Meninger

MÅL FOR ÅRET: Det viktigste Forsvarets ledelse kan gjøre i 2024 innenfor varsling, er å arbeide for å gjenopprette tilliten til varslingssystemet.

Bygg opp tilliten til varslingssystemet i Forsvaret

Veien til gjenopprettelse av tillit starter med en ærlig erkjennelse av nåsituasjonen.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I enhver organisasjon står et velfungerende varslingssystem sentralt i det å etterleve lover, egne verdier og sikre et godt arbeidsmiljø. I Forsvaret i dag håndteres de aller fleste varslingssakene på en meget god måte. Men vi må erkjenne at det ikke alltid går bra. Noen saker ender opp i rettssystemet og media, og kritikken mot Forsvaret blir da velfortjent stor. Dette har ført til gjentatte brister i arbeidstakernes tillit til systemet.

Den største svakheten jeg nå ser som hovedverneombud er Forsvarets evne til å forvalte de arbeidsrettslige reaksjonene. Dette skyldes både at den enkelte leder ikke har fått god nok opplæring, at HR-systemet ikke alltid evner å understøtte prosessene på en god nok måte, og at forvaltningsreglene i seg selv er juridisk komplisert. Forsvaret har et kompetansetiltak klar i «handlingsplanen mot mobbing og seksuell trakassering», men implementeringen går etter mitt syn for sakte.

Klokt å være ydmyk

Effektiv sanksjonering er en viktig del av forebyggingen, organisasjonen og samfunnet rundt oss, må oppleve at uakseptable handlinger får en passende konsekvens. Hvis Forsvaret stadig gjør feil i denne fasen, enten på grunn av usikkerhet i forvaltningen og unødvendige runder i rettssystemet, kan dette være med å gjøre organisasjonen mer utrygg i fremtidige håndteringer av varsler. Utrygghet kan føre til at man avstår fra å iverksette sanksjoner. Dette er en utvikling vi må unngå.

Veien til gjenopprettelse av tillit starter med en ærlig erkjennelse av nåsituasjonen. Å innrømme feil er ikke et tegn på svakhet, men en styrke og et viktig steg mot å bygge opp tillit. I møte med utfordringene er det derfor klokt å være ydmyk. Ydmykhet skaper et rom for refleksjon og forbedring. Ved å vise ydmykhet signaliserer vi at vi tar ansvar for feilene som har oppstått, samtidig som vi er åpne for å lære og forbedre oss, både som organisasjon og som enkeltpersoner.

Tillit og åpenhet 

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har bidratt til den åpenhetskulturen som skulle til for å få frem i lyset, alle de varslingssakene vi har sett de siste årene. En rekke systemforbedringer har vi også sett blitt iverksatt, blant annet er de som skal drive med varslingshåndtering, styrket med 26 ansatte. 

I dag er det min vurdering som hovedverneombud at de aller fleste varsler håndteres meget bra. Men vi er fortsatt ikke i helt mål – det kommer til å ta tid å bli så gode som vi ønsker. Dette er ikke en hvilepute, men en erkjennelse av at endringer i kultur må til, og at det ikke er noe man kan vedta, men noe man må jobbe langsiktig med.

Det viktigste Forsvarets ledelse kan gjøre i 2024 innenfor varsling, er å arbeide for å gjenopprette tilliten til varslingssystemet. Videre å opprettholde den åpenheten som Kristoffersen har etablert. Det vil bidra til å sikre et godt klima for varsling i Forsvaret. 

Alle ansatte og vernepliktige skal føle seg komfortable med å si fra om kritikkverdige forhold. Videre skal både den som varsler og den som det varsles på, ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø gjennom hele prosessen. Ingen skal være forhåndsdømt, gode rettsprinsipper skal gjelde, og de arbeidsrettslige reaksjonene må bli saksbehandlet av kompetent personell.

Powered by Labrador CMS