Nyheter:

Stortinget har stemt fram flere forslag som skal styrke rettighetene til nåværende og framtidige veteraner.
Stortinget har stemt fram flere forslag som skal styrke rettighetene til nåværende og framtidige veteraner.

Stemte fram veteranforslag

Flertallet på Stortinget stemte fram forslag som skal sikre bedre veteranrettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det ble klart etter en votering på Stortinget i dag der også regjeringens stortingsmelding om veteraner «Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid» ble tatt opp til debatt og votering.

Forrige uke ble det kjent at det var flertall for fire av fem av Rødts representantforslag. Det innebærer blant annet at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp opprettholdes, til tross for at regjeringen stemte mot. Det sørget et flertall, med blant annet Fremskrittspartiet, for etter dagens votering på Stortinget.

– At det skal være spesielle salærsatser i slike saker ser vi ikke behovet for, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Les også: – Bedre ivaretakelse av veteraner

Det møtte forsvarsministeren motbør for fra blant andre leder i Utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt. Hun pekte på at erstatnings- og kompensasjonssaker for veteraner var spesialisert juss som krevde at dagens ordning ble opprettholdt.

Det ga også et flertall av representantene på Stortinget utrykk for da de stemte fram forslaget (se faktaboks).

– En gledens dag

Det fastslår generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS Øystein Wemberg. Han er fornøyd med at veteranorganisasjonene og fagforbund har blitt lyttet til i sine forslag for forbedringer i veteranpolitikken. Han fulgte med på voteringen på Stortinget i dag.

– Det er mye som gjenstår, og vi har behov for konkrete tiltak og vedtak. Likevel er det all grunn til å være fornøyd i dag, sier Wemberg til Forsvarets forum.

Han er også glad for at politikerne slutter seg til at det må forskes mer.

«Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning». Het det i et forslag som fikk flertall på Stortinget.

– Dette er veldig gledelig. Vi trenger mer kunnskap om veteraner, pårørende og barna. Vi trenger fakta på bordet for å treffe gode tiltak, sier Wemberg.

Foreldelse og spesialisterklæringer

Forsvarets forum har tidligere skrevet om Libanon-veteran Ole Vikre som har fire spesialisterklæringer.

Samtlige konkluderer at hans psykiske skade skyldes tjenesten i Libanon. Likevel har alle blitt tilsidesatt av Statens pensjonskasse.

Under dagens høring utrykte blant andre Bjørnar Moxnes (R), Audun Lysbakken (SV) og Høyres Erlend Larsen bekymring for at stadig flere har blitt nektet kompensasjon. Ifølge en pressemelding vil regjeringen nå:

Flertall for veteranforslag

  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belast- ningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk be- lastningsskade. Regjeringen bes utforme forslaget slik at endringen gis tilbakevirkende kraft, slik at den også omfatter veteraner skadd før 2010, og slik at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av foreldelse, får anledning til å søke på nytt.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at den ytre tyve- årsfristen for foreldelse ikke benyttes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning
  • Stortinget ber regjeringa sikre at veteranar kan få ta opp saka si på nytt der vedtak frå Statens pensjons- kasse og/eller klagenemnda kan vere i strid med gjeldande rett.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner, her- under advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatnings- ordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering.

Kilde: Stortingets innstilling 21s

«...støtter de delene av representantforslaget som omhandler nye foreldelsesregler og forslaget om en sikringsregel om bruk av spesialisterklæringer. Forslagene til endringer i foreldelsesreglene vil inntas i en lovproposisjon som er planlagt fremmet for Stortinget denne høsten. Forsvarsdepartementet vil også utarbeide et forslag til en regel for bruk av spesialisterklæringer som vil sendes på høring», heter det blant annet.

Fedre- og mødrekvote

Det som likevel skapte høyest temperatur i stortingssalen, var regjeringens forslag om å kompensere den hjemmeværende for ulønnet permisjon ved tilfeller der soldater i internasjonal tjeneste ikke får tatt ut foreldrepermisjon.

Les også: – Skal ikke soldatene få pappaperm?

Flere opposisjonspolitikere ga tydelig tilbakemelding om at det ville sette likestillingsarbeidet i Forsvaret tilbake, samt at det ikke var forankret i arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret.

«Med dette forslaget risikerer man også at Forsvaret blir en mindre attraktiv arbeidsgiver. En bedre løsning ville vært bedre tilrettelegging for å kunne ta ut foreldrepermisjonen», heter det fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Under replikkvekslingen antydet også Huitfeldt i Arbeiderpartiet at forsvarsministeren hadde feilinformert Stortinget om at forslaget kom som følge av innspill fra veteranorganisasjonene.

Det avviste Bakke-Jensen. Han sa videre at forslaget var en «frivillig ordning» for personell i Forsvaret. Eventuelle konsekvenser knyttet til pensjon ville det bli kompensert for, sa forsvarsministeren.

Powered by Labrador CMS