Nyheter

F-35: Ørland er hovedbasen for de norske F-35-kampflyene.
F-35: Ørland er hovedbasen for de norske F-35-kampflyene.

Kampen om forsvarskommunene: Kollektivtilbud og bolyst preger valgkampen i Ørland

Støyproblemer, bosetting og kollektivtransport er de hete potetene i kommunen i Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarets forum har spurt samtlige partier i landets forsvarskommuner om deres viktigste saker, utfordringer og hvorfor forsvarsfolk skal stemme på dem.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ørland flystasjon er Norges kampflybase. Fram mot 2025 skal Norge ta imot 52 F-35 som skal operere under 132 luftving på Ørland i Trøndelag. Kommunen har flere forsvarsavdelinger til stede, og er jevnlig vertskap for internasjonale øvelser.

Kommunen har rundt 10.000 innbyggere. Lokalpolitikernes ønsker dreier seg i stor grad om å få flere fastboende i kommunen, og at forsvarsansatte ønsker å bosette seg der.

Følgende tre spørsmål har gått ut til partiene:

  • Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?
  • Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?
  • Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

Venstre og MDG har ikke svart på Forsvarets forums henvendelse.

Senterpartiet: – Hovedutfordringen er botilbud

Hallgeir Grøntvedt i Ørland Senterparti ønsker å skape flere arbeidsplasser.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Senterpartiet vil alltid støtte opp rundt Forsvarets aktivitet i Ørland. Vi ønsker å utvikle det militære og sivile samarbeidet i kommunen. Særlig med tanke på knoppskyting av Forsvarets aktivitet. Det å skape arbeidsplasser på utsida av basen blir et hovedsatsingsområde. Herunder jobb til partner for ansatte ved basen.

JOBB: Hallgeir Grøntvedt i Ørland Senterparti trekker fram arbeidsplasser for forsvarsansattes familier som et viktig tema.
JOBB: Hallgeir Grøntvedt i Ørland Senterparti trekker fram arbeidsplasser for forsvarsansattes familier som et viktig tema.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Hovedutfordringen er botilbud utafor basen. Kommunen må legge tilrette for bo- og blilyst. Med tanke på beredskap og sikkerhet må vi få flest mulig til å bosette seg i nærheten av basen.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Ørland Senterparti vil opprettholde det gode forholdet til Ørland flystasjon og videreutvikle det sivil/militære samarbeidet. Vi vil lytte til Forsvarets behov, særlig de ansatte, og løse eventuelle utfordringer gjennom samarbeidet.

Arbeiderpartiet: – Lavere turnover

Arbeiderpartiets førstekandidat Ogne Undertun trekker fram boliger utenfor leir.

SAMARBEID: Ogne Undertun (Ap) sier de ønsker å samarbeide tett med Forsvaret om saker som angår dem i Ørland.
SAMARBEID: Ogne Undertun (Ap) sier de ønsker å samarbeide tett med Forsvaret om saker som angår dem i Ørland.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Vi kommer til å fortsette å samarbeide tett med Forsvaret. Et hovedmål for oss i Ap vil være å få på plass nok boliger slik at forsvarsansatte slipper å bo på kvarter i leir når de ønsker bolig ute.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Hovedutfordringen for oss som kommune vil alltid være å bidra med myk EBA, sørge for at Forsvarets ansatte trives i Ørland og sånn bidra til lavere turnover i forsvaret. Akkurat nå gjelder dette boliger utenfor leir. Vi forsøker å få bygget et større antall utleieboliger da Forsvarsbygg ikke har fått bygget det volum 132 luftving etterspør. Så vil vi som kommune dele mange utfordringer med Forsvaret, knyttet til vei, hurtigbåt, fly rute, kaianlegg, bærekraft med mer. Slike saker samarbeider vi godt med Forsvaret for å få bedret.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Fordi vi lytter til Forsvaret og ønsker å bidra.

SV: – Mindre pendling

Øyvind Næss er førstekandidat i SV i kommunen, og skriver at han vil ta stasjonssjefens ord på alvor.

KLIMA: Øyvind Næss er førstekandidat for Ørland SV, og ønsker å se utslippspilene peke nedover.
KLIMA: Øyvind Næss er førstekandidat for Ørland SV, og ønsker å se utslippspilene peke nedover.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Ta stasjonssjefen ord på alvor, det vil si at kommunen og flystasjonen sammen skal skape en bærekraftig drift av stasjonen. Utslipp av klimagasser skal ned. Som stasjonssjefen sier, Ørland flystasjon skal bli den grønneste flystasjonen i verden, med nullutslipp.

