Nyheter:

Det siste året har Forsvarets logistikkorganisasjon hasteinnkjøpt tøy og utstyr til nesten en halv milliard. Forsvaret har ennå ikke en redegjørelse til Forsvarsdepartementet.

Forsvaret nevner ikke lovbrudd i redegjørelse til Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet bestilte en fullstendig redegjørelse. Svaret anser de for å være et utgangspunkt for videre dialog.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I juni skrev Forsvarets forum om mangler på personlig bekledning og utrustning (PBU) i Forsvaret, og hasteanskaffelsene Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gjennomført for å bøte på utfordringene. Prislappen var på over 400 millioner kroner, og deler av innkjøpene ble gjort direkte fra leverandør – uten kunngjøring og konkurranse.

Les mer om dette i faktaboksen lenger ned i saken.

Har du tips?

Kontakt oss på tips@fofo.no eller kryptert gjennom appen Signal på +4745204315

Forsvarsdepartementet (FD) har bedt om en fullstendig redegjørelse fra Forsvaret om saken, inkludert foranledning, årsak og oppfølging av forholdene som var omtalt i artiklene til Forsvarets forum.

– Det er i tillegg bedt om en redegjørelse for eventuelle tiltak Forsvaret anser nødvendig, samt når disse vil bli eller er iverksatt med tilhørende frister, skrev kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes i FD i juli.

Nå ligger redegjørelsen på FDs bord. At FLO har innrømmet lovbrudd, er ikke nevnt.

– Forsvaret har gitt en overordnet redegjørelse for et komplisert og sammensatt saksforhold. Forsvarsdepartementet anser Forsvarets redegjørelse som et utgangspunkt for videre dialog, skriver spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet i en e-post til Forsvarets forum.

Hun opplyser at redegjørelsen nå er til behandling i departementet.

Har ikke vurdert lovlighet

I forbindelse med hasteinnkjøpene er det gjennomført 56 anskaffelser hvor EØS-avtalen artikkel 123 legges til grunn. Benyttes denne artikkelen, trenger ikke Forsvaret å gjennomføre kunngjøring eller konkurranse, som ellers er påkrevd når de inngår avtaler. Forsvaret omgikk prosessen fordi varene ble ansett å være «uunnværlig for forsvarsformål».

Det ble kjøpt inn alt fra stridssekker og ullsokker, til penuniformer og bereter, med denne unntaksbestemmelsen til grunn. Ved spørsmål om hvorvidt bereter til Lottene og ferdighetsmerker var «uunnværlige», vedkjente FLO overfor Forsvarets forum før sommeren at å kjøpe inn disse direkte gjennom artikkel 123 medførte et brudd på anskaffelsesloven. Dette nevnes ikke i redegjørelsen.

Det er heller ikke vurdert i redegjørelsen hvorvidt flere av artiklene er anskaffet i strid med loven.

– Hva tenker FD om at FLO ikke har tatt stilling til hvorvidt loven kan være brutt ved flere av innkjøpene enn de Forsvarets forum konkret har stilt spørsmål ved?

Forsvarsdepartementet forventer at lover og regelverk etterleves. Forsvarets anskaffelser er et område som nå følges opp særskilt i styringsdialogen, svarer Frisch i FD.

Inkurie

At FLO ikke har søkt til FD om godkjennelse for å gjennomføre innkjøpene, noe som ifølge Forsvarets rutiner skal gjøres ved bruk av EØS-avtalen artikkel 123, tas opp i redegjørelsen: «Det ble ved en inkurie ikke søkt FD om godkjennelse før avtalene ble inngått slik sektorens interne instrukser (ARF) tilsier.»

– Er dette en tilstrekkelig begrunnelse, etter FDs synspunkt?

– Forsvarsdepartementet forventer at Forsvaret overholder anskaffelsesregelverket, slik at regelverksbrudd ikke skal skje. Vi anser ikke dette å være en begrunnelse, skriver spesialrådgiver Frisch.

Prioriterte det som etter Forsvarets syn er viktig

Forsvarets forum har også sendt følgende spørsmål til Forsvarssjefens pressetalsapparat:

– Forholdene det ble lagt vekt på i artiklene departementet viser til, var særlig lovbruddene FLO erkjente. Disse er fraværende i redegjørelsen fra Natvig. Hva er grunnen til det?

Forsvaret har ikke besvart dette spørsmålet konkret. I stedet har de gitt en generell uttalelse om redegjørelsen, oversendt av talsperson for Forsvaret, Per-Thomas Bøe.

«Redegjørelsen omfatter Forsvarets vurdering av foranledning, årsak og oppfølging av de forholdene som er nevnt i medieoppslagene. Forsvaret har videre vurdert tiltak som er nødvendige for å unngå tilsvarende situasjon i fremtiden. Forsvaret har dermed redegjort for de forholdene som er omtalt, og prioritert hva som etter Forsvarets syn er viktig, slik at Forsvarsdepartementet skal få en helhetlig forståelse av saken som utgangspunkt for videre dialog

Tærer på lagre

I redegjørelsen fra Forsvarsstaben heter det at «bakgrunnen for anskaffelsene var at lagerbeholdningene over tid hadde blitt redusert, hvilket resulterte i kritiske mangler på PBU». Manglene på PBU oppsummeres i tre forhold:

  1. Internasjonale leverandørkjeder og strenge kravsspesifikasjoner fører til lange ledetider (tiden fra en ordre mottas til leveringen, journ. anm.) på anskaffelser. Det går betydelig tid fra et behov oppstår til artikkelen kan leveres.
  2. Finansieringsmodellen som ligger til grunn for innkjøp, nemlig at de ulike avdelingene i Forsvaret melder inn til FLO hva de trenger av materiell og først betaler når varene er levert, bidrar til at Forsvaret ikke har finansiering til å bygge opp store lagre til daglig drift. I stedet må tære på de lagre som finnes til de er tomme før nye anskaffelser kan gjennomføres.
  3. Manglende eller utgåtte rammeavtaler er også årsak til at manglene oppstod. Selv om det av kostnadshensyn er ønskelig med noe «underdekning» på avtaler, har dekningen vært under det ønskede nivået.

