Nyheter

KIRKENES: Antikrigsbudskap i grensekommunen Sør-Varanger.

Kampen om forsvarskommunene: Slik skal de vinne i Sør-Varanger

Valgdagen nærmer seg 11. september. Dette mener lokalpolitikerne i Sør-Varanger kommune er viktigst for Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarets forum har spurt samtlige partier i landets forsvarskommuner om deres viktigste saker, utfordringer og hvorfor forsvarsfolk skal stemme på dem.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Grensekommunen Sør-Varanger er viktig for Forsvaret, der Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) vokter den 198 kilometer lange grensa mot Russland. Grensevakta holder til på Høybuktmoen, som er rundt et kvarters kjøring vestover fra Kirkenes.

Kommunen har rundt 10.000 innbyggere. Rundt 3500 av dem bor i Kirkenes.

Følgende tre spørsmål har gått ut til partiene:

  • Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?
  • Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?
  • Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

Arbeiderpartiet og Venstre har ikke besvart Forsvarets forums henvendelse.

Senterpartiet

Kurt Pasvikbamsen Wikan er førstekandidat for Sør-Varanger Senterparti. Han mener Forsvaret må styrkes i nord.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– For Senterpartiet i Sør-Varanger er det viktig at Forsvaret blir styrket i vår kommune. Vi er nødt til å hevde suverenitet mot vår nabo i øst Russland. Det er viktig at vi får gode veier i Pasvikdalen og Jarfjord da dette er viktige veier for både Forsvaret og lokalbefolkningen, for å hevde suverenitet er det viktig at vi ha sivilbefolkning langs vår 197,8 kilometer grense.

SENTERPARTIET: Kurt Pasvikbamsen Wikan er også andrekandidat til fylkestinget i Finnmark.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Sør-Varanger Senterpartiet har diskutert med befal på GSV om at det ikke kan bli krig på lørdag og søndag for da er mesteparten av befal og sjef GSV hjemme hos familien andre plasser i Norge. Det som blir sagt fra mange befal er at beordring er lagt opp på gal måte tre år er for kort tid, man kan ikke flytte barn og familie hvert tredje år. Det sies av mange befal at beordring bør være 5-7 år da er det lettere å flytte med familie, og man er med å bygge samfunn samtidig som man skatter til vår kommune.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Senterpartiet mener at kongeriket sikres gjennom en kombinasjon av et sterkt nasjonalt forsvar, og norsk Nato-medlemskap. Det må også jobbes for et videre sterkt samarbeid mellom landene i Norden på både forsvar, utdanning, kultur og øvrige samfunnsområder.

– Det er viktig å styrke totalberedskapen, ikke minst i nord. Den nye geopolitiske situasjonen gjør at satsing på sikkerhets- og beredskapssamvirke, er særlig viktig. Regjeringen må bidra for å fremme kunnskap for bedre samhandling og flere øvelser på tvers av offentlige og private aktører. Regjeringa må sikre forskningsbaserte utdannings og videreutdanningstilbud innen sikkerhet og beredskap.

Høyre

Magnus Mæland er førstekandidat for Høyre i kommunen, og mener det er hårreisende at vennskapsavtalen mellom Sør-Varanger og den russiske kommunen Petsjenga ikke er formelt sagt opp.

VIL BLI ORDFØRER: Magnus Mæland er ordførerkandidat for Sør-Varanger Høyre.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Det viktigste er et økt arbeid for å integrere forsvaret sterkere i det sivile samfunnet. I dag bor og jobber mange i forsvaret i egen leir, og vi ønsker dem velkommen særlig til bykjernen for å bygge et mer urbant sentrum. Vi vil ha et sterkere samarbeid med GSV, og vi vil ha forsvarsbygg med i planene.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Sør-Varanger kommune må støtte Forsvaret og norsk etterretning mer. Jeg vil være en tydelig stemme på at jeg stoler på Forsvaret og våre institusjoner. Vi er en grensekommune som fortsatt har en formell vennskapsavtale med Petsjenga kommune i Russland. Der trenes russere til å dra i krig i Ukraina. Det er hårreisende at Sør-Varanger kommune ikke sier opp denne avtalen, og enda tydeligere viser sin motstand mot krigen i Ukraina.

– Høyre vil være tydelig på at Sør-Varanger som grensekommune er særlig viktig i totalforsvaret. Vi må bli en attraktiv kommune for forsvarspersonell, vi må ha trygg styring i driften av kommunen og vi må svare på utfordringene som former fremtiden. Det vil være mangel på arbeidskraft i nær framtid, da må Sør-Varanger kommune være rustet for en annen hverdag.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Høyre representerer respekt for Forsvaret, forutsigbarhet og trygghet.

