Nyheter:

Disse tolv søker jobben som ny sjef i Heimevernet

Blant søkerne til jobben som ny sjef i Heimevernet er det to kvinner og ti menn. Forsvarets forum har oversikten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at Eirik Kristoffersen fikk jobben som sjef for Hæren, ble det tidlig klart at det var flere aktuelle søkerkandidater til jobben som sjef for Heimevernet.
Søknadsfristen gikk ut sist helg, og søkerlisten har Forsvarets forum nå fått tilgang til.

Broren søker

Foruten to kvinner, er det verdt å merke seg av også Frode Arnfinn Kristoffersen søker jobben som HV-sjef. Han har fulgt i sin storebror Eirik Kristoffersens fotspor, blant annet da han tok over jobben som sjef for Forsvarets spesialkommando på Rena.
Tidligere har HV hatt en kvinnelig sjef, i generalmajor Kristin Lund. Mange Forsvarets forum har snakket med holder Ingrid Margrete Gjerde som favoritt til stillingen.

Søkerlisten

Detter er søkerlisten slik den foreligger fredag morgen:
Brigader Morten Eggen
Brigader Øyvind Johan Kvalvik
Brigader Arne Opperud
Brigader Ivar Halset
Brigader Elisabeth Gifstad  Michelsen
Brigader Ingrid Margrethe Gjerde
Brigader Frode Ommundsen
Brigader Ivar Knotten
Brigader Henning-André Frantzen
Flaggkommandør Lars Arne Aulie
Oberst Håkon Warø
Oberst Frode Arnfinn Kristoffersen

SKAL INTERVJUE SØKERNE

Det er forventet at ny sjef i HV skal være på plass innen 1. oktober i år. Innen den tid skal både Forsvaret, arbeidstakerorganisasjonene og Landsrådet for Heimevernet intervjue og uttale seg om søkerne.
Generalsekretær i Landsrådet for Heimevernet, Jørgen Roaldset, mener søkerlista er spennende.
Det er den helt klart. Det er mange sterke kandidater på lista og flere har bakgrunn fra HV.
– Har du noen favoritt?
– Det kan jeg naturlig nok ikke svare på. Landsrådet får nå mulighet til å uttale seg om søkerne, og dette skal vi sende inn til Forsvarsdepartementet før en avgjørelse blir tatt, sier Roaldset.
Generalsekretæren sier at både Eirik Kristoffersen og Tor Rune Raabye ble anbefalt fra landsrådets side – og senere ansatte i stillingen som HV-sjef.
Landsrådet er oppnevnt av Forsvarsdepartementet. Det har 13 representanter fra sivile organisasjoner, og én representant fra hver av de 11 distriktsrådene, altså totalt 24 medlemmer. 

Forsvarets forum har bedt om kommentarer fra samtlige søkere. Vi vil fortløpende publisere svarene vi får under her:

ØYVIND JOHAN KVALVIK

Brigader Øyvind Johan Kvalvik er i dag i Forsvarsdepartementet, og leder seksjon for strukturplanlegging ved avdelingen for langtidsplanlegging. Han leder i dag arbeidet med forsvarssjefens fagmilitære råd.
– Jeg søker på stillingen som sjef Heimevernet for å videreføre og styrke Heimevernets operative evne og egenart, sier Øyvind Johan Kvalvik til Forsvarets forum. Han forteller at han er oppvokst med HV.
– Stoltheten, dedikasjonen og den viljen som HVs personell fremviser er noe jeg mener er unikt og noe jeg vil bidra til å styrke og promotere. Med bred bakgrunn fra alle nivåer i Forsvaret i inn og utland mener jeg at jeg har en kompetanse og egenskaper til å ta Heimevernet videre, og jeg vil bidra til å synliggjøre HVs egenart, operative evne og vilje til innsats i hele Norge som en viktig del av totalforsvaret.
– Heimevernets er unikt og egenarten må ivaretas og utvikles også i fremtiden. En videreutvikling av det gode arbeidet som gjøres er da viktig. Samtidig vil jeg jobbe for et fremtidig HV som løser oppdrag med soldater og avdelinger med god kompetanse og godt moderne utstyr som er raskt tilgjengelig der noe skjer, i fred, krise og krig. Dette krever tilstrekkelige ressurser til å frigjøre potensialet i organisasjonen og derved ivareta bredden i oppdragsløsningen. Et fremtidig HV er stolte soldater som blir anerkjent som den ressursen HV er, sier Kvalvik.

