Nyheter:

TILLIT: Hvis Forsvaret skulle bistå under et portforbud, ville det svekke tilliten i befolkningen, mener Stina Hassel i NTL. Her ser vi soldater under «Øvelse hovedstad».

Arbeidstaker­organisasjoner: Bruken av Forsvaret under portforbud kan skade folks tillit til Forsvaret

Forslaget har møtt stor motstand i opposisjonen, blant enkeltpersoner og organisasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hvis Forsvaret settes inn mot egen befolkning, for eksempel ved å håndheve et eventuelt portforbud, vil det utvilsomt svekke Forsvarets legitimitet og den høye tilliten Forsvaret har i den generelle befolkninga.

Det skriver leder i arbeidstakerorganisasjonen NTL Forsvar Stina Hassel til Forsvarets forum.

«Unorsk» forslag

Forrige uke ble det kjent at Justisdepartementet har sendt ut et et forslag på høring som åpner for at Forsvaret kan bistå for å opprettholde et portforbud. Det reagerte blant andre Anniken Huitfeldt (Ap) kraftig på og kalte forslaget for «unorsk».

– Politiressursene kan bli utilstrekkelige i en situasjon med portforbud, og høringsnotatet viser at både Heimevernet og Sivilforsvaret vil ha ressurser og forutsetninger for å kunne bemanne kontrollposter eller drive patruljevirksomhet, svarte statssekretær i i Justisdepartementet Lars Jacob Hiim (H).

Ikke bestemt seg

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsker ikke å svare på om det aktuelt for Forsvaret å bistå under et eventuelt portforbud.

– Det er per i dag ikke aktuelt å innføre portforbud og regjeringen har heller ikke bestemt seg for å fremme et slikt lovforslag. Det har kommet svært mange høringsinnspill, og Justis- og beredskapsdepartementet skal nå gå gjennom alle uttalelsene, sier forsvarsministeren til Forsvarets forum.

Det er ennå ikke sikkert om regjeringen ønsker å fremme forslaget – som har møtt stor motstand i opposisjonen, blant enkeltpersoner og organisasjoner – for Stortinget.

Om portforbud

I januar sendte Justis- og Helse og omsorgsdepartementet et forslag ut på høring som foreslo en endring i smittevernsloven.

  • Det åpner for bruk av portforbud som et smittevernstiltak
  • Et portforbud skal kun innføres når det «strengt nødvendig for å trygge folkehelsen og må oppfylle alle generelle krav i smittevernloven, heter det fra regjeringen.
  • Forslaget gir regjeringen fullmakt til å forby opphold på steder der allmennheten kan ferdes
  • Et portforbud kan etter forslaget vedtas for inntil 21 dager, med mulighet for forlengelse i inntil 14 dager
  • Ifølge Justisdepartementet kan det være aktuelt å be om bistand fra Forsvaret under et portforbud

Kilde: Regjeringen

Forsvarets forum har nå stilt følgende spørsmål til arbeidstakerorganisasjoner som har flere tusen forsvarsansatte som medlemmer:

  • Ser dere som regjeringen at portforbud kan være et hensiktsmessig tiltak?
  • Hva tenker dere om bruk av Forsvarets ressurser for å opprettholde og bistå under et eventuelt portforbud?
  • Anniken Huitfeldt mener at det vil bryte med grunnlaget til Forsvaret dersom Forsvarets personell blir benyttet under portforbud til å kontrollere befolkningen. Hva tenker dere om det?

– Svekker Forsvaret

Stina Hassel, leder i NTL (Norsk tjenestemannslag) Forsvar

– En generell hjemmel for portforbud vil bryte med prinsippene om at forbud og tvang ikke skal benyttes dersom man kan oppnå tilstrekkelig effekt gjennom frivillig medvirkning. Åpnes det for sanksjoner knyttet til et eventuelt portforbud vil man etter vårt syn stå i fare for å bryte den sosiale kontrakten mellom myndighetene og innbyggerne.

Det skriver Hassel, som mener myndighetene står i fare for å miste tilliten i befolkningen ved innføringen av et portforbud.

Leder for NTL Forsvar mener bruk av Forsvaret under portforbud er vil være et tillitsbrudd.

