Nyheter:

Lottenes lavendelfargede bereter og infanterimerker.
Lottenes lavendelfargede bereter og infanterimerker.

Brukte unntakshjemmel for anskaffelser til nesten 200 millioner - erkjenner at noen av dem var ulovlig

Forsvarets logistikkorganisasjon kjøpte ferdighetsmerker og Lotte-bereter med en hjemmel som gjør at de slipper anbud og konkurranse fordi varene anses for å være «uunnværlig for forsvarsformål». Nå snur de i vurderingen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Ja, dette innebærer brudd på anskaffelsesloven, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i logistikkorganisasjonen i en e-post til Forsvarets forum.

Bakgrunnen for saken er at Forsvaret i en årrekke har slitt med dårlig tilgang på såkalt PBU, personlig bekledning og utrustning. Forsvarets logistikkorganisasjon forklarer at det skyldes lav dekning på avtaler som gir dem tilgang til å kjøpe nødvendige varer. For å bøte på problemet raskt, har de gjort det de kaller forserte anskaffelser, eller hasteinnkjøp for nærmere en halv milliard. For 193 millioner kroner har de brukt en hjemmel som gir dem anledning til ikke å gjennomføre anbudsrunde og konkurranse. Betingelsen er at materiellet som kjøpes inn er «uunnværlig for forsvarsformål» (se faktaboks).

Dette er en del av en større sak Forsvarets forum har skrevet om PBU-mangler og anskaffelsene for å dekke behovet. Hele saken kan leses her: UUNNVÆRLIG

Merke for tolv kilometers løp

Infanterimerket gis etter et gjennomført løp på maks 12 kilometer, med fire innlagte oppgaver undervei.
Infanterimerket gis etter et gjennomført løp på maks 12 kilometer, med fire innlagte oppgaver undervei.

Forsvarets forum har sett en liste over 56 enkeltanskaffelser som er gjennomført med grunnlag i denne hjemmelen. På listen står sokker, ullundertøy, stridssekker og anorakker. Dette utgjør de største innkjøpssummene. På listen står også ferdighetsmerker som idrettsmerker, infanterimerker og marsjmerker.

Infanterimerket leveres ut til soldater etter et gjennomført løp på tolv kilometer med fire poster og orientering underveis. Det er ikke en test det er obligatorisk å ha gjennomført. Forsvarets forum har spurt Forsvarets logistikkorganisasjon om bakgrunnen for at disse er anskaffet med hjemmelen om at det er «uunnværlig for forsvarsformål».

Har du tips i denne saken? Kontakt journalistene kryptert:
Louise Thommessen på e-post: lthommessen@protonmail.com eller via Signal +4798806282
Andrea Rognstrand på e-post: arognstrand@protonmail.com eller via Signal +4745204315.

Konfrontert med spørsmålet om infanterimerkene er kritiske for å utføre tjenesten, svarer FLO at de har søkt å være kritiske i gjennomgangen av artiklene på listen og hatt dialog med brukerne. Det gjelder også der brukerne kunne tenke seg mer inne på listen.

– Vi har redusert det til et minimum og hva vi mente var militært nødvendig, og har hatt en stram praksis på den hjemmelsbruken som har vært praktisert for disse anskaffelsene, sier Ronny Angeltvedt, som har ledet gruppen som iverksatte anskaffelsene.

Det er kjøpt inn infanterimerker til 94.000 kroner, idrettsmerker for 40.000 og marsjmerker for 95.850. Totalt har FLO kjøpt ferdighetsmerker for litt over en halv million kroner med EØS-avtalens artikkel 123 til grunn.

EØS-avtalen artikkel 123

  • Artikkel 123 gir forsvarssektoren anledning til å gjennomføre en mer fleksibel anskaffelsesprosess, enn anskaffelser etter Lov om offentlige anskaffelser (LOA), Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) og tilhørende forskrifter. FLO sier de har brukt bokstav b i artikkelen i forbindelse med innkjøpene.
  • Artikkel 123

«Bestemmelsene i denne avtale skal ikke hindre en avtalepart i å treffe tiltak: [...]b) som angår produksjon av eller handel med våpen, ammunisjon og krigsmateriell eller andre varer som er uunnværlige for forsvarsformål, eller forskning, utvikling eller produksjon som er uunnværlig for forsvarsformål, såfremt disse tiltak ikke endrer konkurransevilkårene for varer som ikke er bestemt for direkte militære formål; [...]»

  • Ifølge Anskaffelsesregelverket for Forsvarssektoren (ARF) skal anskaffelser som faller inn under denne artikkelen og som er planlagt gjennomført uten konkurranse, vurderes og godkjennes av Forsvarsdepartementet.

