fra offentlig forvaltning, fra både stat og kommune, og har jobbet i Forsvaret i over fire år. Likevel har min kompetanse og min forståelse for Forsvaret som organisasjon blitt betvilt og mine faglige råd har blitt underminert.

Dette er ikke en absolutthet, men en tendens som kan gjøre jobben for en sivil ansatt vanskelig og frustrerende. En slik mistillit kan hindre nødvendig omstilling og innovasjon i organisasjonen, og hemme optimal bruk av viktig kompetanse.

Forsvaret bør se at de sivilt ansatte kan komplettere kompetansen i Forsvaret og bidra til compliance og rettssikkerhet for de ansatte. Ja, vi må få på plass tiltak får å hindre mobbing og trakassering, men overfladiske og raske løsninger vil ikke hjelpe.

Toppledelsen i Forsvaret bør ta innover seg at Forsvaret er et forvaltningsorgan og at forvaltningskompetansen må økes betraktelig. Da vil varslingssaker kunne håndteres bedre, forutsigbarheten for behandling av slike saker vil øke og rettssikkerheten til den enkelte vil bli styrket.

Powered by Labrador CMS