Meninger

KOMPETANSEMANGFOLD: Som alle andre virksomheter har også Forsvaret et stort behov for kompetansemangfold, innovasjon og nytenkning. Illustrasjonsfoto fra Forsvarets Pride-markering i fjor.

Likestilling i Forsvaret handler om å løse oppdraget

At vi i Forsvaret trenger mangfold for å utvikle oss og for å løse oppdragene i fred, i krise og i krig er hevet over enhver tvil.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I dag lanserer Forsvaret en ny handlingsplan for økt likestilling og mangfold. Det gjør vi fordi likestilling og like muligheter er sentrale prinsipper i det norske demokratiet. For Forsvaret handler arbeid for likestilling om mer enn å følge pålegg og lov. Det handler om å forsvare alt vi er.

Les mer om handlingsplanen her!

Kompetansemangfold

At vi i Forsvaret trenger mangfold for å utvikle oss og for å løse oppdragene i fred, i krise og i krig er hevet over enhver tvil. Norge er et lite land med få innbyggere, og mangfold kan ikke være et hinder når vi skal rekruttere og selektere ut de best egnede. Det har vi rett og slett ikke råd til.

Som alle andre virksomheter har også Forsvaret et stort behov for kompetansemangfold, innovasjon og nytenkning. Der har vi nok litt å gå på med hensyn til kommunikasjon. Det er for eksempel mange som tror at Forsvaret ikke kan ansette personer med ulike former for funksjonsvariasjon.

Det kan vi heldigvis. Selv om det er nødvendig med visse helsekrav til militært personell, gjelder ikke disse kravene dem som er ansatt sivilt. Det er fordi at sivilt ansatte ikke er soldater, og derfor ikke skal kjempe i krig. Dette skal vi bli flinkere til å synliggjøre i sivile stillingsutlysninger.

Forsvarsvilje

Et tema som imidlertid får ufortjent lite fokus i mangfoldsdebatten er effekten som representasjon og mangfold blant personellet kan ha på oppdragsløsningen i seg selv. Den operative effekten altså. Et forsvar som inngir til tillit og stolthet blant hele vår mangfoldige befolkning er ikke bare viktig for rekruttering. Det er også kritisk for forsvarsviljen i samfunnet. Og er det noe krigen i Ukraina har vist oss, så er det at forsvarsvilje kan bety mye også for forsvarsevnen.

Dette er noe av årsaken til at Forsvarets nye handlingsplan for økt likestilling og mangfold først og fremst fokuserer på hvordan likestillingsperspektiver kan brukes som et verktøy til å øke vår operative evne. Ikke bare gjennom rekruttering av rett kompetanse, men også med hensyn til å bygge tillit, såvel som å lede mangfoldet og kompetansen vi allerede har investert i.

Balanse

Et annet moment som Forsvaret vil satse på er bedre tilrettelegging for balanse mellom arbeid, fritid og familieliv. Dette er problemstillinger som tradisjonelt er assosiert med kvinners inntog i arbeidslivet. Sånn var det kanskje før.

Vi tør imidlertid påstå at dagens likestilte menn og den oppvoksende generasjon vil ha seg frabedt en slik usynliggjøring.

Ønsket om å være tilstede, ha foreldrepermisjon og dele på omsorgsarbeidet, også for eldre familiemedlemmer, er noe alle i Forsvaret er opptatt av, uavhengig av kjønn. I hvert fall ifølge Forsvarets egen Samlivsundersøkelse (AFI, 2023).

Kombinere jobb og familie

Det er avgjørende for oppdragsløsningen at Forsvaret oppleves som en god, romslig arbeidsplass, med plass til hele mennesker. Forsvaret har samtidig et tjenestemønster som ofte kompliserer det å kombinere jobb og familie. Det tar vi på alvor.

Derfor er et av tiltakene å utforme en veileder hvor vi skisserer muligheter for tilpasning, eksempelvis på ulike former for uttak av foreldrepermisjon, ammefri og arbeidsformer for både mor og far, medmor og medfar eller andre omsorgspersoner, med vekt på militære yrker og stillinger.

Psykisk helse

En siste dimensjon ved handlingsplanen som vi vil løfte frem er tiltakene som går på psykisk helse. Dette er også et tema som ofte «kjønnes» som noe feminint, selv om vi vet at det å oppsøke helsehjelp kan oppleves ekstra utfordrende for menn.

Det faktum at menn utgjør 70 prosent av alle selvmord hvert år (FHI, 2022), samtidig som LHBTQ+ personer også er overrepresentert i lignende statistikk (SSB, 2021), viser med all tydelighet behovet for et interseksjonelt likestillingsperspektiv på psykisk helse.

Selv om Forsvaret har jobbet systematisk med selvmordsforebygging, stressmestring og mental «debrief» i en årrekke, mener vi at det er nødvendig å starte en bredere samtale om hva som kjennetegner god psykisk helse blant vårt eget personell. Det er Forsvaret tjent med.

Målbart system

At handlingsplanen nå går «live» på mange digitale flater håper vi bidrar til økt mangfold og likestilling på to måter: Det ene er å sette arbeidet med likestilling og mangfold i et forutsigbart, målbart system, slik at vi kan se den fremdriften vi ønsker her i Forsvaret.

Samtidig ønsker vi å synliggjøre hva likestilling og mangfold handler om for oss, og hvorfor det er viktig for hele Forsvaret. Å bevare fred, frihet og demokrati handler også om å etterleve de norske verdiene.

Powered by Labrador CMS