Kronikk

FORSKJELLIGE SPOR: En uønsket hendelse kan i prinsippet gå i tre ulike spor, eventuelt i en kombinasjon.

Disiplinærsaker i Forsvaret i lys av den senere tids kritikk

Det er iverksatt flere tiltak som på kort og mellomlang sikt bør bidra til å heve kvaliteten på Forsvarets håndtering av seksualrelaterte saker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Etter en rekke varsler om og fokus på uønsket adferd blant tjenestegjørende i Forsvaret, er det naturlig at også generaladvokaten kommer med noen faktaopplysninger og vurderinger. Generaladvokatembetet er blant våre eldste og minste etater. Gjennom sin eksterne tilsyns-, kontroll og rådgivningsfunksjon bidrar generaladvokaten og krigsadvokatene til at norsk militærmakt brukes på en forsvarlig måte, innenfor nasjonale og internasjonale rettslige rammer.

Forsvaret må som andre etater tåle både innsyn og kritikk. Trygge rammer for Forsvarets personell, og ikke minst unge soldater inne til førstegangstjeneste, er helt grunnleggende. Generaladvokaten ga i 2021 ut en veileder om håndtering av seksualrelaterte militære disiplinærsaker. Mangfoldet og spennet i alvorlighetsgrad er stort innen denne sakskategorien, som omhandler straffbare, men også uønskede handlinger i tilknytning til den militære tjenesteutøvelse.

Tre spor for en uønsket hendelse

Den offentlige debatten har en tendens til å blande sammen likt og ulikt, og blir dermed noe unyansert. Like fullt, og selv om årsaken antageligvis er sammensatt, er det etterlatte inntrykket at det fortsatt er hull (avvik) i Forsvarets håndtering av disse ofte krevende sakene.

I Forsvaret kan man få en disiplinær reaksjon (refs) for brudd på tjenesteplikter og mindre alvorlige straffbare forhold. En refs er ikke straff etter norsk rett. Formålet er å opprettholde disiplin og orden. En uønsket hendelse kan i prinsippet gå i tre ulike spor, eventuelt i en kombinasjon. Den kan håndteres som straffesak. Den kan avgjøres disiplinært av militær sjef med disiplinærmyndighet. Eller den kan følges opp i arbeidsgiversporet som personalsak eller varslingssak.

Generaladvokat Reidar Bruusgaard.

Sporvalg foretatt av kompetent myndighet på et tidlig stadium er ofte avgjørende for sakens utfall. I september 2022 besluttet sjef Forsvarsstaben at alle seksualrelaterte saker skal forelegges generaladvokaten eller krigsadvokatene. Et økende antall henvendelser fra Forsvarets militære sjefer om råd i sporvalg og hvordan sakene best kan håndteres, vurderes som positivt.

Endringer i Forsvaret

Militære sjefer med kompanisjefs grad eller tilsvarende er det laveste nivået i Forsvaret med disiplinærmyndighet. Dette er gjerne unge mennesker. I enkelte avdelinger kan ansvaret omfatte bortimot 100 personer. Kompanisjefen skal opprettholde orden og disiplin i alt som angår tjenesten – våpen, vakthold, adferd, opplæring, beredskap, og så videre. Disiplinærmyndigheten gir dem et verktøy for å styre soldatenes adferd.

På slutten av 1980-tallet ble det ilagt over 10.000 disiplinære refselser hvert år. I 2022 er tallet om lag 220. Historisk har disiplinærinstituttet vært lite brukt, og kanskje også vurdert som noe mindre egnet, til å håndtere seksualrelaterte lovbrudd og tjenesteforsømmelser.

Forsvaret har gått fra å være et mobiliseringsforsvar til å bli en mindre, spisset og kjønnsnøytral virksomhet. I møtet med et moderne og rettsliggjort sivilsamfunn kan kanskje enkelte deler av Forsvaret fremstå som noe gammeldags. Dette er strukturelle og systemiske utfordringer som Forsvaret må håndtere. Mitt anliggende er at i denne prosessen må unge militære sjefer få den støtten og anerkjennelsen de fortjener.

Alle refselser skal sendes til Generaladvokatembetet for kontroll, og generelt opplever jeg at disiplinærmyndigheten forvaltes både skjønnsomt og samvittighetsfullt. I tillegg kan det være greit å minne om at Forsvaret er en del av storsamfunnet. De holdninger som gjør seg gjeldende i det sivile liv, bringes inn og blir en naturlig del av Forsvaret.

Flere tiltak bør heve kvaliteten

I Forsvarets militære organisasjon er alle soldater. Det er likevel stor forskjell på saker som involverer menig A og B som bor på samme rom, og saker som er egnet til å så tvil om myndighetsmisbruk eller objektiviteten i tjenesteutførelsen hos voksne militære sjefer. Når det fremkommer informasjon i Forsvaret om en uønsket seksualrelatert handling, vil militærpolitiets etterforskningsavdeling ofte håndtere saken, se Generaladvokatembetets årsrapport 2022.

Forsvarssjefen har besluttet å opprette en sentral varslingsenhet i Forsvaret. I tillegg, og i dialog mellom Generaladvokatembetet og Forsvarsstaben, er det iverksatt flere tiltak som på kort og mellomlang sikt bør bidra til å heve kvaliteten på Forsvarets håndtering av seksualrelaterte saker:

  • en formalisering av krigsadvokatenes rolle som påtalefaglig etterforskingsleder
  • en mer aktiv bruk av riksadvokatens kvalitetsmarkører i sakshåndteringen
  • jevnlige evalueringer av enkeltsaker
  • økt fokus på militære sjefers kompetanse om disiplinærinstituttet
  • aktiv bruk av generaladvokaten og krigsadvokatene i spørsmål om sporvalg
  • en gjennomgang av Forsvarets rutiner knyttet til anmeldelse av seksualrelaterte saker

For å nevne noe.

Flere av sakene som er omtalt i media det siste året viser at Forsvaret fortsatt har en vei å gå. Samtidig opplever jeg en virksomhet som – på alle nivåer – ønsker å gjøre det rette i disse (for alle) krevende sakene.

Powered by Labrador CMS