Nyheter:

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen presenterer Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

Flest trakasserings­tilfeller blant de yngste

Nå ønsker Forsvarssjefen nye tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I fremleggelsen av MOST-undersøkelsen 2020 kommer det frem at tallene er verst blant de som er inne til førstegangstjeneste.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier til Forsvarets forum at han ikke vet hva som er årsaken til at det er flest tilfeller av mobbing og seksuell trakassering blant de aller yngste i Forsvaret. Forsvarssjefen ønsker nå nye tiltak med et sterkere fokus på de yngste.

– Det som er åpenbart for meg ut ifra den undersøkelsen som ble lagt ut i dag er at det er mot de yngste i førstegangstjenesten, og de yngste lederne at vi må jobbe mest mot, forklarer Kristoffersen.

I undersøkelsen har 22 prosent menige/studenter svart at de har blitt utsatt for mobbing. 27 prosent er kvinner, og 20 prosent er menn.

Undersøkelsen viser at personrelatert mobbing er mest utbredt med 14 prosent blant kvinner og menn som er menige og lærlinger. Som kontrast er det kun 6 prosent av ansatte som har blitt utsatt for personrelatert mobbing.

Det er totalt 38 prosent av menige/studenter som sier at de har vært utsatt for seksuell trakassering. 68 prosent av de er kvinner, og 22 prosent er menn.

Kjønnstrakassering er mest utbredt med 27 prosent blant menige/studenter, med en kontrast på 14 prosent hos ansatte. Uønsket seksuell oppmerksomhet er på 19 prosent hos menige/studenter og 8 prosent hos ansatte.

Ikke gode nok resultater

Kristoffersen sier at tiltakene fra forrige undersøkelse er gjort, men resultatene har ikke vært gode nok selv om de har jobbet hardt.

– Vi må se på nye tiltak der det viktigste for meg nå er å se på det store volumet som er blant de aller yngste i forhold til mobbing og seksuell trakassering. Tiltak som er rettet mot de yngste som er inne til førstegangstjeneste, som er ansatt i forsvaret, og de yngste lederne, sier Kristoffersen.

Tiltak MOST-undersøkelse 2019

  1. Holdnings- og informasjonskampanje(r) som skal tydeliggjøre at mobbing- og seksuell trakassering ikke er i henhold til Forsvarets verdier og samtidig informere om hvordan uønskede hendelser varsles.
  2. Nedsette en arbeidsgruppe med hensikt å utarbeide et direktiv fra forsvarssjefen som omhandler retningslinjer og regelverk vedrørende mobbing og seksuell trakassering. Direktivet bør blant annet regulere forhold som for eksempel seksuell omgang mellom vernepliktige på militært område, forbud mot kjønns- og sexrelaterte huskeregler, seksualiserte vitser ol. Direktivet bør også presisere alle ansattes, og især sjefers, plikt til å gripe inn når upassende oppførsel observeres.
  3. Gjennomgå Forsvarets system for varsling, og vurdere hvordan dette kan synliggjøres bedre enn i dag.
  4. Sette søkelyset på Forsvarets organisasjonskultur relatert til mobbing og seksuell trakassering. Arbeidsgruppen foreslår at forsvarssjefen og hans sjefsgruppe gjennomfører et eget seminar med dette som prioritet, og at det derigjennom legges en strategi for det videre arbeidet. Det anbefales at det nyttes ekstern kompetanse til dette arbeidet innledningsvis.
  5. Utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse (HEL) bør kvalitetssikres slik at ledere på alle nivåer i Forsvaret informerer og følger opp dette i den daglige tjenesten.
  6. Tydeliggjøre at det er et lederansvar å sikre at Forsvarets systemer for varsling fungerer i praksis. Oppfølgingen av varslingssakene må derfor håndteres profesjonelt, og uten at det er en «fryktkultur» der ansatte ikke tør varsle på grunn av frykt for konsekvenser for egen karriere.
  7. Etablere en intranettside som inneholder all nødvendig informasjon som kan fungere som en verktøykasse for ledere og ansatte i Forsvaret. Siden bør som et minimum inneholde informasjon om varsling, veiledning for sjefer, informasjon om ivaretagelse og Forsvarets policyer relatert til emnet.
  8. Det anbefales at MOST-undersøkelsen valideres og utvikles slik at den kan gjennomføres jevnlig. Dette vil bidra til økt kunnskap om temaet og vise om iverksatte tiltak har effekt. Det bør også iverksette ytterligere forskning innenfor temaer eller avdelinger som en ønsker mer informasjon rundt.
  9. Opprett en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering. Stillingen bør innledningsvis ha en tidshorisont på to år.

Hentet fra rapport om mobbing og seksuell trakassering, Forsvarets forskningsinstitutt.

Vil samarbeide med Tillitsvalgtordningen

Forsvarssjefen forteller at de nye tiltakene skal diskuteres med tillitsvalgte og ansatte i Forsvaret.

– Jeg vil gå i råd med Tillitsvalgtordningen for de vernepliktige i førstegangstjenesten å se på hva slags tiltak vi kan komme frem til. Og gjerne se i samarbeide med årets soldataksjon som har temaet psykisk helse. De løsningene skal de også få være med på å komme opp med, sier forsvarssjefen.

Kristoffersen forteller at det er eksempler på steder i Forsvaret der man har klart å få ned tallene på mobbing og seksuell trakassering.

– Vi har eksempler fra kommandør Ronny Kristoffersen på KNM Harald Haarfagre som viser at han har lykkes med å få ned antallet med mobbing og seksuell trakassering betydelig siden han gikk på som sjef. Vi må finne ut hva som fungerer og så må vi se om vi kan ta den beste praksisen og lære den alle sammen, forklarer Kristoffersen.

– Dere må finne ut hva som fungerer. Du har ikke helt klart å bringe det på det rene?

– Nei, som FFI og undersøkelsen viser så er dette et langsiktig arbeid. Det er ikke slik at ett enkelt tiltak løser problemet. Dette er et sammensatt problem som ikke gjelder bare i Forsvaret, men i hele samfunnet.

Verst blant de yngste

34 prosent av kvinner i førstegangstjeneste opplever uønsket seksuell oppmerksomhet og 18 prosent av de kvinnelige ansatte. FFI skiller i rapporten mellom uønsket seksuell oppmerksomhet og kjønnstrakassering.

58 prosent av kvinnene i førstegangstjeneste har svart at de har opplevd kjønnstrakassering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet definerer kjønnstrakassering slik:

«Kjønnstrakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som er knyttet til en persons kjønn. Disse har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende».

Powered by Labrador CMS