Meninger

SKRIBENTEN: Løytnant Magnus Pettersen tar opp diskusjonen om Porsanger Bataljons rolle.

Har Hærens kavaleribataljon livets rett?

Porsanger bataljon som en kavaleriformasjon vil miste livets rett i møte med en manglende forståelse for kavalerioperasjoners egenart, og hvordan Hæren kan utnytte en slik kapasitet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Dette debattinnlegget ble først publisert på Stratagem.

Den interne fagmilitære diskusjonen i Hæren tyder på at det er en manglende forståelse for Porsanger bataljons rolle i møte med fremtidens trusler. I denne diskusjonen stilles avdelingen krav lignende oppdragsporteføljen til en mekanisert bataljon. Det er således logiske brister mellom hvilke forventninger en har til Porsanger bataljon, og hvordan militære doktriner forklarer anvendelsen av en kavaleriformasjon.

En del av kjernen i mine betraktninger er den militære profesjons ansvar. Til tross for utfordringer ved en hurtig etablering av en ny avdeling, er det i den militære profesjonens ansvar å nå de politiske målsetningene med tildelte midler. Til tross for sprikende forståelse for anvendelsen av en kavaleriformasjon, er det vårt ansvar å sørge for at midlene anvendes på en slik måte at oppdraget løses. Dette innebærer å drive frem en fagmilitær utvikling gjennom å gi anbefalinger til beslutningstagere på hvordan fremtidens utfordringer bør løses. Gjør vi ikke dette – forsømmer vi ansvaret iboende den militære profesjon.

Bakgrunn

Hærens kavaleribataljon, Porsanger bataljon, ble offisielt etablert 1. mai 2020, men den første stridsgruppen stod klar så tidlig som i januar 2019. Porsanger bataljon ble vedtatt av proposisjon 2S til Stortinget. Vedtaket stadfester kavaleribataljonens etablering og dens formål.

Porsanger bataljon (POBN) inngår i Finnmark landforsvar (FLF), og bakgrunnen for etableringen er i sammenheng med utviklingen av forholdet mellom Russland og NATO de siste årene. Begrunnelsen for etableringen av en landmilitær styrke i Finnmark handler om operasjonell nektelse og forebygging av militær aggresjon. Min forståelse for hva som således er oppgavene til kavaleribataljonen er todelt. Den ene delen er den strategiske målsetningen om kontroll av viktige områder og infrastruktur, mens den andre er evnen til totalforsvar. Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) definerer totalforsvaret som mobilisering av samfunnets samlede ressurser for forsvaret av landet. I denne kronikken bruker jeg begrepet 2 totalforsvaret om hvordan kavaleribataljonen i en taktisk ramme bidrar til totalforsvaret av Finnmark.

Fagmilitær tilnærming

En kavaleriformasjon løser primært sine oppdrag innenfor tilretteleggende operasjoner. Tilretteleggende operasjoner er operasjoner som muliggjør en overgang til enten en offensiv eller defensiv operasjon. Innenfor dette spekteret skal en kavaleriformasjon kunne utføre oppklarings- og sikkerhetsoperasjoner. «Jeg mener avdelingens oppdragsportefølje bør avgrenses til kjernen av det formasjonen er designet til å utføre. Kavalerieskadronen er først og fremst utformet til oppklarings- og sikkerhetsoperasjoner med tilhørende oppdrag.»

Nåværende stabssjef i Porsanger bataljon, major Erlend Johnsen, forklarer kravene til en kavaleriformasjon som formidable. En kavaleriformasjon skal nemlig også ha evnen til å løse offensive og defensive operasjoner, men bør avgrenses til kjernen av sin oppdragsportefølje. Kravene som stilles til hvilke kapabiliteter Porsanger bataljon skal ivareta er stadfestet i proposisjon 2S til Stortinget, og kan absolutt defineres som formidable.

Porsanger bataljon, som en kavaleribataljon, skal i rammen av Finnmark landforsvar bidra til forsvaret av Finnmark. I overført betydning skal avdelingen bidra til økt terskel for bruk av militær aggresjon, og samtidig hindre Russland i å ta strategiske punkter som kan muliggjøre etableringen av en buffer mellom NATO og dem selv. Deler av grunnlaget for opprettelsen av kavaleribataljonen innebærer at den skal kunne løse sitt oppdrag knyttet til avskrekking og forebygging av militær aggresjon, gjennom kontroll av strategiske nøkkelpunkter og infrastruktur.