Til Forsvarets forum opplyste Forsvarets logistikkorganisasjon at lav rammeavtaledekning - og en ubalanse mellom antall avtaler og tilgjengelig kapasitet - var hovedårsaken til at hasteanskaffelsene måtte gjennomføres. Denne ubalansen nevnes ikke i redegjørelsen.

Fakta om hasteinnkjøpene

Her er noen av de sentrale poengene som ble trukket frem i Forsvarets forums saker om hasteinnkjøpene:

  • Avtalene som sikrer leveranser av tøy og utstyr til soldatene, kjent som personlig bekledning og utrustning (PBU), hadde gått ut på dato. Det førte til mangler under innrykkene i fjor. For å bøte på problemene gjennomførte FLO en rekke hasteinnkjøp. Dette nevnes i redegjørelsen.
  • Prislappen var på 416 millioner kroner. Nesten halvparten av pengene ble brukt på direkteanskaffelser, som i denne sammenheng vil si at tøy og utstyr ble kjøpt direkte fra leverandør uten konkurranse i markedet – noe som ellers er en forutsetning i Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter. Dette nevnes delvis i redegjørelsen.
  • FLO har lagt EØS-avtalen artikkel 123 bokstav b til grunn for disse kjøpene. Denne artikkelen tillater direktekjøp av materiell som er «uunnværlig for forsvarsforsmål». Etter at Forsvarets forum spurte hvorfor ferdighetsmerker og bereter til Norges lotteforbund sto på listen over plagg som er «uunnværlig for forsvarsformål», erkjente FLO at de hadde brutt regelverket. To jurister mente det kunne stilles spørsmål ved flere av innkjøpene. Dette nevnes ikke i redegjørelsen.
  • I tillegg ble det hasteinnkjøpt blant annet beskyttelsesutstyr til 205 millioner kroner. Dette ble gjort ved at FLO tok ut store mengder utstyr på avtaler som går ut sommeren 2020 - og skal sikre leveranser av vester og hjelmer til norske soldater i to til tre år fremover. Dette nevnes ikke i redegjørelsen.
  • En av årsakene Forsvarets forum har fått opplyst at har vært medvirkende til utstyrsmangelen i Forsvaret, har vært lave lagerbeholdninger. Forsvarets forum har spurt departementet om hva de gjør for å bedre denne situasjonen. Til det viste departementet til at de avventer en redegjørelse fra Forsvaret. Dette nevnes i redegjørelsen.

FLOs tilsvar

Vi har i over et halvt år forsøkt å belyse for Forsvarets forum bakgrunnen for, og innholdet i, de forserte anskaffelsene innen området personlig bekledning og utrustning (PBU).

Vi hadde i 2019 en situasjon hvor lagerbeholdningene var for små til at vi klarte å forsyne soldatene med PBU i et tilstrekkelig omfang. Det var en situasjon som ikke kunne vedvare. Blant grunnene, som vi gjentatte ganger i så vel møter som via telefon og epost har forklart til Forsvarets forum, er at ledetiden fra behov via bestilling til utlevering, er lang. En annen grunn er at vi har hatt for lav rammeavtaledekning innenfor enkelte PBU-områder.

Første prioritet for sjef FLO har vært å fremskaffe materiell til styrkene for høyere beredskap og bedret operativ evne. Han har derfor gitt oss i oppdrag å lukke avvikene innenfor PBU-området.

Derfor valgte vi i 2019 tilnærmingen, innenfor gjeldene reglement, med å utføre flere anskaffelser tidligere enn prognosene i utgangspunktet tilsa («forserte» anskaffelser). Anskaffelsene er gjort for å utruste soldatene med det de skal ha av PBU. Når vi bestiller utstyr, bestiller vi for å utruste soldatene med komplette sett. Artiklene som Forsvarets forum har vist stor interesse for, for eksempel plym til Garden, er altså en del av den militære uniformeringen.

FLO har benyttet de hjemler som regelverket tillater for å forsere anskaffelsene og anskaffelsene har vært underlagt ordinær kvalitetssikring internt. Hva gjelder interne prosesser og rutiner, herunder instruksverk, ser FLO at det mangler en søknad til Forsvarsdepartementet. Slike formalfeil er beklagelige, men kan forekomme i store og kompliserte anskaffelsesprosesser.

Erfaringene vi har opparbeidet oss med hensyn til disse forholdene, herunder formalia, gjør oss til en sterkere forsyningsorganisasjon. Forsering av anskaffelsene har gitt meget gode resultater i 2020. Vi forventer å kunne opprettholde et høyt nivå også fremover og innkjøpssituasjonen for PBU går nå inn i en mer normalisert form.

Powered by Labrador CMS