Nyheter

KRITIKKVERDIG: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen presenterer rapport om investeringer i Forsvaret torsdag.

Riksrevisjonen om Forsvarets investeringspraksis: – Sterkt kritikkverdig

Det er vanlig med kraftige forsinkelser når Forsvaret anskaffer nytt materiell, man skalerer ned prosjekter for å holde budsjett, skriver Riksrevisjonen i en ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Jeg er bekymret for at de svakhetene som vi avdekker, gjør at vi får en dårligere operativ evne enn det vi kunne og burde ha hatt. Og jeg er bekymra for at de svakhetene som vi avdekker, gjør at man ikke får den effekten av de bevilgningene som man nå ønsker å stille til disposisjon, som Stortinget med rimelighet kan forvente, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Forsvarets forum.

Riksrevisjonen la torsdag frem rapporten Gjennomføring av materiellinvesteringer i forsvarssektoren, der Forsvarsdepartementet får sterk kritikk for håndteringen av forsvarsinvesteringer.

– Forsvarsdepartementet har vært klar over problemene lenge, slik vi også har sett i tidligere undersøkelser, men ikke klart å løse dem. Dette mener Riksrevisjonen er sterkt kritikkverdig, skriver de i en pressemelding om rapporten.

Forsinkelser

Riksrevisoren trekker spesielt frem at materielinvesteringer i forsvarssektoren tar lengre tid enn planlagt.

– Vi har sett nærmere på gjennomføringsfasen i 38 avsluttede investeringsprosjekter. Av disse er kun seks, en av seks prosjekter, levert til planlagt tid. Hele 32 prosjekter var forsinket med i gjennomsnitt fem år. Mange prosjekter tok mer enn dobbelt så lang tid som planlagt, og i noen tilfeller så mye som seks ganger så lang tid som planlagt, sier han på pressekonferansen torsdag.

Schjøtt-Pedersen trekker frem flere eksempler:

– Vi så det med kampflyene F-35. Vi så det med de maritime helikopterene. Vi så det med forsvars-IKT-systemene.

Sterkt kritikkverdig er det sterkeste kritikknivået Riksrevisjonen kan gi. Rapporten leveres nå til Stortinget.

– Skal Forsvaret klare å omsette bevilgningene i økt operativ evne, må anskaffelsene skje mer effektivt enn i dag. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon, med behov for å få nytt forsvarsmateriell raskt, haster det å utbedre svakhetene vi peker på i denne rapporten, sier Schjøtt-Pedersen.

Gram: Mye er gjort

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil følge opp Riksrevisjonens anbefalinger når tiltakene i langtidsplanen for Forsvaret nå skal gjennomføres, sier han i en e-post via Forsvarsdepartementet til Forsvarets forum. 

TEST: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fikk selv prøve en av Forsvarets nyeste anskaffelser, da han ble heist opp fra vannet av et SAR Queen helikopter i mai.

– Mye er allerede gjort. Vi har styrket kompetanse og gjennomføringsressurser i 2023 og 2024. Vi har stilt krav til at etatene synliggjør driftskonsekvenser av investeringer i eiendom, bygg, anlegg og materiell i budsjettinnspillene for å få bedre beregninger av levetidskostnader, skriver Gram.

– Stiller meg spørrende

Det gjennomføres reformarbeid i forsvarssektoren som skal gi bedre styring av investeringer, skriver han videre. 

– Jeg deler Riksrevisjonens situasjonsbeskrivelse om at sektoren må få til mer effektive investeringsprosesser som gir mest mulig operativ evne i den rådende sikkerhetspolitiske situasjonen. Det er nettopp en av forutsetningene som er poengtert i langtidsplanen som nylig er vedtatt, sier Gram. 

Forsvarsminister Gram har imidlertid en innvending til at det er den sterkeste kritikkformen som er gitt: 

– Jeg stiller meg likevel spørrende til grunnlaget for å gi den sterkeste kritikkformen når Riksrevisjonen samtidig konkluderer med at Forsvarets operative evne i all hovedsak er som planlagt, sier Gram. 

Reform

I rapporten skriver Riksrevisjonen at når «Forsvaret anskaffer nytt materiell uten at det er gjort tilstrekkelige beregninger av hva det koster å drifte det, er det stor risiko for at disse utfordringene vil vedvare, og at man ikke vil oppnå den planlagte effekten som lå til grunn for anskaffelsen av materiellet.»

Ifølge rapporten består investeringsporteføljen åren 2024 av bortimot 500 prosjekter i ulike faser. «Som omtalt ovenfor blir det planlagt med flere prosjekter enn det er kapasitet og ressurser til», skriver Riksrevisjonen.

«Forsvarssjefen har i etatsstyringsdialogen gitt uttrykk for at han har fått ansvar uten myndighet. Riksrevisjonen merker seg at Forsvarsdepartementet ikke er enig i denne vurderingen», står det videre i rapporten

Forsvarsdepartementet jobber med en reform som skal gi forsvarssjefen mer ansvar for de forskjellige etatene i forsvarssektoren. Et av dem er Forsvarsmateriell, som har ansvaret for innkjøp av materiellet Forsvaret bruker.

Schjøtt-Pedersen tror det kan bidra til mer effektive investeringer.

– Et av de problemene vi ser, er at det er uklare ansvarslinjer og uklar styring. Og det at man får tydeligere styring av investeringsprosjektene, kan være et positivt bidrag. Men vel så mye er det en problemstilling at man ikke har verken nok personell eller personell med den rette kompetansen til å kunne foreta de nødvendige vurderingene som må gjøres både før prosjektet igangsettes og underveis, sier han.

Powered by Labrador CMS