Nyheter:

NÆRKAMP: Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet begrenser nærkamptrening frem til 30. juni 2021.

Heimevernet begrenser også nærkamptrening

I påvente av rettslig avklaring om ansatte og tjenestepliktige har en forsvarlig yrkesskadeforsikringsdekning, begrenses nærkamptreningen frem til 30. juni.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I et beslutningsnotat datert 25. mars, som Forsvarets forum har fått innsyn i, beslutter nå også sjefen for Heimevernet, Elisabeth Michelsen å begrense nærkamptrening og arrestasjonsteknikk i sine avdelinger, slik som både Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret har gjort.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Begrensningen varer til og med 30. juni 2021.

På bakgrunn av praksis fra Statens pensjonskasse, Finansklagenemda, Trygderetten og Høyesterett, stilles det spørsmål ved om ansatte og tjenestepliktige har en forsvarlig yrkesskadeforsikringsdekning etter folketrygd- og yrkesskadeforsikringsloven.

– Det er klart at vi havner i et dilemma når soldatene på den ene siden, på den operative siden, er avhengig av å trene det, og på den andre siden er usikre er på om de får erstatning dersom uhellet skulle være ute, sa sjefssersjant Rune Wenneberg i Hæren, til Forsvarets forum om Hærens begrensing.

Minimumsnivå

I beslutningsnotatet står det forklart hvordan Heimevernet skal trene på nærkamp og arrestasjonsteknikk på et minimumsnivå.

Rekruttskoleprogram og avdelinger skal mer eller mindre gjennomføre nærkamp som planlagt, men det skal tilstrebes å holde intensiteten og komplekset på et minimum, for å unngå skader.

Utdanningen for arrestasjonsteknikk skal gjennomføres kun som en del av fagperiode for militærpolitiet og militære vakter, ikke som en del av GSU-1, som er en del av den grunnleggende soldatutdanningen man blant annet lærer på rekruttskolen. Også her skal man tilpasse utdanningen for å minimere skaderisikoen.

I tillegg presiseres det at det skal ved tosidig trening ikke være et større forhold enn 1:1 mellom sikkerhetskontrollør og soldat. Dette gjelder både for nærkamp og arrestasjonsteknikk.

Utreder dagens erstatningsordninger

Saken fikk stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (Frp) Silje Hjemdal til å reagere. Hun har sendt et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

«Vil forsvarsministeren innføre en forsikringsordning for å sikre at de som er inne til førstegangstjeneste er dekket i all form for tjenesteaktivitet samt også dekker fritiden og velferdsturer?», spør Hjemdal.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer at han har igangsatt et arbeid i Forsvarsdepartementet, hvor det utredes om dagens erstatningsordninger gir et tilstrekkelig vern for vernepliktige når de er inne til førstegangstjeneste.

«I dette arbeidet vurderes det blant annet om erstatningsvernet etter yrkesskadeforsikringsloven er tilstrekkelig tilpasset den situasjonen de vernepliktige befinner seg i når de er inne til tjeneste eller om det er behov for justeringer i regelverket. En 24/7-dekning er et av alternativene som utredes. Arbeidet ble igangsatt høsten 2020, etter møter jeg hadde med Tillitsvalgtordningen for Forsvaret (TVO).», skriver Bakke-Jensen.

Statsråden informerte TVO ved Vernepliktsrådet (VPR) i det halvårlige møtet 9. desember 2020 om at et arbeid var igangsatt i departementet for å vurdere om dagens erstatningsdekning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste er tilstrekkelig. Temaet ble tatt opp på initiativ fra Statsråden, som oppfølging etter det halvårlige møtet 23. juni 2020, hvor temaet var satt på agendaen av VPR.

I etterkant har departementet hatt ett møte med representanter fra VPR 17. februar 2021, i møtet ble TVO oppfordret til å sende en skriftlig henvendelse som redegjorde for TVOs syn på saken.

– Når departementet jobber for å styrke de vernepliktiges rettigheter, er det naturlig at de vernepliktige må involveres i arbeidet. Når vi har kommet så langt i det pågående arbeidet at det er naturlig å involvere TVO videre i prosessen, vil de bli involvert på egnet måte, skriver Bakke-Jensen.

Nærkamp-skade regnes sjelden som arbeidsulykke

Hærens sjefsjurist, major Eirik Sørlie, har tidligere forklart til Forsvarets forum at dersom en skal ha rett til økonomisk kompensasjon, både etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven, så må det foreligge en «yrkesskade».

– Hovedregelen etter begge lovene er at yrkesskadedekningen i utgangspunktet bare gjelder for skader som skyldes en arbeidsulykke, skriver han i en e-post.

Les mer om hva slags rettslig praksis som har fått Forsvaret til å begrense nærkamptrening her.

Powered by Labrador CMS