Nyheter

PÅ ØVELSE: Dette arkivbildet viser soldater fra Artilleribataljonen som gjennomfører skredøvelse. Fravær fra avdelingene på grunn av utdanning eller internasjonale operasjoner gjør at Hærens aktivitet må tilpasses.
PÅ ØVELSE: Dette arkivbildet viser soldater fra Artilleribataljonen som gjennomfører skredøvelse. Fravær fra avdelingene på grunn av utdanning eller internasjonale operasjoner gjør at Hærens aktivitet må tilpasses.

Tilsynsrapport: Mener at fravær i Hæren går på sikkerheten løs

Når ansatte i Hæren er i utlandsoperasjoner eller på kurs, blir funksjonen deres ofte stående tom. En kilde varsler Ombudsnemnda om at flere faktorer til sammen gjør at det kan oppstå en dødsulykke.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret besøkte Setermoen og Rusta leir i Indre Troms to dager i september 2021. Hærens ledelse og flere av grenens bataljoner holder til i disse to leirene, og Artilleribataljonen, Panserbataljonen, Militærpolitiet og Nasjonalt landoperativsenter ga presentasjoner.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det som kalles «funksjonelt fravær» er lagt vekt på i rapporten etter tilsynet. Blant annet står det:

«Personell som var involvert i tilsynet fremhever for Ombudsnemnda at «funksjonelt fravær» går ut over sikkerheten til personellet»

Ikke tilstede i stilling

Funksjonelt fravær innebærer at ansatte i Hæren ikke er tilstede i stillingen sin for å gjøre oppgavene sine. Det kan være på grunn av utenlandstjeneste, kurs eller utdanning.

Når disse er borte, mangler avdelingene økonomi eller årsverk til å erstatte personellet i stilling. Da står de igjen med to alternativer.

  • Det ene er å la stillingen og funksjonen stå tom.
  • Det andre er å midlertidig flytte på personell fra egen avdeling for å fylle funksjonen.

Alternativ to reiser imidlertid to nye problemstillinger. For det første blir den stillingen vikaren blir flyttet fra, stående tom. For det andre er det nå en person i stillingen som kanskje ikke har den nødvendige utdanningen og erfaringen som trengs til funksjonen.

CV90: En stormpanservogn under øvelse på Rena i 2021.
CV90: En stormpanservogn under øvelse på Rena i 2021.

Et eksempel kan være at en vognfører på stormpanservogn er på kurs.

– Da må du enten sette inn en i reserve for å kjøre, eller så får du ikke kjørt stormpanservogna den dagen. Sånn er det, og det er forsåvidt ikke noe nytt, men det er omfanget av det som har økt, og som vi prøver å se på hvordan vi skal håndtere, sier sjefen for Hæren, generalmajor Lars Lervik til Forsvarets forum.

Han er ikke formelt forelagt rapporten, men er godt kjent med utfordringene funksjonelt fravær skaper.

Les også: Begrenser nærkamp-trening – usikker på om personellet har god nok forsikring

Roper varsku

Ombudsnemnda har lagt inn to sitater fra kilder i rapporten som mener at funksjonelt fravær kan få svært alvorlige konsekvenser.

Det ene varsler om at lagførere uten formell vinterutdanning kan bli satt til å lede under ti dagers øvelser vinterstid, noe som betegnes som «rett og slett direkte farlig».

Et annet sitat lyder slik:

«Kombinasjonen av funksjonelt fravær, manglende erfaring på spesialistbefalet, manglende kunnskap og evne til å lede risikofylt aktivitet hos offiserene, samt kutt i øvingsaktiviteten som skulle bygd kompetanse lag på lag, gjør at vi styrer mot en ny dødsulykke»

Ombudsnemnda skriver om sin oppfatning av «funksjonelt fravær» at dette er noe som krever rask og effektiv handling fra politiske og militære myndigheter. Nemnda deler bekymringen de ansatte løfter om personellets sikkerhet.

IKKE BEKYMRET: Hærsjef Lars Lervik sier risikovurdering gjøres i alle ledd i Hæren, og er en forventning fra ham.
IKKE BEKYMRET: Hærsjef Lars Lervik sier risikovurdering gjøres i alle ledd i Hæren, og er en forventning fra ham.

Ikke bekymret for soldatene

Rapporten etter tilsynet er forelagt Forsvarsdepartementet. Departementet skriver at Forsvarsstaben har understreket at det er fokus på å minimere risiko ved funksjonelt fravær ved at oppdrag sees i sammenheng med tildelte ressurser og at risiko kartlegges på ulike nivåer.

Hærsjef Lars Lervik er tydelig på at risikovurderinger styrer deres aktivitet i alle ledd.

– Når det gjelder sikkerhetsdimensjonen, så er det noe som er fokus fra toppen og helt ned i strukturen vår. Vi gjør til en hver tid sikkerhetsvurderinger av den aktiviteten vi driver med. Det betyr å justere ambisjonsnivået og tempo, men også sørge for at du har ressurser til å gjøre det du har tenkt å gjøre, sier han til Forsvarets forum.

– De skriver i rapporten at de er bekymret for personellets sikkerhet. Er det en riktig fremstilling, syns du?