Fremskrittspartiet

Tore Fredrik Nilsen er ordførerkandidat for Frp i Sør-Varanger, og sier arealutfordringer mellom Forsvaret og lokalbefolkning kan være en utfordring.

IKKE GODT NOK: Tore Fredrik Nilsen mener boligsituasjonen ikke er god nok.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Sør-Varanger Frp vil være med å tilrettelegge en bedre boligsituasjon for de befal som blir beordret hit, situasjonen som er i dag er ikke god nok. Ellers så støtter vi de nasjonale føringer som er gitt det norske Forsvaret.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Boligsituasjonen og arealutfordringer mellom Forsvaret og den øvrige befolkning. Et eksempel kan være tilrettelegging av nytt industriområde i Høybukta.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Vi vil øke Forsvarets årlige budsjett, styrke og utvikle verneplikten, styrke tilstedeværelsen i hele landet – særlig her i Sør-Varanger. Vi vil også styrke etterretningstjenesten, Heimevernet og Cyberforsvaret.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Elin Mathisen er varaordfører i kommunen, og SVs ordførerkandidat. Hun peker på boligmangel og EBA (eiendom, bygg og anlegg)-etterslep som en hovedutfordring.

VARAORDFØRER: Elin Mathisen i Sør-Varanger SV.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Dersom SV skulle få flertall, vil vi sikre at Forsvarets personell kommer til en kommune med et rikt kulturliv, løpende barnehageopptak og tilgang på tomter for de som ønsker å bosette seg i kommunen. Vi vil også sikre at kommunen viser fleksibilitet og samarbeider med Forsvaret i tilrettelegging for tjenesteboliger og andre fasiliteter som kan bidra til trivsel for Forsvarets ansatte og vernepliktige. Sør-Varanger kommune kan by på vakker natur og gode fasiliteter for de som ønsker å benytte seg av dette. Det vil vi sikre at også er tilgjengelig i fremtiden.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– Hovedutfordringen er mangel på bolig, og stort etterslep på eiendom, bygg og anlegg (EBA). Forsvaret har et ansvar for å ta igjen dette etterslepet. SV støtter Forsvarskommisjonens anbefaling og å ta igjen dette etterslepet. Her kan kommunen bidra med å legge til rette i planarbeid og sikre gode og raske prosesser der det er nødvendig.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Forsvarsfolk bør stemme på SV fordi vi står skulder ved skulder med fagorganisasjonene for å satse på personell, kompetanse og for å legge til rette for balanse mellom drift og personell. SV mener en god boligpolitikk også må gjelde Forsvaret.

Rødt

Marius Eriksen Aikio er gruppeleder i Rødt Sør-Varanger og andrekandidat på lista.

AREAL: Marius Eriksen Aikio er gruppeleder i Rødt Sør-Varanger, og trekker fram arealbehov.

– Om ditt parti får flertall, hva er det viktigste som kommer til å skje med Forsvaret i kommunen?

– Som lokallag har vi ikke veldig innflytelse på Forsvarets infrastrukturelle oppgaver og utfordringer som nedbygging av personell og Heimevernet, men lokalt vil vi tilstrebe å være i dialog med leirsjef om samarbeid rundt temaer som forsvar og sivile skal leve sammen om, da tenker jeg på natur, miljø, areal, fritidsaktiviteter, boliger og inkludering av forsvarsansatte og medflyttere med barn i samfunn, hverdagsliv, skole og idrett.

– Hva er hovedutfordringen(e) i saker som gjelder forsvar i kommunen?

– De hovedutfordringene vi ser gjelder forsvar i kommunen er de samme som gjelder for kommunen for øvrig, og det går på arealbehov. Forsvaret har avsatt noen arealer til sitt bruk, men det er behov for mye, mye mer for blant annet øvingsfelt som ikke kommer i konflikt med reindrift, næringsliv og tusener av år gamle kulturminner. Det er også et stort ønske og behov for sentrumsnære boliger for forsvarsansatte, og dette er utfordringer vi er klare til å gå i dialog med Forsvaret for å løse til det beste for Garnisonen, lokalt næringsliv, lokale innbyggere og militære tilflyttere. Dialog og nære samarbeid er nøkkel for alle utfordringer, dette får vi til.

– Hvorfor skal forsvarsfolk stemme på ditt parti?

– Vi ser mennesket bak uniformen og anerkjenner de sosiale behov alle mennesker har, derfor vil vi jobbe for å best mulig ta i mot alle tilflyttere og pendlere med gode fritidsaktiviteter som idrett, organisasjonsliv og et rikt kulturtilbud, samt være lydhøre for deres ønsker om sentrale boliger.

Powered by Labrador CMS