Meninger

BLÅØYD: Man kan spørre seg om vi er naive når vi hverken vedlikeholder tilstrekkelig eller bygger nye tilfluktsrom.

Hvor drar vi om krigen kommer?

Kravet om tilfluktsrom i nye utbyggingsprosjekter bør etter min mening gjeninnføres. Før det er for sent.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Krigene i Ukraina og på Gaza har vist hvor sårbar sivilbefolkningen er når krig bryter ut. Her hjemme har vi – med rette – hatt stort fokus på militær beredskap i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Men har vi glemt å diskutere den sivile beredskapen?

Under den kalde krigen bygget vi opp viktig infrastruktur for å ivareta befolkningen ved krig; tilfluktsrommene rundt omkring i landet. Både private og offentlige aktører ble pålagt å bygge tilfluktsrom for å beskytte befolkningen om det ble krevet. 

Ifølge Sivilforsvaret er det om lag 20.000 tilfluktsrom med plass til 2,5 millioner mennesker i Norge i dag. Samtidig er det ikke bygget et eneste nytt tilfluktsrom siden 1998. Har vi råd til å la være, når vi ser situasjonen nabolandet vårt setter ukrainerne i?

Men det blir verre. Selv om vedlikeholdet av eksisterende tilfluktsrom og infrastruktur er en plikt, er det grunn til å frykte alvorlig vedlikeholdsetterslep i de offentlige og private anleggene. 

Kommunerevisjonen i Oslo gjennomførte en omfattende rapport på tilstanden i hovedstadens kommunale tilfluktsrom før nyttår. Den kom med nedslående opplysninger. «Flere av tilfluktsrommene var ikke holdt i forsvarlig stand. Ingen av virksomhetene hadde rutiner og praksis for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold». 

Tygg litt på det.

Når det er storkrig i Europa, der nabolandet vårt er aggressor, eksisterte det ikke engang rutiner eller praksis for vedlikehold av hovedstadens tilfluktsrom. Kommunerevisjonen slår fast at manglene gir risiko for at rommene ikke blir satt i drift innen 72 timer i en krigssituasjon, som er fristen. Sivilbefolkningen har med andre ord potensielt ingen steder å gå, om krig bryter ut. Tapene kan bli enorme. 

Et tverrpolitisk Oslo bystyre legger til grunn at samtlige anbefalinger fra kommunerevisjonen følges opp.

Nasjonale myndigheter har på sin side dårlig oversikt over situasjonen ellers i landet. Sivilforsvarets siste tall er fra 2013, som viste at 4 av 10 tilfluktsrom hadde vedlikeholdsbehov. 

Det har lenge vært en diskusjon om hvorvidt det er riktig å opprettholde sivil beredskap i form av tilfluktsrom. Det er ingen tvil om at de er kostbare å bygge. Sivilforsvaret anslår at de eksisterende har kostet omtrent 50 milliarder kroner å anlegge. Riktig vedlikehold er naturlig nok også dyrt. Noen vil også kunne anføre at de båndlegger for store deler av bygningsmassen, som ellers kunne blitt brukt til noe annet. 

Imidlertid tror jeg sivilbefolkningen i Ukraina er svært takknemlige for den beskyttelsen de har i tilfluktsrom og trygge kjellere. Krigen viser i største alvor at tilfluktsrom fremdeles har livets rett i en moderne krig. Det må vi som samfunn ta til oss. 

Eksemplene fra Oslo er grelle, og dessverre neppe isolert til hovedstaden. Man kan spørre seg om vi er naive når vi hverken vedlikeholder tilstrekkelig eller bygger nye tilfluktsrom. 

Regjeringen bør på banen og sette sterkere føringer for hvordan vi skal ta vare på sivilbefolkningen i krig. Kravet om tilfluktsrom i nye utbyggingsprosjekter bør etter min mening gjeninnføres. Før det er for sent.

Akkurat nå lurer jeg på hvor sivilbefolkningen drar i sikkerhet om krigen kommer til oss.

Sak 4 - Kontrollutvalgets sak 85/2023 - Rapport 19/2023 Tilfluktsrom

«Bystyret ser med stort alvor på det som fremkommer i Kommunerevisjonens rapport 19/2023 Tilfluktsrom. 

Bystyret merker seg bl.a. at flere av tilfluktsrommene ikke var holdt i forsvarlig stand, og at det heller ikke var rutiner og planer for nødvendig vedlikehold av disse. Videre var ikke ansvaret for å bistå Sivilforsvaret med å klargjøre de offentlige tilfluktsrommene avklart. De avdekkede manglene og svakhetene gir risiko for en ineffektiv eller mangelfull klargjøring av kommunens offentlige og private tilfluktsrom, og for at rommene ikke blir satt i drift innenfor fristen på 72 timer i en krigssituasjon.

Bystyret merker seg at det er meldt mange relevante tiltak og legger til grunn at alle Kommunerevisjonens anbefalinger blir fulgt opp.»

Vedtaket var enstemmig, foruten én stemme fra Rødt.

Powered by Labrador CMS