– Jeg er ikke bekymret for soldatene i Hæren sin sikkerhet, det er jeg ikke. Men det er fordi vi har og må fortsette å ha fokus på det hver eneste dag. For det er ikke tvil om at vi driver risikobetont aktivitet.

– Der vi ser at vi er på tvers av sikkerhet, der stanser vi jo. Det er regelen.

Forsvarets forum har lest opp påstandene fra rapporten om at aktivitet som er «direkte farlig» og at flere faktorer gjør at man «styrer mot en ny dødsulykke». Det sier Lervik at han ikke kjenner seg igjen i.

Han understreker at det er en forventning at folk sier nei dersom aktiviteten ikke er trygg.

Rapport etter nestenulykke i Luftforsvaret: Risiko ved å være for oppdragsfokusert og løsningsorientert

Fagforeningene: Økt risiko

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Befalets fellesorganisasjon kjenner seg imidlertid godt igjen i funnene i rapporten.

KJENNER PROBLEMATIKKEN: Leder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund etterlyser flere ansatte for å få bukt med utfordringene funksjonelt fravær skaper.
KJENNER PROBLEMATIKKEN: Leder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund etterlyser flere ansatte for å få bukt med utfordringene funksjonelt fravær skaper.

– Dette er en virkelighetsbeskrivelse og en vurdering som jeg deler. Funksjonelt fravær er en del av utfordringen, og konsekvensene er økt risiko for ulykker – også av den verste sorten, sier NOF-leder Torbjørn Bongo til Forsvarets forum.

Bongo mener løsningen er tilstrekkelig bemanning, slik at avdelingene er robuste og at man kan håndtere noe fravær uten at aktiviteten stopper opp.

– Der er vi ikke i dag. Vi har knapt nok det vi trenger. Det er ingen overhøyde.

NOF-lederen sier at han forventer fra arbeidsgiver at det er akseptabelt å si nei til aktiviteter, men han mener at det er for lettvint å peke på det som en løsning for alle problemer.

Han eksemplifiserer med den store Nato-øvelsen Cold Response, som gjennomføres i vår. Da er det ikke bare å si «nei, nå har vi for lite bemanning, vi holder oss hjemme», ifølge Bongo. Han mener at det er et stort press på flere nivåer for å gjennomføre aktivitet.

– For å si det på godt nordnorsk; Du skal ha jævelsk god ryggrad for å si nei når sånt står for døra.

Heller ikke hos BFO er informasjonen fra Ombudsnemndas rapport ny.

– Vi har fått de samme bekymringsmeldingene og flere av våre tillitsvalgte sier det samme, sier BFO-leder Jens Jahren.

Høyere fravær

I Hæren sier Lervik at de jobber med å finne en balanse mellom å få nok faglig påfyll og å ikke ta for mange ut av avdeling, som skaper fravær.

I rapporten fra tilsynet står det at utdanningsreformen, som innebar at utdanning skal skje mens eleven har en stilling i den operative strukturen, spiller sterkt inn på det funksjonelle fraværet.

– Det er en av faktorene, sier Lervik.

FÅR TILBAKEMELDINGER: Jens Jahren, leder i Befalets fellesorganisasjon, sier at de har fått mange av de samme tilbakemeldingene som kommer frem i rapporten.
FÅR TILBAKEMELDINGER: Jens Jahren, leder i Befalets fellesorganisasjon, sier at de har fått mange av de samme tilbakemeldingene som kommer frem i rapporten.

– Mens du før tok grunnleggende befalsutdanning uten at du var i avdeling, og kom ut når du var ferdigutdannet. Så er det sånn at i dag så ansettes du, og så gis du lederutdanning.

BFO-leder Jahren sier at utdanningsreformen innebærer veldig mye fravær i avdelingene.

– Blant annet er folk borte fra stillingen i tre måneder for å ta den grunnleggende befalsutdannelsen. Tilbakemeldingen fra Setermoen er at de sliter med å skaffe nok instruktører. Dermed blir de som er utdannet og jobber i avdelingen, dratt ut av stilling for å være instruktører.

200 ansatte

Rapporten etterlyser rask og effektiv handling fra politiske og militære myndigheter. Forsvarets forum har spurt hærsjefen hva han og andre militære sjefer kan gjøre, og hva politiske myndigheter kan gjøre.

– Dette er noe vi må fortsette å håndtere hver eneste dag. Jeg har sagt, blant annet fra talerstolen i Oslo Militære Samfund, at jeg ønsker å få tilført flere folk så fort som mulig, for gjennom det å bygge kompetanse og ha mindre sårbarhet for dette.

Hærsjefen anslår at 200 ansatte hadde vært et steg på veien for å håndtere situasjonen nå og veksten som kommer i årene fremover.

Jahren i BFO og Bongo i NOF etterlyser også politisk handling. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for tallet på ansatte i Forsvarets operative ledd.

I tillegg er det ventet en evaluering av utdanningsreformen.

– Departementet merker seg at tilsynsrapportene viser til utdanningsreformen som hovedkilden til funksjonelt fravær. Det kan være indikatorer på at endringene av utdanningssystemet har bidratt til å øke det funksjonelle fraværet i avdelingene, men FD anser at denne utfordringen er mer sammensatt og kan ha flere årsaker.

Departementet skriver at dette skal følges opp i evalueringen som kommer.

Powered by Labrador CMS