Kronikk

RAPPORT: En undersøkelse av FFI viser at den vanligste sluttårsaken for militær ansatte i Forsvaret i 2019 og 2020 er at man ønsker en sivil utdannelse, eller jobb.

– Hvorfor slutter militært tilsatte i Forsvaret?

Det er problematisk om Forsvaret ikke tilbyr verdige boforhold, men vår undersøkelse tyder på at misnøye med bolig og kvarter er et eksempel på noe som ikke er en vanlig sluttårsak, skriver Maria Fleischer Fauske og Kari Røren Strand.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De fleste militært tilsatte slutter i Forsvaret fordi de heller ønsker seg utdanning eller jobb i det sivile. I Forsvaret opplever de for dårlige muligheter for kompetansebygging, faglig utvikling og karriere. Dette gjelder på tvers av kjønn, alder og tilsettingsvilkår.

Sammensatt organisasjon

Forsvaret er en sammensatt organisasjon der spredningen i geografi, stillingstyper, arbeidsoppgaver og arbeidsbelastning er stor. Derfor er det mange forskjellige årsaker til at folk forlater Forsvaret, men det varierer hvor vanlige de ulike årsakene er.

Noe som har fått oppmerksomhet i det siste, er dårlige boforhold. Dette trekkes frem som en viktig grunn til at folk forlater Forsvaret.

Det er problematisk om Forsvaret ikke tilbyr verdige boforhold, men vår undersøkelse tyder på at misnøye med bolig og kvarter er et eksempel på noe som ikke er en vanlig sluttårsak.

Kartlegging av sluttårsaker

Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren peker på at Forsvarets evne til å rekruttere og beholde personell må styrkes. For at Forsvaret skal nå målet om å beholde personell lenger, er det viktig at de forstår hvorfor folk slutter før tilsettingsforholdet deres utløper.

Da vil Forsvaret være bedre rustet til å sette inn målrettede tiltak for å redusere den frivillige avgangen. Dette er spesielt viktig når det kommer til de unge som slutter tidlig.

Gjennom to spørreundersøkelser har vi kartlagt sluttårsaker i Forsvaret i perioden 2016 til 2020. Alle militært tilsatte som sluttet i denne perioden, fikk tilbud om å svare på undersøkelsene, og omtrent halvparten av dem valgte å gjøre det.

Dette er de eneste undersøkelsene om sluttårsaker som har rettet seg mot alle militære som sluttet i Forsvaret. Vi har derfor et godt grunnlag for å si hva som er de vanligste årsakene til at folk forlater organisasjonen.

Kvinnene oppgir i større grad sluttårsaker knyttet til kompetanseutvikling og arbeidsbelastning, mens mennene i større grad oppgir lønn.

De vanligste sluttårsakene

Når folk slutter i Forsvaret, er det oftest fordi de heller vil ta en sivil utdanning eller får en jobb i det sivile som de har mer lyst på. Dette er ikke nødvendigvis et uttrykk for misnøye med Forsvaret, og vi ser at det i en del tilfeller er noe de planla helt fra starten.

De fleste av de som slutter, oppgir imidlertid også sluttårsaker som handler om misnøye eller mistrivsel i Forsvaret. Det vanligste er at de synes det er for dårlige muligheter for faglig utvikling og karriere, og de synes at lønna er for lav.

Det er i tillegg mange som synes jobben er vanskelig å kombinere med familie og fritid. De unge sier spesielt at de opplever for stor arbeidsbelastning i Forsvaret.

Selv om kvinner og menn i all hovedsak oppgir de samme sluttårsakene, ser vi noe forskjell i hva som er de aller vanligste sluttårsakene i disse to gruppene. Kvinnene oppgir i større grad sluttårsaker knyttet til kompetanseutvikling og arbeidsbelastning, mens mennene i større grad oppgir lønn.

Vi kan ikke se at tilsettingsforholdet har særlig betydning for sluttårsakene. Vi finner imidlertid at de med tilsetting til 35 år i større grad svarer at de aldri hadde noen plan om å bli lenger i Forsvaret enn de ble, enn det de med tilsetting til 60 år gjør.

Standard på boliger

Befalets fellesorganisasjon har tidligere omtalt dårlige forhold rundt bolig og kvarter i Forsvaret og påpekt at standarden kan være skyld i at folk slutter. Det samme har HR-befalet Amanda Bergh Schjelderup tatt opp.

Vår studie bekrefter at noen slutter på grunn av dette, men det er ikke en vanlig sluttårsak. Kun fire prosent av respondentene oppgir dårlig standard på bolig og kvarter som en av sine viktigste sluttårsaker.

Selv om dårlig standard på bolig og kvarter ikke er blant de vanligste sluttårsakene, er det åpenbart problematisk når boligforholdene er så dårlige at folk slutter. Dersom Forsvaret ikke prioriterer vedlikehold av boligmassen, kan dette i økende grad ha en negativ påvirkning på både rekruttering og det å beholde personell.

Hvis Forsvaret skal nå målet om å beholde flere lenger, må de tilby gode og relevante karriere- og utviklingsmuligheter. Undersøkelsene våre viser at Forsvaret foreløpig ikke lykkes godt nok med det.

Mobbing og trakassering

I undersøkelsen om mobbing og trakassering i Forsvaret i 2020 kom det frem at kvinner opplever både mer mobbing og mer seksuell trakassering enn menn. Den undersøkelsen tok ikke for seg konsekvenser av mobbing og trakassering for den enkelte, som for eksempel om opplevelsene medfører at folk forlater organisasjonen.

Vår siste undersøkelse om sluttårsaker viser at for noen fører mobbing og seksuell trakassering til at de velger å slutte i Forsvaret.

Tre prosent av kvinnene og én prosent av mennene oppga mobbing og trakassering som en av sine viktigste sluttårsaker. Totalt sett er ikke dette en vanlig sluttårsak, men det er alvorlig at noen føler seg så mobbet og trakassert at de forlater Forsvaret.

Det er spesielt viktig å ha med seg at tre ganger så mange kvinner som menn oppga denne sluttårsaken. Det var også flere kvinner som sluttet fordi de ikke var fornøyd med arbeidsmiljøet. Én av ti kvinner oppga dårlig arbeidsmiljø som sluttårsak, mot én av tjue menn.

Hva kan Forsvaret lære av sluttårsakene?

Hvis Forsvaret skal nå målet om å beholde flere lenger, må de tilby gode og relevante karriere- og utviklingsmuligheter. Undersøkelsene våre viser at Forsvaret foreløpig ikke lykkes godt nok med det. Også forskning på det sivile arbeidsmarkedet viser at dette er helt essensielt for å beholde personell.

Det å være lønnsledende er svært kostbart og ikke mulig for Forsvaret, men det å tilby et lønnsnivå som oppleves rettferdig er viktig. Forskning på det sivile arbeidslivet viser at lønn er en hygienefaktor – en faktor som må være på et visst nivå for ikke å skape misnøye.

Det at jobb i Forsvaret kan være vanskelig å kombinere med familieliv og fritid, er en velkjent problematikk. Det er helt tydelig noe som fremdeles driver folk ut av organisasjonen. Forsvaret må jobbe videre mot en familiepolitikk som gjør tjenesten forenlig med det å ha familie.

Vil det hjelpe å sette inn tiltak mot sluttårsakene? Det er det all grunn til å tro. Studien vår viser at 86 prosent av de som sluttet, ville vurdert å bli lenger i Forsvaret dersom det var en bedring i det de oppga som sluttårsaker.

Powered by Labrador CMS