Nyheter

KULTUR: Jeg opplever at det er takhøyde for å snakke om kultur i Forsvaret, sier Eirik Kristoffersen.

– Flere kunne fått bedre oppfølging

– Jeg er takknemlig for at Jenny og andre sier ifra og varsler om forhold som er ugreie, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen om varslingssakene i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

For å undersøke hvordan varslings-saker blir håndtert i Forsvaret, har Forsvarets forum samlet informasjon om nærmere 170 saker fra 2017 og frem til sommeren 2022. Sakene er hentet fra Militærpolitiet, sivilt politi, domstolene, mediene, Forsvarssjefens internrevisjon og Forsvarsdepartementets internrevisjon.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets forums undersøkelser viser blant annet at det er store variasjoner i hvordan varslingssaker om seksuell trakassering er håndtert. I flere tilfeller har både dømte over-gripere og personer anmeldt for overgrep mot kolleger fått beholde en stilling i Forsvaret. Samtidig har varslere ofte sluttet i Forsvaret som følge av varslingshåndteringen.

Her svarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen på funnene i Forsvarets forums undersøkelser.

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Norman Hansen, sier at Forsvaret ikke er konsekvente i reaksjonene på varsler.

– Stemmer det at Forsvaret ikke har vært konsekvente?

– Hva er i så fall årsaken til det?

– Hva vil Forsvaret gjøre for å sikre likere behandling?

– I vår delrapport til forsvarsministeren om håndtering av varsler peker vi på at vi ikke har vært konsekvente i utmåling av reaksjoner. PwC gjennomgår nå vårt system for håndtering av varsler. Basert på deres analyse og «best practice» vil de anbefale tiltak til Forsvaret for å bedre vår evne til å håndtere varsler. I tråd med vår egen delrapport skal vi gjennomgå militære sjefers bruk av disiplinærmyndighet for å sikre likebehandling.

Ofte reageres det på seksuell trakassering med «HR-tiltak».

– Reagerer Forsvaret strengt nok mot personer som begår seksuell trakassering?

– Vi forventer at PwCs analyse vil si noe om dette. Vi kan ikke utelukke at vi ikke har vært konsekvente i utmåling av reaksjoner. Det ser vi nærmere på nå.

SLUTTET: Jenny sluttet i Forsvaret etter å ha varslet om arbeidsforholdene.

Forsvarets forum har snakket med flere varslere som har valgt å slutte i Forsvaret, der de oppgir at håndteringen av varslene er hovedårsaken til at personene slutter.

– Tar Forsvaret godt nok vare på varslere?

– Hva kan Forsvaret gjøre for å hindre at varslere slutter?

– Flere kunne fått bedre oppfølging, oppfølgingen har variert, blant annet har Forsvaret ikke vært gode nok til å informere. I vår delrapport til forsvarsministeren viser analysen at det er særlig tre områder som krever oppmerksomhet. Ett av disse er varierende kompetanse om håndtering av varsler. Rapporten peker videre på at håndteringen og oppfølgingen av varslere har vært varierende. Når vi mottar PwCs rapport, kan vi få mer fakta om dette.

Som et umiddelbart tiltak for ivaretakelse av varslere besluttet Forsvaret i juli at varslere og fornærmede skal få informasjon om hvilken reaksjon som blir gitt for å møte ett av de konkrete behovene analysen avdekket.

I flere tilfeller der personer er blitt dømt for forhold, slutter vedkommende selv etter «anbefaling» og «veiledning» fra Forsvaret. Ansatte blir sjeldent sagt opp.

– Hva er årsaken til det?

– Forsvaret og den ansatte kan komme frem til en såkalt minnelig ordning. Partene kommer til enighet før Forsvaret starter en prosess med suspensjon, oppsigelse eller avskjed. Det er en løsning som kan benyttes når begge parter ser seg tjent med det. Hvis man ikke kommer til en minnelig ordning, vil Forsvaret starte en formell prosess.

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Norman Hansen, sier til Forsvarets forum at han opplever at det er liten takhøyde for å snakke om kultur.

– Hva tenker forsvarssjefen om å arbeide med kulturen i Forsvaret?

