Meninger

TILTAK: Hæren iverksetter tre tiltak for å bedre håndteringen av varsler. Bildet er tatt i garnisonen i Porsanger, høsten 2021, til en reportasje publisert samme år.

Ikke i mitt lag!

Alle i Hæren skal kjenne seg trygge på jobb og oppleve et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

De alvorlige hendelsene som har kommet frem den siste tiden, synliggjør svakheter i håndteringen av varsler og i etterlevelse av Forsvarets verdier.

Å varsle er et belastende ansvar. Forsvarssjefen har iverksatt en rekke tiltak som skal forbedre situasjonen, noe Hæren bidrar aktivt til. Vi har nå hatt en kritisk gjennomgang av varslingssaker i Hæren. Reaksjoner fra vår side som arbeidsgiver vil bli justert der det er hensiktsmessig.

De som har stått frem med sine varsler, og alle som varsler om kritikkverdige forhold, viser stor styrke. Varslere har mot til å si fra. Varslere tar ansvar for arbeidsfellesskapet og arbeidsmiljøet, og muliggjør at arbeidsgiver kan ta sitt ansvar med å rydde opp.

Vi iverksetter nå tre tiltak for å bedre håndteringen av varsler:

1) Styrke fagmiljøet.

Hæren har ansett en ny offiser med juristkompetanse som vil ha som hovedoppgave å arbeide med varsler. Sammen med den eksisterende vurderingsgruppen skal juristen styrke den faglige støtten til Hærens avdelinger i håndteringen av varslingssaker. Målet er å gjøre behandlingen av varslingssaker raskere og kvalitativt bedre.

2) Bedre ivaretakelsen av personell involvert i varslingssaker.

I våre samtaler med personell som er involvert i varslingssaker kommer det tydelig frem at det er en stor påkjenning for den enkelte – både varsler og omvarslede. Lang saksbehandling og juridisk kompleksitet forsterker dette, og mangel på informasjon oppleves som krevende. Vi etablerer derfor en praksis hvor personell i de mer komplekse sakene får støtte av personell med spisskompetanse. Ivaretakelse skal fortsatt være et sjefsansvar, men dette tiltaket skal gi tilgang på uavhengig støtte og fagkompetanse.

3) Helhetlig vurdering av reaksjoner i varslingssaker.

Vi ønsker at varslingssaker behandles lokalt der de skjer og av sjefer med militær disiplinærmyndighet, men gjennomgangen viser et for stort spenn i reaksjoner fra arbeidsgiver i de alvorligste sakene. Reaksjoner i disse sakene vil fra nå av bli vurdert og avgjort av hærledelsen, og koordinert med forsvarsledelsen. Tiltaket skal sikre at de alvorligste sakene blir helhetlig og likt håndtert.

Iverksatt tiltak

Forut for dette har Hæren de siste årene gjennomført tiltak for å forbedre håndteringen av varsler. Dette inkluderer etablering av en vurderingsgruppe i november 2020 der hovedoppgaven er å støtte avdelingene med håndtering av varsler. I januar i år ble det opprettet et eget varslingsmottak i Hæren.

I første kvartal gjennomførte vi målrettet kompetanseheving for sjefer og personalmedarbeidere. I juni fikk ansatte og vernepliktige en leksjon i hva et varsel er og hvordan en varsler. Videre ble det diskutert hva som er viktig for at varslingssaker skal bli håndtert riktig og på en troverdig måte. Innspillene fra disse samlingene er gjenspeilet i de tre tiltakene vi nå innfører, samt i Hærens innspill til forsvarssjefens tiltak.

Forebyggende program

Minst like viktig som håndteringen av varsler, er arbeidet med å forsterke de positive elementene i arbeidsmiljøet vårt og redusere uønskede hendelser. Dette jobber alle nivå i Hæren med, og det er førsteprioritet i tiden fremover. Arbeidet skjer i avdelingene, i våre arbeidsmiljøutvalg og på ledernivå. Et eksempel er programmet «Ikke i mitt lag».

Dette er et forebyggende program som har til hensikt å tilrettelegge for et godt og trygt arbeidsmiljø. «Ikke i mitt lag» består av jevnlige, organiserte samtaler og samlinger på alle nivå i Hæren. Målet er at den enkelte og laget samlet skal avklare grenser og sette rammer for arbeidsmiljøet. Dette mener vi vil gi et sterkere eieforhold til eget arbeidsmiljø og samtidig gjøre det lettere å ta opp saker på et tidlig tidspunkt, og før sakene eventuelt utvikler seg til mobbing og trakassering.

Å løse oppdrag og ta vare på hverandre er kjernen i det vi sammen gjør hver eneste dag. Et trygt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø er vesentlig for å løse vårt samfunnsoppdrag. Det store flertallet av Hærens personell etterlever våre verdier, men vi ser også oppførsel og handlinger som bidrar til redusert trygghetsfølelse og svekket tillit. Slik oppførsel er ikke i tråd med vår verdier og har ingen plass i vårt lag.

Powered by Labrador CMS