Nyheter

PORSANGMOEN: Porsanger er Norges tredje største kommune i areal, og har litt under 4000 innbyggere.

Kampen om forsvarskommunene: Dette knives det om i Porsanger

Porsanger-politikerne trekker fram boliger og bosettinger som viktig for kommunen.

Publisert

Fredag er siste dag for forhåndsstemming før valgdagen mandag 11. september. Forsvarets forum har spurt samtlige partier i landets forsvarskommuner om deres viktigste saker, utfordringer og hvorfor forsvarsfolk skal stemme på dem.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Snaue to mil sør for Lakselv ligger Porsangmoen leir, som er senteret i Garnisonen i Porsanger og stabshovedkvarteret til Finnmark landforsvar. Porsanger-politikerne trekker fram pendling, bosetting og infrastruktur som viktig i den lokale forsvarsdebatten.

Følgende tre spørsmål har gått ut til partiene:

  • Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?
  • Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?
  • Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

Arbeiderpartiet

Mariell Haugli er ordførerkandidat for Porsanger Ap, og trekker fram at man ofte trenger jobb til flere enn én person når man skal trekke nye folk.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Vi ønsker god dialog og tilrettelegging slik at Forsvaret og lokalbefolkning kan leve side om side. Vi har lang tradisjon som forsvarskommune, og ønsker en styrking og opprettholdelse av Forsvarets tilstedeværelse. For ansatte ønsker vi å tilrettelegge for at det skal være mulig å ta med familie eller stifte familie her. På den måten kan ansatte bo i kommunen de jobber i. Vi ønsker også å være en arrangementskommune, og der også ta Forsvaret med i dialog slik at Forsvarets folk kan inkluderes i kommunens samfunn for øvrig.

BOLIGER: Mariell Haugli trekker fram boligmangel for ansatte som en utfordring i kommunen.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Vi anser den største utfordringen å være boligmangel for ansatte, men her ønsker vi å tilrettelegge for egnede boliger for Forsvarets folk. Dette vil også bidra til en bredere inkludering av forsvarsfolk og lokalbefolkning og gjør de til en mer naturlig del av samfunnet.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Ved å stemme på Arbeiderpartiet vil de gi en stemme til at man kan bo og leve i kommunen man jobber i. Familie kan komme etter og man kan leve livene sine her. Vi tenker helhetlig og vet at i en husholdning trenger man ofte jobb til flere enn én, man trenger kanskje plass på barnehage, SFO og skole. Og man trenger å ha tilgang til gode velferdstjenester innenfor helse. Alt dette skal vi sørge for i Porsanger!

Senterpartiet

Jon Nikolaisen er Senterpartiets førstekandidat i Porsanger. Han trekker fram pendling som en utfordring.

SENTERPARTIET: Jon Nikolaisen i grønt. Han mener pendling er kommunens største utfordring.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Det viktigste vil være å ha en god dialog å finne samarbeidsområder som vil gagne lokalsamfunnet og Forsvaret med sine mannskaper. Både i jobbsammenheng og fritid og gjennom dette arbeidet få til én positiv holdning lokalt og i Forsvaret som gjør det enklere å rekruttere til begge.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Pendlingen er kommunens største utfordring. Vi får flere innbyggere som vi må serve, mens folketallet fortsatt synker. Vi håper på dialog om mulige løsninger som har positiv effekt for oss og Forsvaret.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Bortsett fra at vi kler oss i grønt så er kanskje vi det partiet som har over tid sett og spilt inn saker som Forsvarets folk har etterspurt og vært viktig for forsvaret av landet.

Fremskrittspartiet

Stig-Ronny Nilsen er ordførerkandidat for Porsanger Frp, og slår et slag for frivillige lag i Porsanger og Finnmark for øvrig.

MEDSPILLER: Stig-Ronny Nilsen i Porsanger Frp mener kommunen skal være en medspiller for Forsvaret.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Porsanger Frp er innstilt på at Forsvaret skal få eie det arealet de disponerer i dag. Halkavarre skytefelt er kanskje Nord-Europas beste klasserom for å øve i. Selvfølgelig skal det forbli slik i Forsvarets regi, det er i alle fall Frp en garantist for. Vi ser også de ulempene Forsvaret får ved å ikke kunne disponere sitt bruks- og øvingslokale til enhver tid.

– Vi er opptatt av å ha fokus på både å styrke det sivil-militære samarbeidet, for eksempel legesituasjonen hos Porsanger kommune og samarbeid med Forsvaret og legebemanningen på Porsangmoen, eller tempo og fleksibilitet for blant annet boligbehovet til forsvarsansatte.

