Meninger

RENA: Mange soldater i Rena militærleir klager over kalde kaserner.

Sitatsurr om innetemperatur

Forsvarsbygg aksepterer ikke innetemperaturer under 19 grader eller tar lett på at soldater fryser.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Saken i Forsvarets forum 8. januar om innetemperaturer i Rena leir har vakt oppmerksomhet. «Forsvarsbygg om iskalde ansatte – De har ikke fryst forgjeves» skriver Forsvarets forum med fet skrift som innledning til en sak basert på informasjon om innetemperatur helt ned på tolv grader i Rena leir.

I artikkelen fremstilles det som at lave temperaturer er en konsekvens av sparetiltak og klimakampanjer iverksatt av Forsvarsbygg. Det hele underbygges av et sitat som er likt overskriften, som sier at soldatene på Rena ikke har fryst forgjeves. Basert på det innholdet har Forsvarets forum bedt om kommentarer fra et par andre sentrale personer i sektoren, som forståelig nok reagerer negativt.

Forsvarsbygg besvarte en rekke spørsmål i forkant av artikkelen, både om Rena spesielt og om sparetiltakene generelt. Problemet er at Forsvarets forum har redigert uttrekk fra disse svarene, tatt sitater ut av sin sammenheng, klippet og limt for å skape en sak som ikke stemmer med de svarene vi ga.

Etterlatt inntrykk

Et par korrigeringer fikk vi raskt på plass, slik at fakta i saken er riktigere. Det er likevel et tydelig etterlatt inntrykk av artikkelen. Det fremstår fremdeles som om innetemperaturer under 19 grader er akseptert og del av en sparekampanje i forsvarssektoren. Det fremstår som at Forsvarsbygg tar lett på at soldater fryser.

Ingenting av dette er riktig. Alle etatene i sektoren samarbeider om klimatiltak, og sparetiltak er en viktig del av dette. Dersom noen opplever tolv graders innetemperatur, er det selvfølgelig en feil, og ikke en konsekvens av sparetiltak. Med lave utetemperaturer vil slike feil kunne oppstå i stedvis gammel bygningsmasse.

FEIL: Dersom noen opplever tolv graders innetemperatur, er det selvfølgelig en feil, skriver Jensen.

Når soldater eller befal rapporterer inn slike feil, vil Forsvarsbygg rette det opp så langt vi kan. Sitatet om at dersom noen har fryst i våre lokaler har de ikke fryst forgjeves er gitt som en generell kommentar til de positive resultatene sparetiltakene har gitt, og var aldri gitt som kommentar til soldatene på Rena. At et vesentlig forbehold i tillegg er utelatt, bidrar bare til å forsterke misforståelsen.

Samfunnsansvar

God og riktig informasjon er viktig. Vi har stor respekt for uavhengig journalistikk, og går sjelden til det skritt å be om denne type korreksjon. I dette tilfellet har artikkelen med sine feilaktige vinklinger bidratt til å bygge negative holdninger til viktige klimatiltak i forsvarssektoren. Det er sterkt beklagelig. Inntrykket artikkelen har skapt bør korrigeres.

Klima- og miljøarbeid er en naturlig del av forsvarssektorens samfunnsansvar. I dette ligger det også at vi reduserer energiforbruket vårt så mye vi kan. Kraftkrisen i 2022 resulterte i at energikostnadene i forsvarssektoren økte med en halv milliard fra 2021 til 2022. Et bevisst og redusert energiforbruk bidrar til forsyningssikkerhet, frigir midler til operativ evne og er på alle måter blant det mest bærekraftige vi kan gjøre nå.

Forsvarsdepartementet har gitt sektoren et oppdrag om en reduksjon på ti prosent av energibruken til eiendom, bygg og anlegg så raskt som mulig. Alle etatene samarbeider om en tiltaksplan. Sektoren er i ferd med å gjennomføre gode og effektive klima- og miljøtiltak på flere områder, også sparing og effektivisering. Ledere og offiserer i Forsvarsektoren må være positive rollemodeller i dette arbeidet. Det er et stort ansvar. Det skaper tillit. Og tillit er avgjørende for å lykkes med de grepene som nå tas.

