Nyheter:

Arbeiderpartiet la 25. september frem nytt partiprogram.
Arbeiderpartiet la 25. september frem nytt partiprogram.

Arbeiderpartiet: Haster å få flere ansatte i operative avdelinger

Regjeringen har foreslått 6200 flere soldater og befal innen 2028. Ikke nok eller raskt nok, mener Arbeiderpartiet.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Forsvaret trenger flere ansatte i de operative avdelingene allerede fra 2021, sier lederen for utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt til Forsvarets forum.

Da langtidsplanen for Forsvaret ble lagt frem våren 2020, foreslo regjeringen en gradvis bemanningsøkning. Innen 2024 skulle antall vernepliktige økes med 700 og antall ansatte med 550.

Innen 2028 skulle ansatte og vernepliktige økes med 6200.

Så sendte Stortinget planen tilbake til regjeringen – med åtte punkter som opposisjonen mente måtte innfris.

Ett av punktene handler om behov for en tydeligere opptrappingsplan.

Ny langtidsplan skal etter det Forsvarets forum erfarer, legges frem 16. oktober. Samme dag kommer regjeringens samfunnssikkerhetsmelding. Dette er dagen etter fristen som Stortinget i utgangspunktet ga regjeringen når de sendte meldingen tilbake.

Innspill?

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no.

– For liten økning

– At bemanningsøkningen er for liten og skjøvet for langt ut i tid var forsvarssjefens viktigste innvending mot høyreregjeringens langtidsplan i våres, sier Huitfeldt.

25. september presenterte Arbeiderpartiet nytt partiprogram (se alle punktene om forsvar nederst i artikkelen). De vil blant annet «gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for antall ansatte og vernepliktige i Forsvarets operative ledd».

Forsvarets forum har spurt Arbeiderpartiet om de kan konkretisere hva de mener med «ambisiøs opptrappingsplan».

Arbeiderpartiet svarer at de kommer med tall når det nye forslaget til langtidsplan er presentert.

Men etter det Forsvarets forum kjenner til, vil Arbeiderpartiet ha en langt kraftigere oppbemanning enn regjeringen har foreslått.

– Samfunnsøkonomisk gir det mening å forsere oppbemanningen, sier Huitfeldt til Forsvarets forum.

– Krevende tider for sivil luftfart og maritim sektor utgjør en mulighet for Forsvaret til å rekruttere dyktige folk.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Vil bli vurdert

– Spørsmålet om raskere oppbemanning er ett av flere av tema det vil naturlig å forhandle om når langtidsplanen kommer til Stortinget, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes til Forsvarets forum.

Han mener at opptrappingen som lå i forslaget i våres også var betydelig.

Likevel sier han at forsert oppbemanning er en interessant mulighet som vil bli vurdert.

– Tilstrekkelig personell er avgjørende for å få maksimal effekt av de store nye materiellanskaffelsene som er på gang, sier han.

Dette er punktene om forsvar i det nye partiprogrammet til Arbeiderpartiet:

· Øke Norges totale forsvarsevne ved å styrke og videreutvikle vårt eget nasjonale forsvar, NATO-alliansen og samarbeid med enkeltallierte.

· Forsterke og fordype nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid som et tillegg til NATO-alliansen.

· Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for antall ansatte og vernepliktige i Forsvarets operative ledd.

· Fortsette moderniseringen av Forsvaret med relevante og gjensidig forsterkende kapasiteter innen land-, sjø- og luftmakt og i det digitale rom.

· Styrke forsvarsevnen i Nord-Norge med relevante bidrag fra alle forsvarsgrener.

· Slutte opp om NATOs toprosentmål og være en pådriver for langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomiske rammer.

· Satse spesielt på å utvikle Hæren til en moderne, mobil og slagkraftig landmilitær styrke, inkludert egen helikopterstøtte.

· Heimevernet må tilføres flere ressurser til bedre utstyr og mer trening.

· Fortsette å stille krav om effektivisering i forsvarssektoren, men måltallene skal være håndfaste, og Forsvaret skal selv få bruke frigjorte midler.

· Videreutvikle forsvarssektorens samlede innsats mot trusler fra det digitale rom, og iverksette særskilte tiltak for at Forsvaret kan rekruttere og beholde personell med digital kompetanse.

· Legge til rette for et tettere samarbeid mellom Forsvaret og samfunnet for øvrig for å styrke både forsvarsevnen og vår totale samfunnsberedskap.

· Sørge for at renholdet i hele forsvarssektoren igjen organiseres i Forsvarets egen regi.

· Ta bedre vare på veteraner før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørende.

· Etablere en fast praksis med uavhengige evalueringer av større militære utenlandsoppdrag for å lære og bidra til mest mulig åpenhet.

Powered by Labrador CMS