Meninger

REKRUTTEN: Rekrutter fra Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning på Terningmoen får en brif før de skal ut på feltøvelse. Bildet er fra juni 2023.

Mer forsvar for pengene er fullt mulig

Ett eksempel på behovet for å tenke nytt, er forslaget om etablering av en felles rekruttskole for Hæren på Terningmoen i Elverum. Her finnes det en løsning som kan gi en rask oppbygging av en slik rekruttskole og til lavere kostnad enn beregnet, gitt at Forsvaret/Forsvarsdepartementet er villige til å kaste en «vedtatt sannhet på båten»

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret har over lang tid være underfinansiert.

I Forsvarssjefens fagmilitære råd presentert tidligere i juni fremkommer det at inneværende langtidsplan er ambisiøs og trekker i riktig retning innen flere områder, men at det samtidig eksisterer en betydelig ubalanse mellom økonomi, oppgaver og struktur. Årsaken er for optimistiske kostnadsanslag på drift og investeringer, blant annet innenfor bygg og anlegg, samt oppdukkende merbehov ut over planforutsetningene og at planprosessene forsinker og fordyrer anskaffelser.

Resultatet er at Forsvaret ikke er tilstrekkelig finansiert og dimensjonert hverken i forhold til inneværende langtidsplan eller i forhold til det reelle behov gitt dagens alvorlige sikkerhetsmessige utfordringer, og som Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget fremførte for få uker siden, haster det å snu denne utviklingen.

Både den forrige og inneværende langtidsplan for Forsvaret inneholder vedtak om å opprette en samlet rekruttskole for Hæren. Målsetningen har vært å styrke Forsvarets operative evne ved de stående avdelinger. I den forrige langtidsplanen skulle en samlet rekruttskole for Hæren lokaliseres til Skjold i Indre Troms. I inneværende langtidsplan ble lokaliseringen endret til Terningmoen.

I Stortingets vedtak fra desember 2021 lå det til grunn at rekruttskolen på Terningmoen skulle etableres med en kapasitet for 1100 rekrutter, og at bygg- og etableringskostnadene for dette kun ville koste 340 millioner kroner. Forut for Stortingets vedtak stilte Norges Offisers og Spesialistforbund seg svært kritisk til realismen i planene, blant annet de økonomiske kalkylene fra Forsvarsdepartementet. Fra forbundets side ble det fremført at kostnaden for en slik utbygging ville bli nærmere 2 milliarder kroner. Kort tid etter Stortingsvedtaket i desember 2021 endret Forsvarsdepartementet kapasitetsbehovet fra 1100 til 1600 rekrutter, og senere til Hærens eget anslag på nærmere 2000 rekrutter. Dette skulle i henhold til departementet koste om lag 700 millioner kroner.

Med det betydelig økte omfanget og prisveksten som har skjedd innenfor bygg- og anleggsmarkedet de siste par årene er det all grunn til å betvile realismen også i dette prisanslaget; mest sannsynlig vil kostnadene godt overstige 2 milliarder kroner.

Streng prioritering fra forsvarssjefen kan ramme felles rekruttutdanning på Terningmoen

I Forsvarssjefens fagmilitære råd innrømmes det nå at en felles rekruttskole på Terningmoen vil bli mer kostbar enn først antatt og at vedtatte økonomiske rammer ikke er tilstrekkelig for gjennomføring av eksisterende planer. Dersom rammene videreføres som i dag anbefaler forsvarssjefen å kansellere planene om en felles rekruttskole på Terningmoen.

Som utgangspunkt synes Forsvarets målsetting om etablering av en felles rekruttskole å være et fornuftig tiltak, men da forutsatt realistiske planer og tilstrekkelig økonomiske bevilgninger.

Bevilgning av penger til gjennomføring av en kostbar og tidkrevende utbygging for en samlet rekruttskole på Terningmoen må i tillegg sees i sammenheng med behov for bevilgninger til en rask utbedring av kritiske mangler innenfor dagens struktur, blant annet betydelige mangler på ammunisjon, reservedeler, utstyr og personell. I tillegg er det et stort behov for vedlikehold og oppgradering av bygg og anlegg som har blitt nedprioritert gjennom mange år.

I Forsvarssjefens fagmilitære råd anbefales det at Forsvaret skal økes i alle domener og at det også skal etableres en ny Brigade Sør på Østlandet. For å kunne realisere slike planer må det etableres nye bygg og anlegg.

Haslemoen leir - en viktig brikke for raskt å kunne realisere en felles rekruttskole

Haslemoen var frem til 2004 en av tre militære leirer i Østerdal Garnison. Etter at Forsvaret solgte den store leiren med øvingsfelt og skytebaner er det lagt ned betydelige drifts- og vedlikeholdskostnader, og bygg og anlegg fremstår i dag i god forfatning. Leiren har kapasitet til å innkvartere og betjene om lag 1000 personer. I tillegg er det et stort antall lagerbygg, garasjer og verksteder med mer. Haslemoen kan på kort varsel tas i bruk av Forsvaret, og eventuelle ønsker om videre oppgraderinger og modernisering av Haslemoen kan gjennomføres til lave kostnader.

Stortinget har pålagt departementet å utrede bruk av Haslemoen som et supplement til Terningmoen. En slik reell utredning er ikke gjennomført, etter det vi forstår, og den er etterlyst i flere omganger av dagens eiere av leiren (Våler kommune og Haslemoen AS).

Vi oppfordrer både Forsvarets ledelse og den politiske ledelse i Forsvarsdepartementet til snarest å benytte Haslemoen som en komponent innenfor Østerdal Garnison for, etter vårt skjønn, å kunne oppnå en umiddelbar, kosteffektiv og fleksibel EBA-mulighet. Vi mener det finnes gode argumenter for at rekruttskolen for Hæren får base på Terningmoen, men også at kapasitetene på Haslemoen utnyttes som supplement til Terningmoen. Forsvaret vil da kunne oppnå en raskere mulighet til å styrke den operative struktur ved de stående avdelinger, samt frigjøre penger til å fylle de mest prekære mangler innenfor eksisterende struktur. Bruk av Haslemoens skytebanekapasitet vil også avlaste en kraftig økning av bynære skytebaner på Terningmoen og derigjennom redusere økt støybelastning.

Basert på erfaringer man oppnår ved å benytte Haslemoen som avdeling til Terningmoen vil man senere bedre kunne ta stilling til videre utbyggingsbehov og også enklere kunne gjennomføre anleggsarbeid i en leir hvor det foregår daglig drift. På sikt kan man også se for seg at Haslemoens betydelige lagerkapasitet og ammunisjonsbunkere anvendes i sammenheng med etablering av Brigade Sør, eventuelt også i sameksistens med et større fotavtrykk fra Heimevernet eller andre av Forsvarets styrker.

Det er også viktig å påpeke at gjenbruk av Haslemoen vil ha en betydelig positiv klima- og miljømessig effekt fremfor å bygge nytt.

Powered by Labrador CMS