ARNE OPPERUD

Brigader Arne Opperud jobbe i dag i Forsvarsstaben som sjef for styringsavdelingen. Han har bakgrunn som stabssjef i Hærstaben, og har også vært sjef for Krigsskolen.
HV er en viktig beredskapsorganisasjon, som jeg har stor tro på og som jeg gjerne vil bli en del av. Jeg har lyst til å bruke min energi, kompetanse og ledererfaring på å lede og utvikle denne unike organisasjonen, sier Arne Opperud.
– Jeg ser for meg et fremtidig HV som er utviklet sammen med resten av Forsvaret, i tråd med politiske føringer, forsvarsjefens beslutninger og i et nært samarbeid med de andre forsvarsgrenene. Soldater som er godt utrustet for oppgavene og med høy kvalitet på basisferdighetene. HV skal være en territoriell organisasjon med ledelsesapparat som følger utviklingen til, og tilpasses de vi skal samarbeide med.

IVAR HALSET

Brigader Ivar Halset har bakgrunn fra HV som stabssjef, men gikk i september 2018 over i stillingen som sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter.
– Jeg kjenner HV godt fra min tid som stabssjef frem til sist sommer. HV er en viktig del av Forsvaret og totalforsvaret - en organisasjon jeg har stor tro på og respekt for. 
– HV har vært inne i en positiv utvikling og fremstår som en veldrevet organisasjon. Jeg ønsker å videreføre den kursen som er satt av de to foregående sjefene. Først og fremst er det viktig å få nok og effektiv trening av hele organisasjonen. Ledere må få tilstrekkelig kurs og kompetanse. Det er nødvendig at hver soldat har utrustning tilpasset oppdraget. Jeg vil vektlegge konstruktivt samarbeid med øvrige deler av totalforsvaret i hele landet, sier Ivar Halset.

FRODE OMMUNDSEN

Brigader Frode Ommundsen ble i 2018 ny stabssjef i Hærstaben. Ommundsen kom da fra stilling i operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.
– Jeg søker jobben fordi det er en svært spennende og utfordrende stilling som jeg mener at jeg har mye å tilføre til, sier Frod Ommundsen. Overfor Forsvarets forum ønsker han ikke å svare på hvordan HV bør utvikles. 
– Det overlater jeg til det fagmilitære rådet.

Henning-André Frantzen

Brigader Henning-André Frantzen jobber i Forsvarsdepartementet i avdeling for sikkerhetspolitikk (FD II) og har også bakgrunn fra HR-siden i departementet.
– Heimevernet er en viktig del av Forsvaret  med særlig relevans i den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre omgivelser. Menneskene og kompetansen er en helt avgjørende faktor for Heimevernet, som også kanaliserer forsvarsviljen og kompetanse som finnes i befolkningen. Jeg ønsker å bidra til at Heimevernet løser sine oppdrag på best mulig måte, sier Frantzen i en kommentar.

Lars Arne Aulie

Flaggkommandør Lars Arne Aulie jobber i dag som stabssjef ved Forsvarets høgskole. Han har bakgrunn fra blant annet Kystartilleriet.
Han sier dette om hvorfor han søkte:
– Stillingen som sjef for Heimevernet er en veldig spennende jobb. Jeg søker jobben fordi jeg vil være med å påvirke veien videre for HV og Forsvaret. En lederoppgave som dette trigger meg, og HV er en organisasjon som jeg ble veldig glad i de fem årene jeg var tilknyttet den. De ressursene som HV rår over er særdeles viktig for Forsvaret og for Norges sikkerhet, sier Aulie.

Håkon Warø

Oberst Håkon Warø er nestkommanderende og stedfortredende sjef i HV. Han har bakgrunn som tidligere distriktssjef i HV-12. Han har også bakgrunn fra Hæren.
Han sier dette om sin søknad:
– Jeg vil være med på å videreutvikle Heimevernet som en relevant og samfunnsnyttig militær beredskapsorganisasjon med sterk folkelig, demokratisk og konstitusjonell forankring.
– Fremtidens Heimevern vil organisatorisk trolig se ut som i dag, men med større evne til å utnytte sivil kompetanse og moderne teknologi, økt evne til fellesoperativt samvirke, og styrket evne til effektivt samarbeid med sivile beredskapsorganisasjoner, sier Warø.