Dette sa Forsvarsbygg til Forsvarets forum. Med tillit til at sektorens fagtidsskrift ikke ville tviste på budskapet i en sak som er så viktig for sektoren. Resultatet har blitt en latterliggjøring av et viktig tema i sektoren vår.

Sparingstiltak

Vi må forsøke å rette opp i inntrykket. Sitatene våre er derfor gjengitt i sin helhet her, så kan leserne vurdere sammenhengen selv:

  • Forsvaret og Forsvarsbygg samarbeider tett om klima- og miljøtiltak for å redusere sektorens klimaavtrykk. Reduksjon av energiforbruket er en meget viktig del av dette arbeidet. 
  • Høsten 2022 fikk forsvarssektoren i oppdrag å gjennomføre strakstiltak for å redusere energiforbruket med til eiendom, bygg og anlegg med minst ti prosent. Forsvarsbygg innførte derfor en rekke strakstiltak 1. november 2022, deriblant reduserte innetemperaturer. Dette gav raskt gode resultater forrige vinter, der sektoren sparte mye energi og meget store summer (se detaljer under spørsmål 3).
  • Tiltakene har lykkes på kort sikt, men nå ser vi en utvikling i retning av at energiforbruket øker igjen. Det er derfor viktig at alle offiserer og ledere i sektoren bidrar med å ta ansvar for å redusere forbruket.
  • Forsvarsbygg jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere klimaavtrykket fra eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren. Etter avtale med Forsvaret, reduserte Forsvarsbygg temperaturen i alle bygg fra november 2022. Temperaturene skal være innenfor Arbeidstilsynets anbefalinger og kan justeres ved behov. For kaserner konkret, er normen 19 grader. Vedlagt følger en oversikt over hvilke temperaturer de ulike byggkategoriene skal ha. 
  • Vi har undersøkt dette konkret (Forsvarets Forums formidling av at noen varsler om lave temperaturer på kaserner i Rena) og vi kan ikke finne noe som tilsier at temperaturene på kasernene generelt er for lave. Hvis det stemmer at det er tolv grader i en kaserne, er det uansett en feil, og ikke et sparetiltak. Klimatiltakene skal uansett ikke svekke arbeidsmiljø og bomiljø. Feil kan i så fall meldes inn på ordinært vis. Vi har ingen kjente feil på varmeanleggene i Rena leir per i dag.
  • Strømsparingstiltakene som er nevnt over gjelder for alle våre eiendommer, bygg og anlegg i hele Norge. Som nevnt over, trådte endringene i kraft 1. november 2022. Den positive effekten av tiltakene har vært stor. Generelt kan vi si at dersom noen har fryst i våre lokaler, har de ikke fryst forgjeves. I 2022 førte strakstiltakene til en energireduksjon på 17 982 939 kilowattimer (kWh) sammenlignet med referanseåret 2020. Dette tilsvarer 35 millioner kroner eller energiforbruket til cirka 720 eneboliger.
  • De tre første månedene i 2023: Energiforbruket var enda lavere i de første månedene i 2023. I månedene januar og februar alene var energiforbruket redusert med 6 951 783 kWh sammenlignet med 2020. Dette en reduksjon på hele fem prosent og tilsvarer cirka tolv millioner kroner. 
  • Klima- og miljøarbeid er en naturlig del av forsvarssektorens samfunnsansvar, og det er viktig at vi reduserer energiforbruket vårt så mye vi kan. Situasjonen i Europa har i tillegg ført til en kraftkrise med tilhørende økning i energiprisene, som resulterte i at energikostnadene i forsvarssektoren økte med en halv milliard fra 2021 til 2022. Et bevisst og redusert energiforbruk er bra for klimaet, bidrar til forsyningssikkerhet og til å frigi midler til operativ evne.
Powered by Labrador CMS