Bereter til Norges Lotteforbund

Norges Lotteforbund er en frivillig organisasjon som arbeider for å «styrke nasjonens forsvars- og beredskapsvilje og dyktiggjøre kvinner til Totalforsvaret». Forbundet finansieres over forsvarsbudsjettet. Bereter til Lottene står på listen over plagg som er «unnværlige for forsvarsformål».

Første gang Forsvarets forum spør om hvorfor lotteberetene står på listen, svarer FLO følgende:

– Hovedtendensen i denne artikkellisten mener vi har en såpass militær nødvendighet, at vi har sett på PBU og den satsen som hver enkelt skal ha ut, som nødvendig, sier Angeltvedt.

Det er bestilt 850 lavendelfargede bereter til totalt 107.100 kroner som en del av hasteanskaffelsene med EØS-avtalen artikkel 123. Forbundet anslår i en e-post at de trenger cirka 50 bereter i året.

Ti dager etter at Forsvarets forum intervjuet FLO om merkene og beretene, snudde logistikkorganisasjonen i sin vurdering av hjemmelsbruken for anskaffelsene av lottebereter og ferdighetsmerker, slik som infanterimerket, idrettsmerket og marsjmerket.

– Den fornyede vurderingen konkluderer med at innkjøpet av nevnte artikler ikke oppfyller vilkåret om at de må være «uunnværlige for forsvarsformål», jf. EØS-avtalens artikkel 123 bokstav b, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i en e-post.

Forsvarets forum har spurt FLO om hvordan prosessen med å endre innkjøpsgrunnlaget har vært, ettersom merkene og beretene allerede er kjøpt inn. Svaret er at det ikke er en prosess.

– Forsvaret, herunder FLO, arbeider for kontinuerlig forbedring slik at lignende innkjøp uten tilstrekkelig hjemmel kan unngås i fremtiden, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset i en e-post.

– Betyr dette at FLO selv erkjenner at disse innkjøpene medfører et brudd på anskaffelsesloven?

– Det betyr at det ikke var riktig å benytte denne hjemmelen for nevnte artikler. Ja, dette innebærer brudd på anskaffelsesloven.

«Krigsmateriell»

Kavaleriets knapp kommer i forsølvet utgave og brukes på Hærens to mørke uniformer, som brukes der det sivile antrekket er galla og smoking,
Kavaleriets knapp kommer i forsølvet utgave og brukes på Hærens to mørke uniformer, som brukes der det sivile antrekket er galla og smoking,

Listen over anskaffelser gjort med hjemmel om at de er «uunnværlige for forsvarsformål» inneholder også forgylte knapper med inngraveringer for Hærens avdelinger til bruk på gallauniformen, Sjøforsvarets hvite paradeuniformer og en lang rekke forgylte avdelingsmerker, i tillegg til votter, vanter og liggeunderlag.

Forsvarets forum har stilt FLO spørsmål om hvor trygge de er på at resten av vurderingene om bruk av unntakshjemmel er riktige, uten å få et direkte svar.

Dersom en aktør har brutt loven for offentlige anskaffelser, kan de bli bøtelagt og avtalen kan bli gjort ugyldig.

Ønsker du å skrive et debattinnlegg om denne saken? Send oss en e-post på debatt@fofo.no.

Angeltvedt i FLO skriver at materiellet skal anvendes til militær bruk og eventuelle stridssituasjoner, og således er tenkt brukt som «krigsmateriell»:

– Det er med andre ord materiell som er produsert eller utviklet med tanke på militærets særlige bruk, og produktenes egenskaper etterspørres normalt sett ikke i det sivile marked. Som følge av tidsnøden Forsvaret har for å skaffe seg dette materiellet raskt, er det heller ikke mulig å gjennomføre innkjøpene på en mindre inngripende måte enn å unnta anskaffelsene fra sin helhet fra anskaffelsesregelverket, jf. den alminnelige proporsjonalitetsvurderingen ved bruk av unntak fra EØS-avtalen.

I tillegg har Forsvarets forum bedt om å få vite hvordan de nesten 200 millionene som er brukt på direktekjøp gjennom EØS-avtalen artikkel 123, er fordelt på ulike plagg. Den oversikten viser at de største summene er brukt på ryggsekker, inkludert stridssekker, som har kostet over 34 millioner kroner. Stridssekken er en del av grunnsatsen til soldater i mange avdelinger, og brukes daglig i grønn tjeneste.

Det er også brukt over 25 millioner på utstyrsbagger og nesten 23 millioner på feltbelter.

FLO har gitt Forsvarets forum et samlet tilsvar i den større saken om PBU-mangler og anskaffelser. Ronny Angeltvedt har svart på vegne av FLO. Tilsvaret kan leses i sin helhet i faktaboksen under.:

FLOs tilsvar

Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbeholdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og epost har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.

Første prioritet for sjef FLO har vært å fremskaffe materiell til styrkene for høyere beredskap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.

Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innenfor gjeldene reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangspunktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaffelsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestiller vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.

FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form.

Powered by Labrador CMS