Elisabeth Gifstad Michelsen

Brigader Elisabeth Gifstad  Michelsen er i dag fungerende sjef for Heimevernet, og sitter i stillingen som brigader frem til ny sjef blir ansatt. Hun har bakgrunn fra Hæren. 
– Jobben fremstår som en meget spennende og intersant lederoppgave i dagens Forsvar. Det å kunne bidra til den videre utviklingen av HV i rammen av totalforsvaret vil være mitt fokus, sier hun.
– I tiden fremover vil Heimevernets rolle i totalforsvaret som en landsdekkende beredskapsaktør med lokal forankring fortsatt være viktig. Dette krever fokus på beredskapsklare HV-avdelinger oppfylt med soldater, materiell og ammunisjon som blir trent gjennom årlig trening og øving. I tillegg vil HVs operative rolle i totalforsvaret måtte videreutvikles. HV har gjennom sitt lokale territorielle ansvar rollen som et viktig bindeledd i det sivil-militære samarbeidet i totalforsvaret. En videreutvikling av totalforsvaret generelt og HVs rolle spesielt vil være både viktig og riktig i den hensikt å bidra til en enda bedre utnyttelse av nasjonens samlede ressurser. 

MORTEN EGGEN

Brigader Morten Eggen jobber i dag som sjef for landkapasiteter i Forsvarsmateriell. Han har variert tjenestebakgrunn og kom til FMA fra stillingen som stabssjef i Cyberforsvaret i 2016.

– Jeg ser på sjefsstillingen i Heimevernet som svært interessant og utfordrende. Det å kunne få lede en slik virksomhet i samspill med de ansatte i Heimevernet og øvrige organer og samarbeidspartnere finner jeg svært motiverende, sier Eggen til Forsvarets forum.
– Heimevernets oppdrag og rolle har fått økt relevans. Den kursen som er satt for Heimevernet oppfatter jeg som svært positiv. Mitt fokus vil være å bygge videre på dette, og derved videreutvikle HV innenfor en fellesoperativ ramme - som del av totalforsvaret. Fokuset vil alltid være å skape beredskapsklare avdelinger oppfylt med soldater, materiell og ammunisjon, der målrettet øving og trening vil være avgjørende. Heimevernet står foran mange spennende utfordringer i tiden som kommer. Menneskene vil være HVs viktigste ressurs. 

FRODE ARNFINN KRISTOFFERSEN

Oberst Frode Arnfinn Kristoffersen tok i 2014 over jobben som sjef for Forsvarets spesialkommando, etter sin bror Eirik Kristoffersen. Han var på utdanning i USA i fjor og jobber nå for Etterretningstjenesten.
– HV er en veldig viktig del av Forsvaret og samfunnet. HV må ha gode soldater og tropper med lokal tilknytning, som kan brukes fleksibelt til alle aktuelle oppgaver og oppdrag. Spesialstyrkene og HV har en lang felles tradisjon, og erfaringene mine fra Forsvarets spesialkommando er et godt grunnlag for å lede HV videre.

Brigader Ivar Knotten jobber i dag som sjef for plan- og øvingsavdelingen på Forsvarets operative hovedkvarter. Han kom til FOH fra stillingen som sjef for Cyberforsvaret CTO
– Jeg søker stillingen som Sjef HV fordi jeg jeg er glad i å lede folk i meningsfullt arbeid. HV er en spennende arbeidsplass med mange dyktige og engasjerte ansatte. Jeg vil snakke med disse før jeg gir mine prioriteter, men jeg har noen ideer. HV er det militære grunnfjellet i totalforsvaret og må som del av dette videreutvikles. Hva kan og bør HV avdelingene gjøre? Jeg tenker både stab, skole og distriktssjefene har tanker og ideer om dette. Jeg har forventninger til neste langtidsplan og håper på ressurser til å styrke Forsvaret. Jeg vil bruke mine erfaringer og kunnskap til å få mest mulig ut av HV dersom jeg blir gitt tilliten, sier Knotten.

Forsvarets forum har forspurt og brigader Ingrid Margrethe Gjerde, som i dag er nestkommanderende i Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet. Hun har foreløpig ikke valgt å besvare våre spørsmål. Gjerde søkte tidligere i år også jobben som sjef for Hæren, den som HV-sjef Eirik Kristoffersen fikk. 
NB: Forsvarets forum oppdaterer denne saken ut over dagen.

Powered by Labrador CMS