Nyheter

ILLUSTRASJONSFOTO: Et av målene i handlingsplanen er at minst 40 prosent av hvert kjønn skal kalles inn til førstegangstjenesten i 2025. Avbildet er rekrutter ved KNM Harald Haarfagre på Madla.

Forsvaret lanserer historisk handlingsplan for mangfold og likestilling

For første gang har Forsvaret laget en handlingsplan, med mål og tiltak for å øke likestilling, mangfold og ikke-diskriminering.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret skal «styrke tilliten til og opplevelsen av at Forsvaret er et godt sted å jobbe» og motivere ungdommer fra «alle lag av befolkningen» til å gjennomføre førstegangstjenesten.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er to av 16 delmål i Forsvarets aller første handlingsplan for økt likestilling og mangfold, som lanseres onsdag.

Handlingsplanen skal bidra til å fremme likestilling og forhindre diskriminering, samtidig som Forsvaret i større grad ønsker å utnytte mangfold som en ressurs. Planen er delt inn i tre fokusområder hvor Forsvaret har etablert hva som er status i dag, og videre definert delmål og tiltak for å nå hvert delmål.

Alle tiltakene i planen har et felles overordnet mål: Å øke operativ evne.

Enten gjennom forenkling, tilrettelegging eller gjennom å bidra til å fjerne unødvendige hindre for personellet, forklarer Forsvarets HR-sjef brigader Arnt Inge Rolland.

– Ta for eksempel tiltaket som går på ilandsetting av gravide i Sjøforsvaret. Der vet vi at Forsvaret har ulik praksis enn den sivile maritime næringen. Dette er et tema som mange har fremmet, og som jeg tror det er velkomment at vi tematiserer nå, forklarer Rolland.

Tiltaket han trekker frem sier at Forsvaret skal «undersøke og redegjøre for det medisinske og vitenskapelige grunnlaget for ilandsetting av gravide». I Sjøforsvaret må gravide nemlig gå i land tidligere enn gravide i sivil sjøfart normalt må.

– Det er også et poeng at vi ønsker å tilrettelegge bedre for omsorgsoppgaver.

Det innebærer bedre tilrettelegging med hensyn til graviditet, foreldrepermisjon og ammefri, men også med hensyn til psykisk helse og egenomsorg, forklarer Rolland.

HR-SJEF: Brigader Arnt Inge Rolland.

– Vår egen samlivsundersøkelse fra 2023 viser at dette er relevant for alle, helt uavhengig av kjønn. Det er for eksempel like mange menn som kvinner synes jobben kan være utfordrende å kombinere med familielivet.

Tre fokusområder

De tre nevnte fokusområdene er:

  • Samfunnsoppdrag og strategiske mål.
  • Ledelse og kulturbygging.
  • Rekruttere, selektere og beholde.

Under disse områdene er det satt til sammen 16 delmål og 30 ulike tiltak som Forsvaret skal gjennomføre de neste fire årene.

Blant målene finner man at det i 2025 skal kalles inn minst 40 prosent av hvert kjønn til førstegangstjeneste og at «Forsvaret skal bli en mer moderne arbeidsplass med god balanse mellom arbeid, fritid, familieliv og helse for personellet».

Tiltakene i planen er direkte knyttet opp mot ett eller flere av målene.

Eksempler er å «gå i dialog med klareringsmyndighetene om tematikk knyttet til psykisk helse og sikkerhetsklarering av personell», eller å etablere en side på Forsvarets nettsider på nordsamisk med informasjon om førstegangstjenesten og bidra til forskning på «merverdien av mangfold i militær sammenheng».

Skal bli en naturlig del av personellforvaltningen

Det er Forsvarsstabens HR-avdeling (J1) som har ledet arbeidet med handlingsplanen.

De tre fokusområdene og de tilhørende tiltakene er blitt til gjennom kartlegging, dialog, medbestemmelse og bred forankring, forklarer rådgiver for mangfold og likestilling i Forsvarsstaben, Danel Hammer.

Forsvaret er allerede underlagt likestillings- og diskrimineringsloven, og i november i fjor ble Forsvarets likestillings- og mangfoldspolicy besluttet av forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

I 2022 handlet Tillitsvalgtordningens soldataksjon om nettopp mangfold og Forsvaret har sin egen pris for likestilling og mangfold.

I fjor gikk den til Tina Aimée Saltskår, for hennes arbeid for en gravidpolicy som verner om rettighetene knyttet til gravide, foreldrepermisjon og omsorgsoppgaver i Forsvaret. Forsvarssjefen mottok selv prisen i 2014, for å være en pådriver for opprettelsen av Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando.

NY PLAN: Danel Hammer er rådgiver for mangfold og likestilling i Forsvarsstaben.

– Det er gjort mye viktig arbeid på dette fagfeltet de siste fem til ti årene, både av drivende dyktige fagfolk i stabene og av ildsjeler som brenner for Forsvaret. Det er denne innsatsen vi nå begynner å se fruktene av, sier Danel Hammer.

Fremover skal arbeidet med likestilling bli en enda mer integrert del av Forsvarets HR-strategiske utfordringer, forklarer Rolland.

– Det er viktig at dette ikke skal være et «eget» felt på siden av alt annet, men at disse perspektivene blir en naturlig del av hvordan vi jobber med personellforvaltning i Forsvaret, sier han.

Tiltakene i planen skal innarbeides i de ordinære styringsdokumentene og rapporteringsrutinene. Det skal settes frister for gjennomføring av tiltak og oppdrag skal fordeles.

– Slik sikrer vi også at Forsvarets avdelinger ikke får enda flere dokumenter og rapporter å forholde seg til i hverdagen, sier Rolland.

– Det er disse verdiene vi beskytter og forsvarer

Ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen handler ikke Forsvarets likestilling- og mangfoldsarbeid «kun om frihet fra diskriminering». Det handler også om å anerkjenne og bruke mangfoldet for å oppnå økt kampkraft.

– Gjennom å anerkjenne styrken i mangfold vil vi få et sterke forsvar, skriver han i sitt forord.

Det er mangfoldsrådgiver Hammer enig i.

– Likestilling og like muligheter er sentrale prinsipper i det norske demokratiet, og som Forsvarssjefen uttaler i forordet til handlingsplanen så er det jo disse verdiene vi går på jobb hver dag for å beskytte og forsvare.

– Det syns jeg egentlig oppsummerer hva dette faktisk handler om for oss, sier Hammer.

Også Rolland peker på at dette arbeidet har en strategisk betydning. Etterlevelse av verdier gir økt tillit og økt forsvarsvilje i befolkningen, som igjen gir økt forsvarsevne.

– Samtidig vil jo bred rekruttering og det å beholde personellet vi har investert i, ha en konkret operativ betydning for oppdragsløsningen. Personellet, folkene våre, de er det viktigste vi har, sier han.

– Vi har ikke råd til at unødvendige hindre, slik som ulikestilling, skal føre til at vi mister personell.

Powered by Labrador CMS