Meninger

PROSJEKT: Lønns- og insentivprosjektet ser på hvordan Forsvaret kan beholde personell og kompetanse.

Hvordan ivareta forsvarssektorens personell i fremtiden

For å beholde personell og kompetanse i Forsvaret, ser vi behov for større grad av forutsigbarhet for den enkelte, et forenklet regelverk og en mer fleksibel arbeidsplass.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Kompetent og motivert personell skaper den operative evnen vi er avhengige av for å ha et troverdig forsvar. Forsvarsansatte utviser høyt jobbengasjement og utfører et viktig arbeid for samfunnet.

Samtidig er det klart at mange ofrer mye. Lønns- og insentivprosjektet er satt i gang for å legge bedre til rette for å ivareta personell og kompetanse i forsvarssektoren ved alle Forsvarets tjenestesteder i hele landet og har høy prioritet. Evnen til å ivareta Forsvarets personell og legge til rette for en god balanse mellom jobb på den ene siden og familie og fritid på den andre siden er viktig.

Militær karriere og familieliv

Der samfunnet har blitt vesentlig mer sentralisert og redusert sin relative tilstedeværelse i distriktene, har Forsvaret i stor grad forblitt en aktør med tyngdepunkt utenfor de store byene.

Mange må endre tjenestested flere ganger i løpet av karrieren, noe som innebærer flytting og pendling. Det kan være krevende å kombinere militær karriere med familieliv. Flere undersøkelser peker på utfordringer med pendling. Samtidig kan dette i liten grad løses med flytting alene.

FFI sin kartlegging av sluttårsaker peker primært på tre forhold: lønnsbetingelser, personellforvaltning og karrieremuligheter. Det er et komplekst bilde som preges av livsfasetilpasning, samboere og medflyttere, utdanning, økonomi, bosted, arbeid og to-karrierefamilier. Den tjenestegjørende har ikke nødvendigvis førsteprioritet. Disse problemstillingene kan derfor ikke kun ha flytting som svar.

Strakstiltak

Forsvaret har i år iverksatt fem strakstiltak for å tilføre kompetanse og beholde og rekruttere personell med rett kompetanse på rett sted. Dette er viktige tiltak, men trolig ikke nok. På lengre sikt har både Forsvarskommisjonen og fagmilitært råd forventninger til lønns- og insentivprosjektet.

Dette er forventinger vi vil gjøre det vi kan for å innfri. Samtidig erkjenner vi at pensjon er en viktig sak og en stor utfordring mange kjenner på akkurat nå. Dette er noe vi sammen jobber hardt for å finne en løsning på.

Fremdrift i arbeidet

Dette partssammensatte prosjektet er enig om hvor de største utfordringene med dagens system ligger. Arbeidet er nå i en fase som skal beskrive et mulighetsrom for et fremtidig lønn- og insentivsystem som skaper bedre balanse mellom arbeidstid og arbeidsvern. Vi trenger et helhetlig og fleksibelt system som er enkelt å forvalte og anvende. Videre skal det legge til rette for god kompetansemobilitet. Arbeidet er delt opp i tre hovedtemaer under ledelse av Forsvarsdepartementet med involvering av sektoren og arbeidstakerorganisasjonene på alle nivå i prosjektet. De tre temaene er:

  1. Arbeidstidsordninger og godtgjøringer
  2. Avtaler og styringssystem
  3. Geografisk mobilitet

Innenfor arbeidstidsordninger ser vi behov for større grad av forutsigbarhet for den enkelte og at arbeidsgiver tilstreber en lengre planhorisont for planlegging av aktivitet. Vi vurderer ulike måter å godtgjøre på i fremtiden, fra mindre justeringer av dagens ordning til større grad av faste tillegg.

Regelverket bør forenkles og gjøres mer tilgjengelig. I tillegg til flytting og pendling peker vi på fleksibel arbeidsplass som en tredje hovedretning for alle de som har mulighet til dette i arbeidshverdagen sin.

Beholde flest mulig

Lønns- og insentivprosjektet er enig med forsvarssjefen som nylig sa at «Folkene våre er det viktigste for Forsvaret. Vi trenger å beholde flest mulig lengst mulig. Jeg ser på området personell og kompetanse som en av de største utfordringene for Forsvaret fremover. Derfor er det viktig å ha så klare rammebetingelser som mulig.»

Personell- og kompetansesituasjonen er beskrevet som den største risikofaktoren for utviklingen av Forsvaret fremover. Dette er en situasjon vi i felleskap tar på alvor og må finne gode løsninger for.

Forfatterne av dette innlegget sitter i styringsgruppen for Lønns- og insentivprosjektet, et partssammensatt prosjekt som ser på hvilke insentiver som skal til og hvordan vi fortløpende og på lengre sikt kan løse utfordringene innenfor det handlingsrommet Forsvaret har.

Frede Hermansen, departementsråd i Forsvarsdepartementet

Elisabeth Natvig, sjef for Forsvarsstaben*

Arnt Inge Rolland, sjef for HR i Forsvarsstaben

Kjersti Cristina Klæboe, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet

Stina Baarne Hassel, leder av NTL forsvar

Johan Hovde, leder av Parat forsvar

Torbjørn Bongo, leder av NOF

Anders Barman Stenberg, generalsekretær i KOL

Dag Stutlien, leder av BFO

Morten Fossum, NITO

Berit Harstad Gilljam, leder av Tekna FFI

Sigurd Myrvoll, tillitsvalgt i Verkstedoverenskomstenfor Forsvaret, Fellesforbundet

*Ingrid Gjerde overtok som sjef for Forsvarsstaben 01.11.2023

Powered by Labrador CMS