Nyheter:

Liv Signe Navarsete (Sp) under Stortingets muntlige spørretime en onsdag.

Senterpartiet om hasteanskaffelsene:
– De prøvde å finne et smutthull for å dekke over mangler

Flere partier på Stortinget reagerer på Forsvarets logistikkorganisasjons bruk av unntakshjemmel til å gjøre hasteanskaffelser uten kunngjøring og konkurranse.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg tenker at FLO ikke har hatt rammeavtalene som de trenger for å få PBU. De har vært på etterskudd og det tar lang tid å etablere nye avtaler, så de bruker unntakshjemmelen som er tenkt for helt andre formål til å skaffe store deler av det de trenger, skriver Liv Signe Navarsete, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Senterpartiet, til Forsvarets forum etter at hun har lest avsløringen om hasteanskaffelsene av klær og utstyr til norske soldater.

– De prøvde å finne et smutthull for å dekke over mangler, legger hun til.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gjort hasteanskaffelser for over 400 millioner kroner for å bedre levering av såkalt personlig bekledning og utrustning (PBU)- klær og utstyr soldatene bruker i sitt virke. Nærmere halvparten av summen, 193 millioner kroner, er brukt med hjemmel i EØS-avtalen artikkel 123. Den åpner for å ikke gjennomføre kunngjøring og konkurranse om anskaffelsene, dersom de anses for å være uunnværlig for forsvarsformål.

– Det ser ut som en har forsøkt i særs vanskelig situasjon å finne smutthull og alternativer til gjeldende regelverk. Slik det ser ut har en brukt unntakshjemmelen i strid med formålet den var tenkt for, skriver Navarsete, og legger til:

– At den ble brukt til å kjøpe inn diverse forgylte knapper til uniformer og lignende, stiller jeg meg spørrende til.

På listen over 56 anskaffelser som er gjort gjennom EØS-avtalen artikkel 123, står blant annet 21 ulike knapper til 184.233 kroner. Noen av knappene brukes på kontoruniformer, mens halvparten er forgylte avdelingsknapper som brukes på Hærens gallauniform.

Les også: FLO erkjenner brudd på anskaffelsesregelverket da de kjøpte Lotte-bereter og ferdighetsmerker med unntakshjemmel

Leder for Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), sier at ansvaret i saken ligger hos forsvarsministeren.

– Dette er jo ikke betryggende lesning. Forsvarsministeren må sørge for at vi unngår å uthule det viktige EØS-unntaket for forsvarsformål (artikkel 123), skriver hun til Forsvarets forum.

Forutsetter at loven følges

Hårek Elvenes (H) er også medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen. Han skriver til Forsvarets forum at god oversikt over behov og beholdninger er en forutsetning for å ikke havne i unødvendige «nødssituasjoner» som krever hasteinnkjøp.

– Jeg forutsetter at FLO følger Lov om offentlige anskaffelser så langt som mulig, med bruk av flere tilbydere, og at unntaksbestemmelsene ikke brukes i utrengsmål, skriver Elvenes.

Christian Tybring-Gjedde (FrP), som er andre nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, skriver følgende i en e-post:

EØS-avtalen artikkel 123

  • Artikkel 123 gir forsvarssektoren anledning til å gjennomføre en mer fleksibel anskaffelsesprosess, enn anskaffelser etter Lov om offentlige anskaffelser (LOA), Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) og tilhørende forskrifter. FLO sier de har brukt bokstav b i artikkelen i forbindelse med innkjøpene.
  • Artikkel 123

«Bestemmelsene i denne avtale skal ikke hindre en avtalepart i å treffe tiltak: [...]b) som angår produksjon av eller handel med våpen, ammunisjon og krigsmateriell eller andre varer som er uunnværlige for forsvarsformål, eller forskning, utvikling eller produksjon som er uunnværlig for forsvarsformål, såfremt disse tiltak ikke endrer konkurransevilkårene for varer som ikke er bestemt for direkte militære formål; [...]»

  • Ifølge Anskaffelsesregelverket for Forsvarssektoren (ARF) skal anskaffelser som faller inn under denne artikkelen og som er planlagt gjennomført uten konkurranse, vurderes og godkjennes av Forsvarsdepartementet.

