Kronikk

IMPS: Oberstløytnant Alexander Flaata har nylig tatt over som sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring.

Mental trening gir soldaten økt stridsevne, og kan redusere forekomst av mobbing og trakassering

Det vi vet gjennom forskning, er at enheter som er samkjørte og godt trente, i mindre grad opplever problemer med mobbing og seksuell trakassering.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I Forsvaret er vi trent opp til å løse oppdrag og ta vare på folka våre. Som ny sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) i fagavdelingen til Forsvarets sanitet, er jeg opptatt av at våre psykologer og psykiatere skal bidra til at soldater og ansatte skal ha god psykisk helse under tjenesten, og ikke utsettes for mobbing eller trakassering.

Nyskapende

Mobbing og seksuell trakassering (MOST) har blitt trukket frem som en problemstilling i Forsvaret en rekke ganger de siste årene. Forsvarssjefen har tatt problemstillingen på alvor, iverksatt flere tiltak, og nå utnevnt en egen general med formål å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette er meget bra, og jeg er sikker på at Forsvaret vil greie å løse disse utfordringene etter hvert, også hvis vi klarer å være nyskapende når det gjelder å skape endring i uønskede holdninger og atferd.

Noen av de kulturelle utfordringene knyttet til kjønn, vil dessverre kunne være større i et tradisjonelt miljø med maskuline verdier, slik som Forsvaret. Våre psykologer og psykiatere ser dessverre hvordan vernepliktige og ansatte kan bli negativt preget psykisk av å bli utsatt for eller anklaget for mobbing og seksuell trakassering.

Samtrente avdelinger

Det vi vet gjennom forskning, er at enheter som er samkjørte og godt trente, i mindre grad opplever problemer med mobbing og seksuell trakassering. Et pågående forskningssamarbeid mellom IMPS og NTNU setter tall på dette, og vi ser at mobbing og seksuell trakassering var et mindre problem blant soldater som var deployert til Afghanistan, enn det undersøkelser finner at det er blant soldater som tjenestegjør i Norge. Til Afghanistan sendte vi særlig godt trente avdelinger og profesjonelle styrker, og det operative virkeligheten var i større grad preget av realisme, med fokus på faktisk oppdragsløsning.

Så jo lavere grad av profesjonalisering og samkjørthet i det militære teamet, jo større er risikoen for slike uønskede hendelser, samt andre forstyrrende former for atferd, som for eksempel vold og rusmisbruk. Alle som jobber i Forsvaret enten som leder eller soldat ønsker å øke sin stridsevne, samt å unngå hendelser som kan minske den.

Operativ resilienstrening

Som ansatte i Forsvarets sanitet, er vi i IMPS opptatt av «helse for stridsevne». Den moderne militærpsykologien ønsker ikke bare å forsøke å helbrede soldatens psykiske skader oppstått i striden, men også å forebygge skader gjennom å optimalisere og øke hens mentale og fysiske kapasitet til å tåle ekstrem belastning. Vi antar at dette øker stridsevnen.

Krig medfører eksponering for helseskadelige belastninger. Samtidig er det er mange eksempler på soldater som jevnlig takler alvorlige belastninger, uten at dette får særlig konsekvenser for psykisk eller fysisk helse. Grunnen til dette er blant annet at de har gode resiliensferdigheter. Mentale robusthetsferdigheter beskytter ikke bare psykisk helse, men opprettholder også stridsevne i situasjoner med alvorlig stressbelastning.

IMPS’ forsknings og utviklings avdeling (FOU) har utviklet et kurs i operativ resilienstrening (ORT) til bruk i det norske Forsvaret. For å kunne avholde et slikt kurs, gjennomførte FSAN i uke 10 et femdagers Train-the-Trainers-kurs i ORT for alle Forsvarets militærpsykologer og -psykiatere. Kurset ble utviklet i samarbeid mellom FSAN og US Army’s Walter Reed Army Insititue of Research (WRAIR). WRAIR er pioner på utvikling og implementering av evidensbasert operativ militær resiliens trening. ORT-kurset som er utviklet består av ferdigheter innen 4 domener:

1) mental helse og stressmestring

2) prestasjonsfremmende mentale ferdigheter

3) bygging av lagssamhold (unit cohesion)

4) iCOVER/ReSTART, som er en intervensjon for å få soldater tilbake i striden ved funksjonsfall som følge av akutte stressreaksjoner (ASR). Det er laget en egen video for RESTART drillen som er tilgjengelig på youtube.

Forsvaret kan trekke veksler på det kurset vi nå er i ferd med å utvikle på 2 måter:

1. Resilienstrening i det norske Forsvaret: I Forsvaret finnes det flere lokale initiativer for mental robusthetstrening, men det mangler en strukturert, helhetlig og evidensbasert tilnærming for å bygge operativ relevant resiliens.

Det er flere store utfordringer med ulike varianter av resilienstrening. Undervisningen er ofte for abstrakt, ikke helhetlig og ikke tilstrekkelig tilpasset soldatutdanning. Resilienslitteraturen er nå omfattende, men mange tidligere forsøk på å omsette forskingsfunn til praktiske, tilpassede og forståelige strategier har hatt dårlig effekt. IMPS FOU-gruppe og WRAIR har sammen utformet et resilienskurs som trekker dette forskningsfeltet «ned på bakken», noe som gjør det praktisk og effektivt å gjennomføre.

Resultatet er nå at Forsvarets sanitet har en helhetlig, lettfattelig og evidensbasert kurspakke for å trene soldater og militære ledere i kritiske mentale ferdigheter for å fungere best mulig i et intenst stridsmiljø. Kurset vil direkte kunne øke stridsevnen til våre soldater gjennom å øke deres resiliens og stressmestring, det være seg akutt stress som oppstår i skarpe situasjoner eller vedvarende stress som kommer av å stå i en hektisk arbeidshverdag, som tjenestegjøring i Forsvaret ofte innebærer.

2. Forebygge MOST: En kjernemodul i operativ resilienstrening er lagssamhold. Teknikkene som læres her kan være effektive verktøy for å skape en lagskultur som motvirker destruktiv atferd, slik som mobbing og seksuell trakassering.

Moduler mot trakassering

I et skreddersydd norsktilpasset ORT-kurs vil man også kunne legge til moduler som mer spesifikt gir ferdigheter i å motvirke mobbing og seksuell trakassering. Kurset vil med andre ord gi en dobbelt effekt, ved direkte å øke stridsevnen til soldatene, men med den ønskede bieffekt at det også motvirker mobbing og seksuell trakassering. Dette kurset kan innføres bredt i Forsvaret, og gjøre enkeltsoldaten i større grad i stand til å «løse oppdraget og ta vare på hverandre».

Som sjef i IMPS jobber jeg for å få de nødvendige rammene økonomisk og personellmessig til å videreutvikle og innføre vårt operative resilienstreningsprogram for Forsvaret i helhet. Dette vil kunne øke den operative yteevnen til soldatene betraktelig, i tillegg til å være med på å redusere forekomsten av mobbing og seksuelle trakassering i Forsvaret.

Powered by Labrador CMS