– Videre ønsker vi å se på samarbeid med Forsvaret med tanke på infrastrukturelle investeringer i statlig regi for å styrke totalforsvaret i nord, det være seg videre opprustning av Lakselv Lufthavn Banak eller havne/kai-fasiliteter som både Forsvaret vil ha behov for i forbindelse med sine deployeringer og som sivilsamfunnet kan nyte godt av. Frp er det første partiet som landsmøtevedtok 2 prosent BNP til Forsvaret etter at Putin annekterte Krim. Så også i Porsanger. Her vil Porsanger Frp være Forsvarets sikre talerør innen de politiske miljøene i lokalsamfunnet.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Hovedutfordringen slik jeg ser det, er at Forsvarets oppbygging ikke henger sammen med vår arealplan som er lite fleksibel med tanke på hvilke type boliger som kan bygges, og hvor de skal bygges. Porsanger Frp ønsker å gå nye runder i den nylig vedtatte arealplanen for at den skal være bedre tilpasset Porsanger-samfunnet og Forsvarets oppbygging. Vi vil være pådriver i den kommende samfunnsplanen at vi ønsker vekst og utvikling i Porsanger, og gjøre det mer attraktivt for at flere av Forsvarets personell til å bosette seg i vår kommune. Vi vil også bruke vår innflytelse mot fylkestinget om bedre kollektivtransport til og fra Porsangmoen.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Forsvarsfolk skal stemme Porsanger- og Finnmark Frp fordi vi vil jobbe for at Forsvaret får de beste forutsetninger for å drifte i Porsanger. Vårt parti støtter de reiseordningene som finnes for personell og deres familier. Vi ønsker en enda tettere dialog om hvilke synergieffekter vi kan hente fra hverandre, da vi har mange frivillige lag og foreninger som kan tilby ulike aktiviteter som Forsvarets personell kan nyte godt av.

Rødt

Britha Marie Stavang Berg i Rødt Porsanger skriver at Rødt Porsanger er på linje med Rødt sentralt.

Britha Marie Stavang Berg er førstekandidat på Porsanger Rødts liste.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Det vi ønsker oss er soldater og befal fra Finnmark, og kanskje også Porsanger, som blir boende i Porsanger. Pendling skaper ikke så mye i Porsanger, og Forsvaret båndlegger store områder i Porsanger, derfor bør Porsanger få noe tilbake.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Vi ønsker også at Forsvaret samarbeider med primærnæringene i Porsanger, i mye større grad enn i dag. Altså fiskeri, landbruk og reindrift.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Forsvarsfolk må vel som andre, stemme på oss om de ønsker en endring i fordelingen av godene i samfunnet.

Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP)

Hans Magnus Thunestvedt er TLPs ordførerkandidat, og skriver økonomiske fordeler ikke er nok til å øke andelen som bosetter seg i kommunen. Han mener det trengs andre løsninger.

ORDFØRERKANDIDAT: Hans Magnus Thunestvedt er ordførerkandidat for Tverrpolitisk liste i Porsanger (TLP).

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Vi vil fortsette å ha et godt samarbeid med Forsvaret, og vi vil være en god vertskommune for Forsvarets folk.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Vår kommune legger av store arealer til Forsvaret uten å kompenseres for det. Brorparten av de potensielle skatteinntektene går også ut av kommunen. Det bør bli en ordning hvor deler av skatteinntektene som går til Staten, tilfaller vertskommunen. For hovedutfordringen er at flere av Forsvarets folk pendler og naturlig skatter til sin bostedskommune. Vi forstår at folk vil bo «hjemme», men vi ønsker å vise at Porsanger også kan bli et godt hjem for Forsvarets folk.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Vi ønsker at kommunen har et system på hvordan nye innbyggere skal tas imot på en god måte. De må informeres om alle mulighetene innenfor aktivitetsmiljøene våre og hvilke muligheter de har for å dyrke sine interesser. Vi vil at kommunen skal ha en strategi for hvordan vi skal rekruttere nye innbyggere. Et eksempel er at barnehagene har «løpende opptak» slik at det blir enklere for de med barn å flytte hit.

– Vi vil i samarbeid med Forsvaret finne måter å gjøre det enda mer attraktivt å bosette seg hos oss. Jeg er sikker på at kommunen vil imøtekomme de ønskene og innspillene som måtte komme. Vi ønsker jo at flest mulig bosetter seg hos oss. Disse løsningene må vi klare å finne sammen, for eksempel gjennom finansiering av et prosjekt med mål om å finne de riktige tiltakene. Økonomiske fordeler viser seg ofte å ikke være nok; som gratis barnehage, nedskriving av studielån, billigere strøm, skattefordeler og så videre. Vi må tenke enda smartere, for folk er heldigvis smarte nok til å forstå at penger ikke er alt.

Folkestyret-listen

Victoria Daae er 1. kandidat til Folkestyret-listen i Porsanger, og svarer på spørsmålene med én setning.

FOLKESTYRET: Victoria Daae i Folkestyret-listen Porsanger.

– Folkestyret vil drive fram intitiativ som støtter fredsforhandlinger slik at vi slipper opprustning av Forsvaret.

Hverken Høyre eller SV i kommunen har besvart Forsvarets forums henvendelser.

Powered by Labrador CMS