– Kommunen må tilrettelegge for og være med å bygge forsvarsboliger slik at det blir mindre pendling, og vi må ta vare på flystasjonen i kommunen – bygge ut luftvern.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Boligsituasjonen, her må det til et samarbeid mellom stat, Forsvaret og kommunen.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Fordi vi vil ha et forsvar for framtida, som tar forsvar og klimautfordringer på alvor også i Forsvaret.

Høyre: – Sikre næringslivet

Eirik Lundemo er listekandidat til Ørland Høyre, og peker på økt bolyst og støyproblematikk som viktige saker i kommunen.

UTFORDRINGER: Eirik Lundemo mener det særlig er to utfordringer i kommunen som bør jobbes med.
UTFORDRINGER: Eirik Lundemo mener det særlig er to utfordringer i kommunen som bør jobbes med.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Øke satsningen på sikkerhet og beredskapsarbeidet i kommunen. Etablere en tettere dialog mellom kommunen og Forsvaret slik at vi får satt totalforsvaret skikkelig på kartet. Dette vil sikre at kommunen får tilgang på tidsriktige trusselvurderinger som vi gjøre kommunen i bedre stand til å videreutvikle beredskapsplanverket en Forsvarkommune verdig. Dette vil ikke bare sikre lokalbefolkningen, men også bidra til å sikre nødvendig infrastruktur som ivaretar Forsvarets operative evne.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Det er spesielt to saker som berører lokalsamfunnet i vesentlig grad. Det ene er økt bolyst gjennom det å kunne skaffe partner til forsvarsansatte mulighet til jobb og karriere lokalt. I dag så er det stor grad av internrekruttering både i privat og offentlig sektor og det begrenser tilfanget på stillinger.

– Ørland Høyre vil jobbe for å sikre økt bolyst for de forsvarsansatte og sikre næringslivet forutsigbare rammer slik at man kan realisere flere arbeidsplasser lokalt. Det andre er de pågående støysakene som kommer i kjølvannet av utbyggingen på kampflybasen. I den grad vi har mulighet så vil vi forsøke å bidra til at disse løses til det beste for alle involverte. Selv om dette er en sak mellom Forsvarsbygg og den enkelte så vil kommunen kunne øve et politisk press for å få avsluttet denne betente konflikten. Ingen er kjent med misfornøyde naboer også i et totalforsvarsperspektiv.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Forsvarsfolk skal og bør stemme på Høyre slik at man får satt disse utfordringene på kartet og får bidratt til å bedre forutsetningene for forsvarsansatte i kommunen, dette være seg å stimulere til flere stillinger lokalt, hindre utenforskap og bidra til å sikre forsvarsfamilier et bredt fritidstilbud innen kultur og idrett.

Fremskrittspartiet: – Utdanning av personell

Robert Hellem er førstekandidat for Ørland Frp, og erkjenner at de nok ikke kommer til å vinne valget.

REISEVEI: Robert Hellem i Ørland Frp ønsker seg tunnel for lettere tilkomst til Ørland flystasjon.
REISEVEI: Robert Hellem i Ørland Frp ønsker seg tunnel for lettere tilkomst til Ørland flystasjon.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Historisk sett kommer vel Frp ikke til å bli det største partiet etter valget. Men det betyr vel ikke at vi ikke bryr oss om basens ve og vel. Vi håper basen og naboene kommer til en endelig enighet i nærmeste fremtid, og kan vi bidra med noe her, gjør vi gjerne det.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Utdanning av teknikere og personell er av vesentlig viktighet, og noe er jo på gang i gamle Botngård. Vi bør etterstrebe å gjøre Ørland til en attraktiv kommune å bosette seg i, for å holde viktig kompetanse nærmest mulig basen. Dette også for skatteinnkomst, som igjen øker kommunens mulighet til å gjøre seg mer attraktiv for den enkelte. Dette innebærer også jobbmulighet for den som blir med forsvarsansatt å flytte til Ørland.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Angående vei og tilkomst til Ørland flystasjon, ønsker vi Agdenes-Lensvik lagt i tunnel. Resten av ruten til Orkanger er foreløpig grei nok.

