Ny langtidsplan er på vei. Dette mener forskere, fagforeninger og politikere om den forrige

De svarer med tre adjektiver og en emoji.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Innsparing, endret personellstruktur og effektivisering var stikkord da regjeringen fredag 17. juni 2016 la fram langtidsplanen for Forsvaret. Det ble foreslått å legge ned elleve forsvarsanlegg, nemlig Kjevik, Karljohansvern, Kjeller, Setnesmoen, Grunden 33, Hovemoen, Nærøysund, Trondenes, Åsegarden, Harstad Syd og Andøya.

Erna Solberg betegnet planen som en ny kurs, et taktskifte, og en historisk satsing på Forsvaret.

Proposisjon 151S kan du lese her.

Da Stortinget skulle behandle planen, gikk diskusjonene flere dager på overtid. NTB beskrev forhandlingene som «en intens dragkamp». Etter nærmere en uke med stortingsforhandlinger om Andøya, var de ansatte på flystasjonen så nedkjørte av fremtidsutsiktene at Orion-flyene ikke hadde vært på vingene på fem dager, meldte NRK. Til slutt ble det enighet tirsdag 8. november.

Enigheten sikret de store investeringene: 52 nye kampfly, fire nye ubåter og nye overvåkningsfly. Hæren og Heimevernet i nord skulle styrkes, Kystjegerkommandoen og musikkorpsene skulle reddes. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttalte samme kveld at han var meget fornøyd.

Vil du bidra i debatten om ny langtidsplan? Send oss ditt innlegg på debatt@fofo.no

Regjeringens forslag til ny langtidsplan legges fram fredag, men før den ligger på bordet, har Forsvarets forum bedt en rekke personer innen fagmiljøene, forskermiljøene og i politikken om å svare på fire spørsmål knyttet til den gjeldende langtidsplanen.

Dette sier forskerne:

Magnus Håkenstad
Institutt for forsvarsstudier, Senter for sivil-militære relasjoner

Tre adjektiv: Gjennomførbar, nødvendig, marginal

Emoji for å beskrive gjennomføring av inneværende plan:🙂Vi har sett verre.

Har langtidsplanen en verdi? Ja. Någon sorts jävla ordning måste det ju vara.

Favorittpunkt: Mer penger.

Minst likte punkt: Ikke nok penger.

Håkon Saxi
førsteamanuensis, Forsvarets høgskole

Tre adjektiv: Retro, avskrekkende, bærekraftig

Emoji for å beskrive gjennomføringen av inneværende plan: 😮 Begrunnelse: Prop. 151S var i hovedsak et svar på Russlands uventede og ulovlige annektering av Krimhalvøya og militære intervensjon i øst-Ukraina, en hendelser som kom som et stort strategisk sjokk på Norge og våre allierte og som endret de grunnleggende forutsetningene for norsk og vestlig forsvarspolitikk dramatisk.

Har langtidsplanen en verdi?: Prop. 151S var viktig av flere grunner. Det rehabiliterte begrepet «avskrekking», som nå ble definert som forsvarspolitikkens og Forsvarets viktigste formål og oppgave. Den bidro også til økt økonomisk bærekraft for forsvarsstrukturen gjennom å ta høyde for den forsvarsspesifikkekostnadsutviklingen. Til sist inneholdt den også en sterk retropreg, der den gjenopprettet gamle (primært landmilitære) avdelinger og strukturer for eksempel i Finnmark.

Favorittpunkt: Favorittpunktene var den analytiske forbedringen som kom med at «avskrekking» (Prop. 151S) erstattet det langt mer uklare «krigsforbyggende terskel» (Prop. 73S), samt at proposisjonen la opp til et økonomisk løft for Forsvaret.

Minst likte punkt: Minst likte punkt var at den helhetlige planen ikke var helhetlig; den utsatte å ta endelig stilling til landforsvarets fremtidige struktur (som senere kom i Prop. 2S Landmaktsproposisjonen).

Dette sier politikerne:

Jette Christensen
Arbeiderparti-representant i Utenriks- og forsvarskomiteen

Tre adjektiv: Nærsynt, ideologisk, oppstykket

Emoji for å beskrive gjennomføring av inneværende plan: 🤪

Har langtidsplanen en verdi? Forsvarspolitikk er langsiktig og avhengig av stabilitet for å virke. Sektoren må ha mulighet til å planlegge fremover innenfor gitte rammer og forutse omstillinger for å kunne gjennomføre dem. En god langtidsplan for Forsvaret har en forutsigbar finansiering, den er fri for ideologisk motivert omstilling og privatisering, utdanner nok folk og den forklarer hva det norske Forsvaret skal være, hvorfor og hvordan.

Favorittpunkt i planen: Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes

(Foto: Stortinget)

Hårek Elvenes
Høyre-representant i Utenriks- og forsvarskomiteen

Tre adjektiv: Kampkraft, offensiv, finansiert.

Emoji for å beskrive inneværende plan: 👍 Langtidsplanen har snudd årtier med nedbygging av Forsvaret til oppbygging, og gjort slutt på fortielser og fortrengninger om tilstanden i Forsvaret.

Har langtidsplanen en verdi: Ja, LTP skal sikre en langsiktig og forutsigbar utvikling av Forsvaret der der er samsvar mellom vedtatt struktur og bevilgninger. Forsvaret kan ikke innrettes etter om det blåser varmt eller kaldt fra øst, men må dimensjoneres for et et langsiktig sikkerhetspolitisk bilde. Regjeringen avdekket i 2014 at Forsvaret var i langt dårligere forfatning enn det Stortinget var kjent med. Oppbyggingen av Forsvaret er godt i gang basert på gjeldende langtidsplan, en plan som er fullfinansiert i inneværende fireårs-periode.

