Kronikk

UKRAINSK LÆRDOM: De ukrainske styrkene har gjennomtenkte løsninger for å utnytte motstanderens svakheter. Bilde fra opplæring av ukrainske soldater i Trøndelag i mai.

Innovasjon er også ammunisjon

Stram økonomi tvinger oss til å finne smarte løsninger. Vi har ikke råd til å forkaste ideer som bidrar til morgendagens anvendelse av teknologi.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

«War is a learning competition; therefore professional learning – continuing education - is fundamental to win wars». Utsagnet er ett av mange. Dette er hentet fra en artikkel av Tim Causey i «Over the Horizon – Multi-domain operations & strategy» i 2020. Hvilken teknologi trenger vi? Hvordan bruker vi teknologien vi har? Hvordan får vi til innovasjon? Dette var noe av bakteppet for årets Landmaktforum som ble gjennomført 9.-10. mai sammen med FHS/Krigsskolen.

Ukrainas bruk av teknologi

I Ukraina pågår en brutal krig og konkurranse om å lære hurtigst og omsette ny læring til operativ evne. Som Hærens våpenskole og FHS/Krigsskolen forsker på, viser observasjoner at den ukrainske landmakten er forbilledlig raske til å ta i bruk ny teknologi. 

Sammen med forsvarsviljen i folket har det ukrainske forsvaret et endringstempo i stridsfeltet som muliggjør nye måter å løse oppdrag på. De ukrainske styrkene har gjennomtenkte løsninger for å utnytte motstanderens svakheter, med en grundig forståelse for hvordan de skal bruke teknologien på stridsfeltet.

Innovasjon handler om å finne noe nytt, som er nyttig og som blir nyttiggjort for å oppnå operative fordeler i møte med en motstander. Innovasjon bygger på forståelse for hvorfor vi gjør det vi gjør, og legge premisser for hvordan. Innovasjon er å endre hvordan vi for eksempel utfører en operasjon, eller etablerer felles situasjonsforståelse på stridsfeltet. 

Feiltrinn er i seg selv innovative hvis de gir verdifull læring.

Sjanseløse fordommer

Et godt innovasjonsklima kan ikke dyrke holdninger som «slik har vi alltid gjort det» eller «det nye de kommer med er bare tomprat». Operativ forståelse og militær kompetanse utvikler forestillingsevnen som gjør innovasjon mulig. Vi må sette av nok tid til at våre soldater kan være nysgjerrige og utforske det uforutsigbare. 

Når vi bevisst forebygger fordommer, unngår vi at nye ideer blir møtt med respons som «helt sjanseløst» eller «det der kommer aldri til å fly».

Landmakten anvender moderne teknologi. Hærens stormpanservogner hadde for noen år tilbake et vesentlig annet utgangspunkt enn teknologien som brukes i dag. Heimevernet har forlatt sambandssystemene fra Koreakrigen og har i dag helt andre forutsetninger for ledelse av territorielle operasjoner.

Landmakten bidrar tungt inn i militær anvendelse av 5G-mobilteknologi og bygger på denne måten forutsetninger for morgendagens kampenheter i Hæren og Heimevernets samvirke i totalforsvaret.

Morgendagens kampenhet

I tråd med ideene i Morgendagens Hær (konsept for utvikling av Hæren, 2021) er Hæren er i gang med et initiativ som skal styrke innovasjonsevnen vesentlig. «Morgendagens kampenhet» etableres på Rena som en avdeling i Hæren i 2023, og vil ha som hovedhensikt å integrere ny teknologi med dagens hovedmateriell. 

I Morgendagens kampenhet vil forsknings- og utviklingsmiljøene jobbe tett sammen med operative brukere, slik at blant annet kunstig intelligens, autonomi og ubemannede systemer raskest mulig kan bli en del av hverdagen i Hæren og landmakten. Å sette av ressurser til dette prosjektet viser vilje til å tenke nytt.

Forsvarets utvikling de siste 20 årene har medført at Heimevernet ikke lenger kan arve materiell fra andre forsvarsgrener. Det har vært og er behov for å tenke annerledes. Nye «sivile» Volkswagen Amarok, nye håndvåpen og moderne ugraderte «jaktradioer» samt bredbåndsdekning til heimevernsområdene er eksempler på dette.

Utviklingskonseptet med fokus på territorielle operasjoner (utgitt 2022), identifiserer kjerneelementer som evne til å bygge situasjonsforståelse og evne til å samvirke sivil-militært i totalforsvaret. I tråd med dette tok Heimevernet en ny rolle med et nytt ansvar og etablerte en bakenforliggende IKT-infrastruktur sammen med Cyberforsvaret, som kunne håndtere informasjonsflyt mellom sivile og militære løsninger. 

Dette muliggjorde at Heimevernet kunne ta frem en løsning kalt WaSOS – Warfighter Sensor Observation System – som tillater presis og enkel rapportering fra egne mobiltelefoner. Hva dette vil bety for vårt bidrag i bygging av situasjonsforståelse og samvirke i landdomenet kan en bare forestille seg.

Glød og stolthet

Et konkret eksempel på god innovasjonskultur er den raske utviklingen innen kampluftvern i Hæren. Dedikerte og utålmodige soldater jobber parallelt med å lære seg nytt materiell, utvikle håndbøker, øve med andre nordiske avdelinger, se på synergier for offensiv teknologiutvikling innen sambandsfeltet og med Luftforsvaret, samt rekruttere og utdanne nytt personell. 

Da ordførerne i landets hærkommuner besøkte Setermoen leir i Indre Troms i forrige uke, var det med glød og begeistring soldatene viste frem kampluftvernet og støtteapparatene som får systemene til å virke sammen.

Samtidig var de tydelig på behovet for å utdanne flere fortest mulig for å være bedre rustet til videre utvikling. Deres glød gir ikke bare motivasjon og militærfaglig utvikling, den viser også innovasjonens verdi. Det samme opplevde Heimevernsdistrikt 01 under løsning av et styrkebeskyttelsesoppdrag. 

Som del av prøve- og forsøksaktivitet fikk de tilgang på sensorer og effektorer som mottiltak mot uautorisert droneaktivitet, der troppssjefen stolt og smilende uttrykte: «Oppdraget har jeg hatt i flere år. Nå har jeg fått verktøy til å løse det!»

Landmakten skal vokse

Som nåværende langtidsplan og rapporten fra Forsvarskommisjonen av 2021 beskriver, landmakten skal vokse. Snart overleverer Forsvarssjefen sitt fagmilitære råd, og arbeidet med ny langtidsplan starter. Kanskje du som leser dette har den kritiske kompetanse vi trenger fremover? 

I Hæren og Heimevernet er vi avhengig av personell med teknologiforståelse og nysgjerrighet, tørsten etter å utvikle og iveren etter å ta risiko for å knekke nye koder. Innovasjon blir tamt hvis vi kun ser innover. Verdien av utenfrablikket, å jobbe sammen i totalforsvaret og på tvers i samfunn og næringsliv, er noe av det som ble diskutert under årets Landmaktforum.

Innovasjon krever klar visjon om hva en vil oppnå. Konseptene peker ut militærfaglig retning. Stram økonomi tvinger oss til å finne smarte løsninger. Vi har ikke råd til å forkaste ideer som bidrar til morgendagens anvendelse av teknologi. 

Vi som ledere har ansvar for å sikre en rød tråd i det vi utvikler, forankre hvorfor vi gjør det, og hvordan vi anvender nyvinningene. Det viktigste er å unngå krig. Innovasjon er også ammunisjon.

Powered by Labrador CMS