Hassel mener det er et viktig prinsipp at det er politiet som har myndighet til å håndheve lover og regler innen landets grenser.

– Hvis militært personell settes til å håndheve et eventuelt portforbud vil dette være et alvorlig brudd på dette prinsippet. Det er i krisetider prinsipper settes på prøve. Dette er en prøve vi som samfunn må bestå.

Hassel er også bekymret for konsekvensene for Forsvaret dersom forsvarsansatte bistår under et portforbud.

– Det vil utvilsomt svekke Forsvarets legitimitet og den høye tilliten Forsvaret har i den generelle befolkninga. Dette kan igjen føre til svekket forsvarsvilje, og på lengre sikt dårligere operativ evne.

– Bør ikke vedtas

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF)

Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo har forståelse for at portforbud kan være aktuelt ved «ekstrem smittespredning». Han mener likevel at det ikke er et aktuelt grep nå.

Leder i Norges offisers- og spesialistforbund er kritisk Torbjørn Bongo bruk av Forsvaret under portforbud

– Min opplevelse er at innbyggerne i Norge har stor tillit til myndighetene, og at de følger de regler og intensjoner som myndighetene tilkjennegir. Som situasjonen i mars (2020) viste, finnes det andre tiltak som i vesentlig grad reduserer den sosiale kontakten. Hjemmel for portforbud ikke bør vedtas av Stortinget nå, skriver Bongo.

Han er også betenkt over at regjeringen vurderer at Forsvaret kan bistå under et portforbud. Han stiller spørsmålet om det juridiske grunnlaget for at Forsvaret blir benyttet for å opprettholde et portforbud.

– Det er naturlig at det stilles spørsmål ved om en slik håndhevelsesbistand vil være i strid med Grunnloven. Regjeringen bør ikke anbefale lover, tiltak og eventuelt iverksette tiltak som det er grunnlag for at noen vil stille spørsmålstegn med og eventuelt bringe inn for en domstol.

– Jeg enda mer skeptisk til at det skal planlegges med Forsvaret skal bidra til at et slikt påbud skal håndheves. Begge forhold bør unngås i dagens situasjon, og kun vurderes hvis smittesituasjonen blir ekstrem.

– En politisk beslutning

Anders Stenberg, generalsekretær i Krigsskoleutdannedes offiserers landsforening (KOL)

Generalsekretær i KOL Anders Barmenn Stenberg.

Generalsekretær i KOL Anders Stenberg ønsker ikke å ta stilling til om portforbud er et hensiktsmessig virkemiddel.

– En avgjørelse om innføring av portforbud er en politisk avgjørelse, basert på forhold som ligger utenfor medlemmenes og foreningens faglige kompetanse.

Han viser til at ved et portforbud er det politiet som skal ta ledende rollen. Dersom forespørselen om bistand kommer, forutsetter Stenberg at Forsvaret stiller.

– I samsvar med bestemmelsene i bistandsinstruksen kan Forsvaret på anmodning fra kompetent myndighet bistå politiet. Dersom en anmodning lovlig blir imøtekommet, forutsetter KOL at Forsvarets personell forholder seg til beslutninger som blir tatt. Det er viktig i denne sammenheng også å understreke den politiske kontrollen som bistandsinstruksen fastsetter.

– Meget skeptiske

Jens B. Jahren, leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO)

Leder i BFO Jens B. Jahren

Jens Jahren i BFO mener i likhet med andre som har sendt inn innspill til regjeringens forslag, at en endring i smittevernsloven er unødvendig.

– Vi støtter oss på YS sitt innspill. De er klare på at det ikke er et behov for å endre loven når det gjelder portforbud. Det er allerede nok tilgjengelige virkemidler i dagens lovverk.

– Vi er meget skeptiske til bruk av Forsvaret i en slik situasjon. Om det skal gjøres må det skje som støtte til politiet. Her må det uansett utvises stor forsiktighet i bruken av militært personell, skriver leder i Befalets fellesorganisasjon Jens B. Jahren.

For ordens skyld; journalisten bak denne artikkelen er medlem av NTL Forsvar.

Powered by Labrador CMS