Favorittpunkt i planen: Anskaffelse av fem P-8 Poseidon overvåkningsfly, verdens mest avanserte maritime overvåkningsfly.

Minst likte punkt: At innfasingen av NH-90 har tatt svært lang tid og at helikoptrene er vesentlige dyrere å drifte forutsatt.

Geir Toskedal
Kristelig folkeparti-representant i Utenriks- og forsvarskomiteen

Emoji for å beskrive inneværende plan: Gjennomføringen har vært typisk norsk, det vil si god, fordi planen på demokratisk vis har vært fagmilitært forberedt og gjennomført, mens politikerne har gjort de nødvendige vedtak og sikret finansiering som forutsatt.

Har langtidsplanene en verdi? Ja, absolutt, det koster riktignok noe å utarbeide dem, men langtidsplanene er viktige for å sikre langsiktig balansering av oppgaver, struktur og ressurser. Uten planverketslangsiktighet og helhetsperspektiv ville resultatet fort blitt et forsvar som samvirker dårligere – både nasjonalt og i forhold til våre oppgaver i NATO-alliansen. Langtidsplanene tvinger fram en vurdering av hvordan våpensystemer kan driftes, vedlikeholdes og videreutvikles over en levetid på flere tiår. Det har stor verdi – og gir nyttige rammer for både de enkelte investeringsbeslutninger og de årlige budsjetter.

Favorittpunkt: Gigantinvesteringen i nye kampfly er fulgt opp samtidig med at man har klart å få til noe bedre beredskap og kortere klartider i utvalgte deler av Forsvaret.

Minst likte punkt: Viktige veivalg for Hæren og Heimevernet ble utsatt ett år i påvente av en egen landmaktutredning og det ble besluttet å nedlegge Andøya flystasjon.

(Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix)

Dette mener fagforeningene:

Jens Jahren
Befalets fellesorganisasjon

Tre adjektiv: Oppløftende, bedre, gammeldags

Emoji: Skeptisk 🤔. Ikke fullført og finansiert, gapet blir større mellom økonomi og ressurser.

Har langtidsplanen en verdi? Det er viktig med en overordnet plan som legges fram jevnlig. BFO mener at 4 års perioder er hensiktsmessig. Dette er viktig for å løfte opp Forsvaret og se på innretning jevnlig. Utviklingen de siste årene viser at det er viktig å kunne tilpasse til den faktiske situasjonen.

Favorittpunkt: 3.1.5 særlig kostnadsvekst, meget positivt.

Minst likte punkt: 8.5 handler om utdanningsreformen, dette mener jeg gir langsiktige store konsekvenser, svekker utdanningen særlig på lavere nivå og ikke gir en robust nok utdanningsmodell.

(Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix)

Kim Sabel
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Tre adjektiv: Forsvarsevnefokusert, Basestrukturfokusert, Kompromisspåvirket

Emoji for å beskrive gjennomføringen av inneværende plan: 🦠 (et koronavirus) En plan kan være så god den vil, men den vil nesten alltid bli overrumplet av hendelser vi ikke har planlagt for. Både i fred, krise og krig… koronapandemien er et bevis på det.

Har langtidsplanen verdi? Et godt planverk vil alltid være viktig. Blant annet fordi prosessene og analysene man går igjennom ved utarbeidelsen av en planen i seg selv har stor verdi. Om enn mer for ledelsen enn for ansatte på lavere nivå. Man må bare ikke falle for fristelsen til å tro at planen gjør oss rustet til å møte alt fremtiden har å by på... For det vil den aldri gjøre.

Favorittpunkt: Aksept for en militærspesifikk kostnadsvekst ved anskaffelse, drift og vedlikehold av høyteknologisk materiell

Johan Hovde
Parat Forsvar

Tre adjektiv: Rask, prioritert, betydningsfull

Emoji for å beskrive gjennomføringen av inneværende plan? 😶Her kunne jeg sagt mye, men velger å la være.

Har langtidsplanene en verdi? Verdien ligger i langsiktigheten og opptrappingen i det langsiktige perspektivet. Økonomisk forutsigbarhet over tid har en viktig verdi. Verdien som de forpliktelser når Stortinget vedtar planen. Norges rolle i Nato i nordområdet og den oppbygging og tilstedeværelse i nord.

Favorittpunkt: Økt satsing på materiellinvesteringer investeringer og fått mer materiell i daglig bruk.

Minst likte punkt: Uforholdsmessig og uforutsigbarheten det høye tempo i omstillingene som har berørt en rekke ansatte og deres hverdag.

Forsvarssjefen og grensjefene

Forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarets forum har rettet de samme fire spørsmålene til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og flere grensjefer. Pressetalsperson Eystein Kvarving har svart følgende, og flere grensjefer har vist til det svaret i sine tilbakemeldinger:

«Langtidsplanen for Forsvaret er viktig beslutning og føring fra Stortinget til regjeringen. Forsvarets rolle er å lojalt gjennomføre denne planen etter de føringer som gis fra Forsvarsdepartementet. Derfor blir det ikke riktig å kommentere direkte på spørsmålene dere har stilt. Jeg vil likevel si at gjeldende langtidsplan innebar en viktig økonomisk satsing på Forsvaret som har gjort at vi har kunnet ta igjen etterslep på vedlikehold, fylle opp beredskapslagre, anskaffe nye viktige kapasiteter og øke aktiviteten. Dette var meget bra og nødvendig. Langsiktighet i utviklingen av Forsvaret er helt essensielt. Langtidsplanene med forpliktelser som strekker seg over flere år gjør at disse dokumentene er veldig viktige»

Powered by Labrador CMS