Meninger

HOVEDSTADEN: – Heimevernet ivaretar det sivil-militære samarbeidet for Forsvaret til daglig, og da spesielt på regionalt og lokalt nivå over hele landet, skriver innleggsforfatterne som alle er med i i Landsrådet for Heimevernet. Avbildet er soldater fra Heimevernet på øvelse i Oslo.

Heimevernet i møte med framtidens krav

Heimevernet beskrives som en selvstendig organisasjon. Derfor trenger vi et lokalt forankret heimvern som er organisert og trent i møte med dagens og fremtidens krav. 

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarssjefens fagmilitære råd, rapportene fra Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) beskriver Heimevernet som en selvstendig organisasjon, likeverdig og komplementær med Hæren. 

Vi trenger derfor et lokalt forankret heimevern som er organisert, utstyrt og trent i møte med dagens og fremtidens krav.

Vi lever i en turbulent tid med krig i vår sfære og vi har en aggressor som vår nabo: Russland. Det gjør også vår situasjon mer utrygg og vi må være forberedt. Her spiller også Heimevernet en viktig rolle. 

Heimevernet utgjør en viktig del av Norges territorielle forsvar og har en vesentlig rolle ved sikring av myndighetsutøvelse, kritisk infrastruktur og mottak av allierte styrker.

Heimevernet ivaretar også det sivil-militære samarbeidet for Forsvaret til daglig, og da spesielt på regionalt og lokalt nivå over hele landet. 

Heimevernet kan beskrives som en svært viktig del av totalforsvarets grunnmur i fred, krise og krig.

Samfunnet må ta ansvar

HV-soldaten er en vanlig innbygger i Norge som lever sitt daglige liv i nære lokalsamfunn og som studerer og jobber i sivilsamfunnet. De har grunnopplæringen i førstegangstjenesten, men den må vedlikeholdes og utvikles i fellesskapet med medsoldatene gjennom den årlige HV-tjenesten. 

Vi forventer at samfunnet tar ansvar for å utruste soldatene som skal beskytte oss ved kriser og krig, med det utstyret de trenger for egenbeskyttelse og beskyttelse av kritiske samfunnsfunksjoner. 

Når industriarbeideren eller bankfunksjonæren kalles ut på skarpt oppdrag og skal avløse politiet på et objekt, er det opplagt at HV-soldaten skal ha samme beskyttelsesnivå på personlig bekledning og utrustning som politiet har.

Motivasjon og forståelse er avgjørende

Soldatens sivile kompetanse, sosiale nettverk og lokale kunnskap utfyller militære ferdigheter. Motivasjonen og forståelsen for HV-tjenesten er avgjørende for engasjementet. 

Derfor må soldatene trene tilstrekkelig hvert år for å vedlikeholde og bedre ferdighetene, samt skape samhold i avdelingene. Videre må ledere og spesialister gis tilstrekkelig utdanning slik at HVs avdelinger fungerer etter fastsatte krav og HV-soldaten må settes opp med tilfredsstillende personlig bekledning, utrustning og våpen. 

Soldatens opplevelse av årlig trening, opplæring og personlig utrustning bidrar i stor grad til motivasjon eller demotivasjon for HV-tjenesten, i tillegg påvirkes forsvarsviljen hos soldatene og nettverkene deres.

Heimevernets oppgaver og roller har økt, med blant annet større fokus på totalforsvaret og beredskap. 

Det gjør også at oppdragsporteføljen til HV øker i frekvens og omfang. Derfor må operativ kapasitet og ressursene til å planlegge og lede territorielle operasjoner styrkes. Dette vil gi økt evne til å planlegge og gjennomføre årlig trening og øvelser, samt møte framtidens krav som en del av totalforsvaret. 

Innleggsforfatterne er alle med i arbeidsutvalget i Landsrådet for Heimevernet. 

Powered by Labrador CMS