– Slik jeg leser det oversendte faller neppe de nevnte produktene inn under artikkel 123.

Han understreker at han ikke kjenner til alle artiklene som er bestilt og levert. Videre skriver Tybring-Gjedde at det mest naturlige er i inngå en rammeavtale basert på konkurranse for å gjøre innkjøpene. På denne måten slipper Forsvaret å legge ut disse produktene på anbud hver gang noe må kjøpes inn.

– Det vil gjøre det mulig for leverandør å produsere etter prinsippet om «economies of scale» og samtidig sikre Forsvaret forutsigbare leveranser. Dersom anskaffelsen ikke kan vise til artikkel 123 må anskaffelsen legges ut på anbud iht EØS avtalen. Det vil ta tid og krever god planlegging, skriver han videre.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) stiller spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under stortingets muntlige spørretime i januar.

Skulle FrP ta opp denne saken, vil det eventuelt være under hånden, direkte til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, sier Tybring-Gjedde.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes skriver til Forsvarets forum at saken er symptomatisk for mye større problemer som oppstod lenge før FLO satt ned en gruppe for å gjennomføre hasteanskaffelser.

– Avsløringene i Forsvarets forum gjør at det må stilles spørsmål om hvem som er ansvarlig for denne vanstyringen. For å finne ut av det må hele anskaffelsesregimet til Forsvaret under lupen, skriver Moxnes.

Tok opp sokkemangel på Stortinget

Navarsete sier at Senterpartiet på sin side vil følge nøye med på at det blir ryddet opp i denne situasjonen. Hun viser til at partiet i november i fjor stilte spørsmål til forsvarsministeren på Stortinget om mangelen på ullsokker i Forsvaret.

– Statsråden svarte først at tøy-situasjonen var under kontroll, samtidig som han bagatelliserte situasjonen og sa sitat: «Jeg mener nok ikke at dette er noe som velter den norske forsvarsevnen», skriver Navarsete.

– For meg er det tydelig at FMIN (forsvarsministeren, journ.anm.) ikke har hatt oversikt over situasjonen og heller ikke hatt særlig stor forståelse av viktigheten av nødvendig utstyr på lager, sier hun og viser til at det nå er satt av i underkant av en halv milliard kroner til hasteinnkjøp.

Til Forsvarets forum forklarer FLO at noe av årsaken til at de ikke har klart å fornye rammeavtalene på bekledning og utrustning, skyldes ubalanse mellom antall avtaler og tilgjengelig kapasitet med tanke på årsverk i avdelingen. Det har Navarsete bitt seg merke i:

– Videre så tyder mye på at det er personellmangel som ligger til grunn og at FLO ikke har hatt nok folk til å følge opp alle avtalene, og det ligger på forsvarsministeren sitt bord. En vet at effektiviseringstiltakene som regjeringen snakker så varmt om, har ført til alvorlige personellmangler i hele Forsvaret.

Personellsituasjonen er en problemstilling også Rødt løfter i sin reaksjon på saken. Moxnes beskriver et voldsomt driv for å effektivisere driften av Forsvaret de siste årene.

– Samtidig har Forsvarets logistikk- og forsyningsorganisasjoner vært gjenstand for så kraftige nedbemanninger at det alvorlig har svekket evnen til å utføre arbeidet sitt.

Forsvarets forum har fremlagt kritikken i denne saken for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Han ønsker ikke å kommentere utover kommentarene han ga i denne saken.

FLO er også forelagt kritikken i denne saken og viser til sitt tilsvar i hovedsaken. Det kan leses i sin helhet i boksen under.

FLOs tilsvar

Ronny Angeltvedt i FLO svarte på vegne av organisasjonen på Forsvarets forums avsløring. Dette er hans tilsvar i sin helhet:

Vi har i over et halvt år forsøkt å belyse for Forsvarets forum bakgrunnen for, og innholdet i, de forserte anskaffelsene innen området personlig bekledning og utrustning (PBU).

Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbeholdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og epost har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.

Første prioritet for sjef FLO har vært å fremskaffe materiell til styrkene for høyere beredskap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.

Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innenfor gjeldene reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangspunktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaffelsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestiller vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.

FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form.

Powered by Labrador CMS