Kronikk

STÅTID: En bonusordning som omfatter flere vil trolig redusere Forsvarets utgifter til opplæring og utdanning, skriver Terje Hanssen og Marte Knoph Berg-Eriksen. Her ser vi soldater på lagførerskurs ved Lagførerskolen på Rena.

En smakebit av millionen - og ikke bare for de få

Forsvaret vil sannsynliggjøre at økte kostnader til en bonusordning som gir økt ståtid, totalt sett vil lønne seg også økonomisk, skriver de to HR-toppene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret ønsker at flere kan ha en lengre karriere og personlig utvikling i Forsvaret. For å nå målsettingen om økt erfaringsnivå er bonusordning ett konkret tiltak. Forsvaret justerte bonusordningen i 2020. Det var nødvendig fordi den gamle bonusordningen ikke virket. For mange spesialister sluttet for tidlig.

FFI-forskerne Hanson, Presterud og Lindgren skriver i sin kronikk «T-35 revidert: En smakebit av millionen på et tidlig tidspunkt i karrieren», om den justerte bonusordningen for T35-personell. I kronikken antyder forskerne at ordningen med en smakebit av bonusen før fylte 35 år kanskje bør være for de få. Som de skriver: «…en mindre gruppe spesialister, de som det er viktigst å beholde for Forsvaret».

Da kan det være viktig å huske hva bonusordningen er til for.

Behov for erfarne spesialister

Hensikten med ordningen for militært tilsatte (OMT) er å få mer erfarent personell i de operative avdelingene. Parallelt med innføringen av OMT har Forsvaret også endret utdanningssystemet. Vi utdanner dyktige offiserer på Forsvarets høgskole, men det er ikke lenger krav om militær erfaring forut for utdanningen som offiser.

Forutsetningen for OMT er derfor at erfarne spesialister på eksempelvis troppsnivå jobber i team med troppssjefene.

Sammen skal troppssjefen og den erfarne troppssersjanten løse oppdraget og ta vare på soldatene. Tilsvarende prinsipp gjelder på fartøyer og andre deler av Forsvaret.

Endrede operative krav

Der man tidligere kunne håpe på god tid til opptrening ved behov, må soldatene våre nå være klare for komplekse situasjoner på kort varsel, både nasjonalt og internasjonalt.

Sikkerhetssituasjonen er forverret sammenlignet med for noen år siden. Der man tidligere kunne håpe på god tid til opptrening ved behov, må soldatene våre nå være klare for komplekse situasjoner på kort varsel, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal teamet av offiser og spesialist håndtere stadig mer avansert teknologi, større kompleksitet og økte operative krav.

Det krever erfarne spesialister ved de operative avdelingene. Der er også risikoen for personell- og materiellskader størst.

Den gamle bonusordningen virket ikke

FFI har gjennomført to spørreundersøkelser som har kartlagt og beskrevet sluttårsakene i perioden 2016–2020; «Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret?» og «Sluttårsaker i Forsvaret i 2019-2020». Den hyppigste årsaken til at personellet slutter er ønsket om å ta en sivil utdanning. FFI-rapporten «Vil du fortsette i jobben for en million kroner – bruk av retensjonsbonus i Forsvaret», viser at 45 prosent av T35-personellet som sluttet i 2018 hadde jobbet i Forsvaret i 3 år eller mindre. Over en periode på 10 år med bonusordning har det vært 7800 personer på T35-kontrakt.

I samme periode har bare 750 personer mottatt bonus (av ulik størrelse). Bare 1 av 10 har altså benyttet bonusordningen.

Med den justerte bonusordningen er målet å beholde flere av de som ellers ville sluttet før fylte 35 år for å ta en sivil utdanning. Forsvaret ønsker å beholde flere av de som frem til nå har sluttet etter 2-3 år opp mot 5-6 år, og helst enda lenger. FFI-rapporten fremhever mulighetene til å få utbetalt deler av bonusen etter fem år, og anledningen til å ta ut bonusen i form av studiepermisjon hvor personellet beholder grunnlønnen.

Økt ståtid for flere vil derfor føre til økte bonusutbetalinger, og dermed økte kostnader for Forsvaret.

De økonomiske besparelsene av økt ståtid er derimot mer utfordrende å beregne, og er i svært liten grad synliggjort i FFIs modeller og scenarioer.

Vil gi besparelser for Forsvaret

Forsvaret skal beskrive hvordan økt ståtid hos personellet fører til reduserte utgifter på andre områder. Økt ståtid reduserer kostnadene tilknyttet ny-rekruttering, opplæring, kursing og utdanning.

Med mer erfaring vil sannsynligvis også personellskader og skader på materiell reduseres.

Med mer erfaring vil sannsynligvis også personellskader og skader på materiell reduseres.

Forsvaret vil derfor sannsynliggjøre at økte kostnader til en bonusordning som gir økt ståtid, totalt sett vil lønne seg også økonomisk.

Den justerte bonusordningen skal evalueres sommeren 2023. Da foreligger både forskningsresultater fra noen utvalgte avdelinger, i samarbeid med FFI, og et antall kontrakter som de neste årene vil gi svar på om justert bonusordning gir ønsket effekt. Det vil være spesielt viktig nå som Forsvaret skal øke i antall personell, særlig i operative avdelinger. Om nødvendig vil Forsvaret justere ordningen ytterligere, basert på fakta og i dialog med Forsvarsdepartementet.

Må gjelde flere

Hensikten med den justerte bonusordningen er økt ståtid og mer erfarne spesialister. Bonusutbetalingene vil bli flere, men totalt sett skal ikke kostnaden øke innenfor tildelte økonomiske rammer. En smakebit av bonusen før fylte 35 år for «de få» og «de som er viktigst å beholde for Forsvaret» er vanskelig å stille seg bak fordi det ikke svarer på behovet.

Det vil ikke gi økt ståtid og erfaring i bredden av de operative avdelingene. Den endrede sikkerhetssituasjonen, økt kompleksitet, OMT, mer avansert teknologi og økte operative krav påvirker alle.

Ikke bare de få.

Powered by Labrador CMS