Nyheter:

På Forsvarets depoter har det vært mangler på grunnleggende soldatbekledning. Dette bildet er fra Indre Troms i august 2020.

EØS-tilsyn vil se nærmere på Forsvarets PBU-anskaffelser

EFTAs kontrollorgan ber Norge svare om bruk av unntakshjemmel.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I sommer dokumenterte Forsvarets forum at Forsvaret har hasteanskaffet personlig bekledning og utrustning til soldater for nærmere 200 millioner kroner. Dette ble gjort med en hjemmel i EØS-avtalen som skal tillate Forsvaret å anskaffe materiell uten kunngjøring og konkurranse, hvis det er «uunnværlig for forsvarsforsmål».

Nå ber ESA om mer informasjon i saken. Tilsynet skal sørge for at EFTA-landene, deriblant Norge, følger reglene i EØS-avtalen.

EFTA, ESA, EØS

  • Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) består av de fire medlemsstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.
  • En revidert og utvidet Efta-konvensjon trådte i kraft 1. juni 2002. Den sikrer blant annet Efta-borgere og bedrifter tilnærmet likebehandling med borgere og bedrifter fra EU.
  • Norges formelle tilknytning til EU er gjennom det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i det indre marked og vi tar derfor del i de fire frihetene (fri flyt av varer, mennesker, kapital og tjenester).
  • Tilsynsorganet ESA har ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land.

– Vi har sendt en henvendelse der vi spurte om mer informasjon om hvordan anbudsprosessen ble gjennomført, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland ESA.

Forsvarets forum har fått innsyn i brevet fra ESA, der de ber om en oversikt over innkjøpene og hjemmelsbruken. ESA spør også om anskaffelsene fortsatt pågår, om Forsvaret og Forsvarsdepartementet mener at det er brukt riktig regelverk i anskaffelsene og hvilke grep de har gjort i forbindelse med de to anskaffelsene de har erkjent at var ulovlige.

Jarle Hetland er kommunikasjonssjef i ESA.

Må vurdere informasjonen

Hetland i ESA opplyser at de venter svar fra Forsvarsdepartementet på nyåret.

Deretter vil EFTAs kontrollorgan gjøre en vurdering av informasjonen, før de bestemmer seg for om de skal opprette en sak på forholdet.

Da gir de en såkalt grunngitt uttalelse, eller «reasoned opinion», som Norge da får tre måneder på seg til å svare på.

I ytterste konsekvens kan saken gå til EFTA-domstolen.

Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarets logistikkorganisasjon i oppdrag å frembringe informasjon ESAs har bedt om, går det fram av korrespondansen dem imellom i offentlig journal.

Kommunikasjonssjef i FLO, Hans Meisingset, bekrefter at de har blitt bedt om å gi informasjonen.

– Positivt

I den korrespondansen mellom Forsvaret og departementet omtales dette som en undersøkelsessak.

– ESA har bedt om informasjon på bakgrunn av oppslagene i Forsvarets forum. Det er disse anskaffelsene som ønskes belyst, og det synes vi er positivt, skriver Birgitte Frisch, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet, i en e-post til Forsvarets forum.

Departementet opplyser at de har frist til 1. februar med å svare ESA.

Hetland sier at ESA er kjent med sakene Forsvarets forum publiserte i sommer om hasteanskaffelsene for nærmere en halv milliard kroner for å dekke inn mangler på personlig bekledning og utrustning. Tilsynet kan opprette saker på eget initiativ- noen ganger som følge av oppslag i mediene.

Anskaffelser for 193 millioner kroner var brukt med EØS avtalen artikkel 123, bokstav b. Hjemmelen gir anledning til ikke å gjennomføre anbudsrunde og konkurranse. Betingelsen er at materiellet som kjøpes inn er «uunnværlig for forsvarsformål».

