Nyheter

OSCARSBORG: Orlogskaptein Per Egil Grimstad er kommandant på Oscarsborg festning og sjef for Oscarsborg festningsmuseum.

Hvorfor er kommandantens rolle redusert?

Til en viss grad kan det virke som om representanter for Forsvarsbygg er mer opptatt av samarbeid med de kommersielle aktørene enn museumssjefen.

Publisert Sist oppdatert

I Østlandets blad og Akershus Amtstidende kommer kommunikasjonsdirektøren i Forsvarsbygg, Frode Vik Jensen, med motinnlegg til tidligere kommentarer i samme aviser fra kommandant og sjef festningsmuseet på Oscarsborg, Per Egil Grimstad.

Grimstad kommenterte en pressemelding fra Festningshotellene som opplyste om at dette selskapet ønsker å bruke arealer i Hovedfortet på Oscarsborg som ellers ville stå ubrukt.

Museumssjefen påpekte at dette ikke er riktig: Forsvarets museer har planer om å benytte dette arealet for å utvide et museum som opplever økende interesse fra flere hold og har hatt over 60.000 besøkende årlig.

Jensen hevder at Grimstad er «sterkt kritisk til hotellvirksomhet på Oscarsborg.» Dette er ikke riktig. Det er helt tydelig i Grimstads innlegg at det er Festningshotellenes planer om utvidelse til det vernede Hovedfortet som han er imot, ikke Festningshotellene som sådan.

Forsvarsbyggs rolle

Jeg velger å tro at denne glippen fra Jensen skyldes slurv i kommunikasjonsavdelingen, da jeg har vanskelig for å tro at en kommunikasjonsdirektør i en offentlig etat driver bevisst stråmannstaktikk.

Kommunikasjonsdirektøren kaller videre museumssjefens innlegg for «et partsinnspill for en enkelt leietaker.» Ergo ser Forsvarsbygg på Forsvarets museer og kommandanten som en leietaker på linje med annen kommersiell og ideell virksomhet på festningens område.

LOKALKJENT: Morten Svinndal er pensjonert kommandør og guide.

Jeg har vanskelig for å forstå dette når Forsvarsmuseet har som oppgave å «formidle militær kultur og historie, og gi publikum innsikt og viten om denne viktige delen av norgeshistorien.» (Fra hjemmesiden).

Stortingsmelding 33 (2008-2009) sier:

«Kommandantene er forsvarssjefens og Forsvarets øverste representant på festningene, og har i dag bl.a. i oppgave å holde arenaene i militær hevd og profilere etaten Forsvaret på den enkelte festning og i lokalområdene.»

Og det står videre at:

«Kommandanten har ansvaret for å ivareta og videreutvikle festningene som arenaer for militærkulturell aktivitet, sivil-militært samarbeid og som en viktig møteplass mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.»

Av en eller annen grunn har ikke dette blitt gjennomført, og kommandanten er i dag kun museumssjef og ansvarlig for de seremonielle kommandantpliktene.

– Er politisk ledelse informert?

Oppfatningen til Forsvarsbygg om at museumssjef og kommandant er «en av flere leietakere» er gjenkjennbar på flere nivåer i Forsvarsbygg. Til en viss grad kan det faktisk virke som om representanter for Forsvarsbygg er mer opptatt av samarbeid med de kommersielle aktørene enn med museumssjefen.

I et innlegg i sosiale medier hvor sjefen for Festningshotellene presenterer sine planer for Hovedfortet på Oscarsborg, gir den lokale festningsforvalteren uttrykk for full støtte, før det er avgjort hvem som skal disponere dette arealet.

Mitt spørsmål til Forsvarsbygg er: Når, hvorfor og hvordan forsvant den rollen Stortingsmelding nr. 33 skisserte for kommandanten?

Og er Forsvarsbyggs beslutning om å behandle den lokale museumsledelsen som «en av flere aktører» og ikke som en premissleverandør for kjerneviksomheten, tuftet på Forsvarsbyggs egne vurderinger? Eller er den tuftet på føringer gitt gjennom styringsdialogen med Forsvarsdepartementet? Og avslutningsvis, er politisk ledelse informert om den utviklingen som har skjedd?

For ordens skyld, jeg er klar over at Forsvarsbygg har press på seg for å skaffe inntjening og legge til rette for større aktivitet på festningene. Men denne bruken skal altså være «skånsom og på kulturminnenes premisser.»

Da bør det forventes at Forsvarsbygg har en viss dialog med den som forvalter museumsvirksomheten på festningen.

Så tror jeg alle forstår at den endelige avgjørelsen, etter en slik dialog, må ligge hos Forsvarsbygg som har det økonomiske ansvaret.

Powered by Labrador CMS