– Jeg opplever at det er takhøyde for å snakke om kultur i Forsvaret. Det er vi som er her nå, som kan gjøre Forsvaret til en litt bedre arbeidsplass for hver dag vi går på jobb. Det forsøker jeg å gjøre, og det har jeg stor tro på at våre ansatte også gjør og bidrar til.

I saken sier varsleren Jenny blant annet at forsvarssjefen dytter dyktige ansatte foran seg i et forsøk på å benekte at det finnes en ukultur i Forsvaret, og at han burde vise takknemlighet overfor varslerne.

– Hva tenker forsvarssjefen om Jennys uttalelser?

– Jeg er takknemlig for at Jenny og andre sier ifra og varsler om forhold som er ugreie, det har jeg vært tydelig på også tidligere. Jeg forsøker ikke å dytte dyktige ansatte foran meg når jeg ikke bruker begrepet ukultur. Men som jeg sa i et innlegg i Forsvarets forum, mener jeg det begrepet stempler alle ansatte i hele Forsvaret, og det mener jeg ikke er riktig. Det jeg sa var:

«Jeg har ikke brukt ordet ukultur om hvordan vi har det i Forsvaret. Ukultur stempler hele Forsvaret og er ikke noe alle de som hver dag løser oppdrag og tar vare på hverandre fortjener. De som mobber og trakasserer, er enkeltmennesker, med ulike stillinger. Jeg vil heller beskrive mobbing og trakassering som ugress som må lukes hver eneste dag.»

Vi har en sterk kultur for å løse oppdrag, den kulturen må vi ta vare på, og så må ikke viljen til å løse oppdrag gå ut over evnen til å ta vare på hverandre.

VARSLET: «Emma» opplevde at avdelingslederen hennes sendte e-post til hele avdelingen etter at hun varslet.

En av varslerne Forsvarets forum har snakket med, varslet at hun hadde blitt voldtatt av en annen i avdelingen. Avdelingslederen skrev en e-post til avdelingen, der vedkommende fortalte at det hadde vært en hendelse, og ba de ansatte om ikke å spre rykter. Senere ble varsler og angivelig overgriper invitert til en samtale, der også en psykolog var til stede.

– Hva tenker forsvarssjefen om denne måten å håndtere saken på?

– Hvordan vil forsvarssjefen sørge for at militære ledere får mer kompetanse når det gjelder både saksbehandlingen og det medmenneskelige i sånne varsligssaker?

– Det er vanskelig for meg som sjef for cirka 26 000 ansatte og vernepliktige å kommentere i detalj på hvordan alle enkeltsaker løses av lokale sjefer. Jeg vet at sjefer på alle nivåer i Forsvaret både løser oppdrag og tar vare på folk. Etter en sak eller hendelse er håndtert og man har alle fakta på bordet, vil det selvfølgelig være enkelt å sette søkelys på enkeltelementer som har vært mindre bra eller dårlig håndtert. Alle fakta er ikke nødvendigvis tilgjengelig når man står midt i krisen. I etterpåklokskapens lys er det lett å gjøre seg til dommer over beslutninger som er tatt tidligere. Det ønsker jeg ikke. Det viktige er at vi evaluerer og lærer av hva vi gjør bra og dårlig slik at vi stadig forsøker å forbedre oss. Det tenker jeg den aktuelle avdelingen i dette tilfelle også har gjort.

Som tidligere nevnt viser analysen i vår rapport til forsvarsministeren at det er særlig tre områder som krever oppmerksomhet. Varierende kompetanse om håndtering av varsler er ett av disse tre områdene. Rapporten har følgende tiltak om kompetanse:

  • Videreutvikle, ressurssette og krav- stille opplæring i håndtering av varslingssaker i driftsenhetene, og arbeidsgivers ansvar i oppfølging av slike saker, herunder sanksjonsmuligheter. Opplæringen inkluderer personellsaker som ikke følger av varslingssporet. Programmet iverksettes høsten 2022, både for nyansatte og stadig tjenestegjørende.
  • Endre krav til opplæring (kurs og øvrig elæring) og utdanning (nivådan- nende utdanning i regi av Forsvarets Høgskole) innenfor arbeidsgiverrollen for ledere på alle nivå.
  • Gjennomgang av militære sjefers bruk av disiplinærmyndighet for å sikre likebehandling.
Powered by Labrador CMS