Les også: Ukrainsk veteran: - Nå håper vi på hjelp fra våre allierte

En slik forebygging innebærer også å ha tilstrekkelig kampkraft tilstede i Finnmark for å sikre en utløsning av NATOs artikkel fem ved et angrep. Samtidig skal avdelingen bidra til totalforsvaret av Finnmark. For å gjøre dette er POBN, og FLF som sådan, avhengig av brigaden. I et slikt senario skal ikke en kavaleriformasjon måtte utføre offensive eller defensive operasjoner alene. Dette er brigadens mekaniserte bataljoner dimensjonert for. Gitt utformingen av Porsanger bataljon som en kavaleriformasjon skal avdelingen tilrettelegge for brigadens offensive eller defensive operasjoner i Finnmark. Dette gjøres gjennom sikkerhetsoperasjoner. Herunder å lede fellesoperativ ild, oppklare og overvåke for å gi korrekt og tidsriktig informasjon om fienden.

Strategisk tilnærming

Den strategiske tilnærmingen for forsvaret av Finnmark handler om hvordan en skal bruke militære midler for å nå den overordnede målsetningen om et tilstrekkelig forsvar. Jeg tror det er lett å snakke forbi hverandre i debatten om Finnmarks territorielle betydning. I den offentlige debatten ser vi høytstående offiserer diskutere det som tilsynelatende virker som motsetninger. Eksempelvis at Finnmark kan beskyttes fra russisk intervensjon kun med bruk av strategiske missiler; eller at Finnmarks territorielle betydning er borte etter teknologisk utvikling og økt bruk av hybride virkemidler. Slike misoppfattelser kan lett oppstå der informasjon og viktige perspektiver fort kan bli av en høygradert karakter, og dermed utelates fra den offentlige debatt. Det jeg trekker ut av denne debatten er derimot at territoriet har en viktig betydning for forsvaret av Finnmark.

Les også: Historiker ser likheter med 9. april

Uten militær motstand i Finnmark, hvilken vilje har NATO til å bruke militærmakt for å løsrive Finnmark fra en eventuell okkupasjon? Dette er et viktig spørsmål som burde inkluderes i debatten om hvordan Finnmark skal forsvares. Med militær tilstedeværelse i Finnmark tror jeg et av de viktigste oppdragene vil være å skape en utvetydig situasjon om at det er krig. En slik oppgave må løses gjennom dokumentasjon og bruken av media, og kan i overført betydning defineres som det Forsvarets fellesoperative doktrine kaller presse og informasjon. Dette er med på å senke terskelen for alliert støtte. I tillegg vil militære styrker i Finnmark tvinge Russland til å måtte bruke makt for å besette strategiske punkter. Gjennom å unngå et maktvakuum i Finnmark vil det således nekte Russland muligheten til å bruke Finnmark som et forhandlingskort for å løsrive seg fra en konflikt et annet sted internasjonalt.

Forsvaret av Finnmark løses dog ikke isolert sett av kun landmilitære styrker. Det kreves utnyttelse av domenene land, sjø, luft og cyber for å nå en slik målsetning. Dette kalles fellesoperasjoner, eller multi domene operasjoner. I tillegg tror jeg informasjonsoperasjoner vil være sentralt i å understøtte effekten av pågående og fremtidige operasjoner.

Finnmark landforsvar har utviklet et dokument som setter retning for den videre utviklingen av FLF. Den understøtter betraktningene mine om fellesoperasjoner, og hvilken strategisk tilnærming en bør velge for forsvaret av Finnmark. I tillegg har FLF en metodisk tilnærming til hvordan totalforsvarsaktørene skal være med på å understøtte effekten av dette. Med en slik strategisk tilnærming kan en således argumentere for at 4 etableringen av en landmilitær styrke i Finnmark bidrar til økt evne for totalforsvaret militært sett, men at det ikke vil kunne løse problemene isolert sett.

Har Hæren kavaleribataljon livets rett?

Til nå har jeg pekt på flere aspekter rundt bakgrunnen for etableringen av en kavaleribataljon i Finnmark. Er Porsanger bataljon tilpasset oppdrag sitt i Finnmark? Svaret på dette er todelt. Politisk sett så innfrir avdelingen sitt formål gjennom å ha evnen til å utføre operasjonell nektelse. I overført betydning vil avdelingen også bidra til økt terskel for militær aggresjon. En kan således argumentere for at en hurtig etablering av en kavaleribataljon i Finnmark har vært en politisk suksess. Samtidig så setter jeg spørsmålstegn ved om den nåværende styrkeorganiseringen av Porsanger bataljon er dimensjonert til å løse det fulle spekteret av oppdragets innhold.

