Nyheter

NAMMO: Et av verkstedene inne hos Nammo på Raufoss. Halvparten av aksjene i Nammo AS er eid av det finske konsernet Patria Industries Oy, ifølge proff.no.

Endringer i sikkerhetsloven skal styrke kontrollen med oppkjøp

Lovendringene vil gi økt kontroll med erverv av virksomheter av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser, ifølge regjeringen. Utlendinger sitter på over 40 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs.

Publisert

Bestemmelsene om eierskapskontroll kan med lovendringene gjøres gjeldende for flere virksomheter enn i dag, skriver regjeringen i en pressemelding tirsdag.

Det står videre at terskelen senkes for når det må meldes ifra om oppkjøp, og både selger og virksomheten selv får, i tillegg til kjøper, en meldeplikt.

De over 340 selskapene på Oslo Børs har en samlet markedsverdi på rundt 4000 milliarder kroner, og utlendinger eier 41,23 prosent av børsen, ifølge Aksje Norge.

Ifølge regjeringen har lovforslaget som hovedformål å styrke evnen til å beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser mot sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk:

«Det oppnås blant annet gjennom å øke myndighetenes tilgang til informasjon ved at flere oppkjøp vil omfattes av meldeplikten».

Noen av endringene trer i kraft 1. juli, resten når nødvendige forskriftsendringer er gjort.

Regjeringen gir uttrykk for at to ulike hensyn er veid opp mot hverandre:

  • På den ene siden er det et mål at norske myndigheter skal ha mulighet til å fange opp, vurdere og eventuelt gripe inn i økonomisk aktivitet som kan true nasjonal sikkerhet.
  • På den andre siden er det viktig at Norges folkerettslige forpliktelser ivaretas og at det ikke legges unødvendige eller uforholdsmessige byrder på næringslivet eller begrensinger på handelen med andre land, ifølge pressemeldingen.
Powered by Labrador CMS