Les også: Brukte unntakshjemmel for anskaffelser til nesten 200 millioner - erkjenner at noen av dem var ulovlig

EØS-avtalen artikkel 123

  • Artikkel 123 gir forsvarssektoren anledning til å gjennomføre en mer fleksibel anskaffelsesprosess, enn anskaffelser etter Lov om offentlige anskaffelser (LOA), Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren (ARF) og tilhørende forskrifter. FLO sier de har brukt bokstav b i artikkelen i forbindelse med innkjøpene.
  • Artikkel 123

«Bestemmelsene i denne avtale skal ikke hindre en avtalepart i å treffe tiltak: [...]

b) som angår produksjon av eller handel med våpen, ammunisjon og krigsmateriell eller andre varer som er uunnværlige for forsvarsformål, eller forskning, utvikling eller produksjon som er uunnværlig for forsvarsformål, såfremt disse tiltak ikke endrer konkurransevilkårene for varer som ikke er bestemt for direkte militære formål; [...]»

  • Ifølge Anskaffelsesregelverket for Forsvarssektoren (ARF) skal anskaffelser som faller inn under denne artikkelen og som er planlagt gjennomført uten konkurranse, vurderes og godkjennes av Forsvarsdepartementet.

– Hvor alvorlig ser FD på det faktum at ESA ser på anskaffelsene?

– ESAs hovedoppgaver består i gjennomførings- og håndhevingskontroll overfor EØS-statene. Med håndhevingskontroll menes at ESA kontrollerer at EFTA-statene følger reglene i EØS-avtalen, herunder regelverket for offentlige anskaffelser, svarer Frisch i Forsvarsdepartementet.

– Forsvarsdepartementet har selv sagt de skal følge opp saken, blant annet gjennom en redegjørelse fra Forsvaret- hvordan går det?

– Det stemmer at vi har mottatt Forsvarets redegjørelse, og at PBU er en del av den videre styringsdialogen med Forsvaret. Departementet er opptatt av at soldatene har forsvarlig, tilstrekkelig og rettidig PBU og av at Forsvaret har forsvarlige anskaffelsesprosesser. Det er ikke planlagt ytterligere oppfølging av de konkrete direkteanskaffelsene fra vår side.

Brøt anskaffelsesloven

Under arbeidet med saken om hasteanskaffelsene, spurte Forsvarets forum Forsvarets logistikkorganisasjon om ferdighetsmerker og Lottebereter, som de opplyste at var kjøpt inn, kunne vurderes som «uunnværlige for forsvarsformål».

Totalt har FLO kjøpt ferdighetsmerker for litt over en halv million kroner med EØS-avtalens artikkel 123 til grunn.

Det er kjøpt inn infanterimerker til 94.000 kroner, idrettsmerker for 40.000 kroner og marsjmerker for 95.850 kroner.

Norges Lotteforbund er en frivillig organisasjon som arbeider for å «styrke nasjonens forsvars- og beredskapsvilje og dyktiggjøre kvinner til Totalforsvaret».

Det er bestilt 850 lavendelfargede bereter til totalt 107.100 kroner som en del av hasteanskaffelsene med EØS-avtalen artikkel 123. Forbundet anslår i en e-post at de trenger cirka 50 bereter i året.

– Den fornyede vurderingen konkluderer med at innkjøpet av nevnte artikler ikke oppfyller vilkåret om at de må være «uunnværlige for forsvarsformål», jf. EØS-avtalens artikkel 123 bokstav b, skrev kommunikasjonssjef i FLO, Hans Meisingset i en e-post til Forsvarets forum i vår om infanterimerker og lottebereter.

Forsvarets forum har ikke lykkes i å få svar på hvorvidt noen andre av artiklene på listen oppfyller vilkåret om å være «uunnværlige for forsvarsformål».

– FLO innrømmet lovbrudd da de anskaffet lottebereter og ferdighetsmerker med EØS avtalen artikkel 123 bokstav b, som sier at det skal være «uunnværlig for forsvarsformål». Har departementet tatt stilling til om noen av de andre artiklene er anskaffet på kant med lovverket?

– FD stiller eksplisitte krav til etatene om at lover, regler og instrukser skal følges, og har presisert at Forsvaret skal ha forsvarlige og effektive forvaltningsprosesser, skriver Frisch.

Powered by Labrador CMS