Avdelingens evne til å løse offensive og defensive operasjoner vil jeg argumentere for at er begrenset. Det er fordi avdelingen mangler betydelig kampkraft som kan muliggjøre selvstendig oppdragsløsning innenfor dette spekteret. Det som er tiltenkt å gi slagkraft for POBN er brigaden og fellesoperative ressurser. Burde Porsanger bataljon således dimensjoneres som en tung kavaleriformasjon, og inneha effektorer som for eksempel stridsvogn og mobilt luftvern? Eller kanskje som en mekanisert bataljon med tilhørende oppdragsportefølje?

Min påstand er at Porsanger bataljon for øyeblikket er avhengig av brigaden for å løse offensive og defensive operasjoner i Finnmark. Allikevel var etableringen av en kavaleribataljon i Finnmark ingen prematur løsning politisk sett, men den var kanskje en prematur løsning militært sett. Kombinasjonen av to faktorer understøtter denne påstanden. En manglende forståelse for anvendelsen av kavaleriformasjoner i Hæren, og en videreutviklet forståelse for hvilke oppdrag bakkestyrker må kunne løse i Finnmark.

Les også: Ukrainsk krigshelt: – Det russiske imperiet vil bli knust

Hæren burde se på løsninger der Porsanger bataljon blir bedre rustet til løse et bredere spekter av oppdrag innenfor offensive og defensive operasjoner. Dette vil øke avdelingens evne til å tilpasse seg ulike oppdrag, og således være bedre stilt i møte med fremtidige trusler. For å sikre kavaleribataljonens videre utvikling er dette en problemstilling som må inkluderes i den videre fagmilitære diskusjonen.

Kildeliste:

Bibliografi Birkheim, L. H. (2020, April 30). Multi-Domain Operations i norsk kontekst. Hentet fra Stratagem: https://www.stratagem.no/multi-domain-operations-i-norsk-kontekst/

Clausewitz, C. (1989). On war. New Jersey, United States: Princeton University Press.

Diesen, S. (2021, November 14). Hva kan Clausewitz fortelle oss om territoriets betydning? Hentet fra Stratagem: https://www.stratagem.no/hva-kan-clausewitz-fortelle-oss-om-territoriets-betydning/

Finnmark landforsvar. (2022). Utvikling av Finnmark landforsvar mot 2030. Porsangmoen: Finnmark landforsvar.

Forsvarsdepartementet. (2017, Oktober 13). Proposisjon til Stortinget 2S (2017-2018). Videreutvikling av Hæren og Heimevernet. Oslo, Norge.

Forsvarsdepartementet. (2020, Oktober 16). Proposisjon til Stortinget 14S (2020-2021). Langtidsplan for forsvarssektoren. Oslo, Norge.

Forsvarsstaben. (2004). Forsvarets doktrine for landoperasjoner. Forsvarsstaben.

Forsvarsstaben. (2019). Forsvarets fellesoperative doktrine. Forsvarsstaben.

Guttelvik, M. S., Hennum, A. C., & Glærum, S. (2021, Desember 14). Kontroll eller nektelse? Hentet fra Stratagem: https://www.stratagem.no/kontroll-eller-nektelse/

Hærens våpenskole. (2021). Konsept for utvikling av Hæren. Rena. Hykkerud, E. (2019, Juni 2). Tidligere forsvarssjef mener at dagens forsvar av Finnmark tilhører fortiden. Hentet fra NRK: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/tidligere-forsvarssjef-mener-at-dagens-forsvar-av-finnmark-tilhorer-fortiden-1.14566066

Johnsen, E. F. (2019, Juli 2). Kavalerioperasjoners krevende kompleksitet. Hentet fra Stratagem: https://www.stratagem.no/kavops-krevende-kompleksitet/

Kråkenes, C. (2020, Juli 21). Advarer mot gamle forsvarsplaner. Hentet fra NRK: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/advarer-mot-gamle-forsvarsplaner-1.15092744 6

NATO. (2013). Allied command operations comprehensive operations planning directive (COPD). Brussel: Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE).

NATO Standardization Agency. (2009). Allied land tactics ATP-3.2.1. Brussel.

Olsen, Ø. F. (2022, Januar 22). Oberst mener Sverre Diesen maler russerne tre meter høye. Hentet fra Forsvarets forum: https://forsvaretsforum.no/finnmark-heimevernet-haeren/oberst-mener-sverre-diesen-maler-russerne-tre-meter-hoye/237843

US ARMY. (2016). ATP-3.20.96. Washington DC: Department of the army.

Powered by Labrador CMS