Rødt: – Bygg beskyttelsesrom

Ole Edvard Antonsen er førstekandidat for Rødt, og skriver at de vil motsette seg det dersom USA ønsker å etablere et «omforent område» på Ørland.

OFFENTLIG TRANSPORT: Ole Edvard Antonsen i Rødt er opptatt av beskyttelsesrom og offentlig kommunikasjon.
OFFENTLIG TRANSPORT: Ole Edvard Antonsen i Rødt er opptatt av beskyttelsesrom og offentlig kommunikasjon.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Det vi vil gjøre lokalt er å bygge beskyttelsesrom for sivilbefolkningen. Området nært hovedflystasjonen er ganske tett befolket og sivilbefolkningen vil være meget utsatt i en krisesituasjon. Dette gjelder både ved bruk av konvensjonelle våpen, men spesielt dersom atomvåpen blir brukt.

– Videre vil vi arbeide for mer pålitelig offentlig kommunikasjon. Det er et betydelig antall forsvarsansatte som pendler daglig fra Trondheim. I de siste månedene har hurtigbåten hatt så dårlig regularitet at det i en akutt krisesituasjon ville hatt betydning for evnen til å løse oppdrag. Rødt Ørland vil også arbeide for at flere forsvarsansatte bosetter seg i Ørland. Der mener vi at Forsvaret i altfor liten grad har bygd attraktive boliger for sine ansatte.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Vi opplever at det er rimelig god dialog mellom Forsvaret og sivile myndigheter. En stor utfordring med hovedflystasjonen er støy, og vi mener at Forsvarsbygg har vist for lite vilje til å kompensere innbyggere som er rammet av støyplagen.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Det beste argumentet for at forsvarsfolk bør stemme Rødt er vår forsvarspolitiske plan.

Industri- og næringspartiet (INP): – Bolyst og trygghet

Gunnar Hofstad er førstekandidat i Ørland kommune og nestleder i INP Trøndelag. Han vil arbeide tett med basen.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Vi i INP har som en av våre kjernesaker ved årets valg at vi ønsker å styrke Forsvaret på nasjonalt plan, samt utvikle Ørland kommune i tett samarbeid med Forsvaret. Vi mener at vi som kommune er godt tjent med å arbeide tett med basen, for å legge til rette for bolyst og trygghet i alle livets faser, infrastruktur, samt legge til rette for attraktive arbeidsplasser også sivilt.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Mangel på godt utbygget kommunikasjon vedrørende veinettet til og fra kommunen, og sivile jobber.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Vi er et nytt og fremoverlent parti, som derved er klare for å utvikle oss i takt med et forsvar i vekst og utvikling for en trygg og god fremtid.

Norgesdemokratene: – Oppgrader og styrk Luftforsvaret

Hanne Angelvik er førstekandidat for Norgesdemokratene i kommunen. Hun mener få andre partier skjønner hvilken tilstand Forsvaret befinner seg i.

SATSES: Hanne Angelvik mener det må satses mer på Ørland.
SATSES: Hanne Angelvik mener det må satses mer på Ørland.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Norgesdemokratene ønsker å satse massivt på styrking av Forsvaret. Den senere tid har tydelig vist at Norge har et prekært behov for å styrke vår egen stridsevne. Vi må i større grad være i stand til å håndtere trusler og utfordringer som finnes i verden. I dag befinner det norske Forsvaret seg dessverre i en sørgelig tilstand, og det vil vi gjøre noe med. Ørland er dermed et opplagt sted hvor det må satses sterkt.

– Hva er hovedutfordringene i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Luftforsvaret på Ørland skal oppgraderes og styrkes. Dermed blir det behov for å legge til rette for en slik utvikling. Dette betyr investeringer i infrastruktur, sivile tilbud og militært utstyr. Videre må vi sørge for å ha det kvalifiserte personellet vi trenger.

– Jeg vil legge til at dessverre så er det få av de andre partiene som skjønner hvilken tilstand det norske forsvaret befinner seg i.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Mange i Forsvaret stemmer allerede på oss. Vi har tidligere offiserer fra Luftforsvar og Marine i flere sentrale roller i partiet. Vi er videre det partiet som skjønner at det må satses på alle våpengrenene og at Norge har behov som suveren stat for å ivareta egne interesser og sikre egne grenser. Denne innsikten går dessverre de aller fleste i Stortingspartiets hus forbi.

Powered by Labrador CMS